Водещи новини - дясно Здраве

УМБАЛ „ Света Марина“ – Варна обяви свободни места за четирима специализанти

О Б Я В А

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, на основание Кодекс на труда глава V, раздел IV „Конкурс“ и чл. 17 ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурси за:

 1. 2 /две/ места, за заемане на длъжността „Лекар специализант по инфекциозни болести“ към Първа клиника по инфекциозни болести.
 2. 2 /две/ места, за заемане на длъжността „Лекар специализант по инфекциозни болести“ към Втора клиника по инфекциозни болести.
 3. Изисквания за заемане на длъжността:
  1. образование: висше-магистър по медицина;
  1. членство в БЛС;
  1. лицата да не са осъждани за престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да упражнява професията.
 4. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
  1. първи етап – представяне на документи за допускане на кандидатите до втория етап;
  1. втори етап – теоретичен писмен изпит.
 5. Необходими документи за кандидатстване:
  1. Заявление за участие в конкурс;
  1. Автобиография;
  1. Нотариално заверено копие на диплома от завършено висше медицинско образование, за лица, които не работят в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД; дипломи, издадени от висши учебни заведения в чужбина, се представят заверени и легализирани по съответния ред с превод на български език, ведно с удостоверение от Министерство на здравеопазването за признаване на професионалната квалификация;
  1. Кандидатите, посочени в чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, представят и удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
  1. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (включително от психодиспансера) за лица, които не работят в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, издадено не по-рано от един месец преди датата на представянето му.
 6. Кандидатите депозират документите си в Отдел „Следдипломно обучение” – І етаж, стая № 134, в срок до един месец, считано от датата на публикуване на обявата. След подаване на необходимите документи, на кандидатите лично, срещу подпис, се връчва характеристиката на конкурсната длъжност за запознаване, както и копие от конспекта, по който ще бъде проведен теоретичния писмен изпит.
 7. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен писмено за резултатите от участието му в конкурса.
 8. Със спечелилите конкурсите кандидати ще бъдат сключени трудови договори на основание чл.68 ал.1 т.2 от Кодекса на труда, за срока на специализацията.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.