Бизнес Общество Тервел

Община Тервел обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земи

На основание чл.44, ал.1, т.1  и ал.2  от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.15, а.2 и чл. 62 и чл.63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №7-62/26.05.2022г., Решение №7-70/26.05.2022г. и Заповед  353 /13.06.2022 г. на кмета на община Тервел,

      О Б Я В Я В А

Провеждането на търг с тайно наддаване на 14.07.2022г. от 9.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр.Тервел за отдаване под наем на земи – ОПФ за срок от 5 години, считано от началото на стопанската 2022-2023 г. до края на стопанската 2026-2027 г.:

ИМОТ МестностНТПКат.площ по скица /дка./депозит за участие       / лв./
                                         Землище на с. АНГЕЛАРИЙ                    ЕКАТТЕ 00432   
00432.21.1 др.в.застр. 8.320152.26
 Землище на с.БОЖАН ЕКАТТЕ 04916   
04916.10.2 ниваVI7.566138.46
04916.109.15 ниваIV8.714159.47
Землище на с.БЕЗМЕРЕКАТТЕ 03215   
03215.42.324С И РниваV9.418172.35
03215.42.326С И РниваV4.70886.16
                                            Землище с.ГЛАВАНЦИЕКАТТЕ 14982   
14982.5.11——————–ниваIV13.742251.48
14982.14.1ПОД СЕЛОниваV3.00054.90
14982.27.6——————–др.в.застр. 5.22795.65
14982.27.9——————–др.в.застр. 2.22040.63
 Землище на с. ГРАДНИЦАЕКАТТЕ 17590   
17590.3.1——————–ниваIV10.002183.04
17590.13.12——————–ниваIII4.13275.62
17590.15.20——————–ниваIV38.355701.90
17590.25.130——————–др.в.застр. 3.21458.82
17590.26.13——————–др.в.застр. 14.244260.67
 Землище на с. ЖЕГЛАРЦИЕКАТТЕ 29035   
29035.12.50ХАДЖИБОСТАНЛЪКАниваIV2.35043.01
29035.30.7————–ниваIII2.69649.34
29035.37.23————–ниваІІІ1.40025.62
29035.37.52————–ниваІІІ4.90189.69
29035.37.54————–ниваІІІ3.40162.24
29035.37.65————–др.в.застр.ІІІ1.01418.56
29035.37.46————–др.в.застр.ІІІ1.80032.94
29035.37.44————–др.в.застр.ІІІ0.90016.47
29035.37.43————–др.в.застр.ІІІ0.64011.71
29035.37.42————–др.в.застр.ІІІ0.60111.00
29035.37.49————–др.в.застр.ІІІ0.60010.98
29035.37.47————–др.в.застр.ІІІ1.04519.12
29035.37.48————–др.в.застр.ІІІ0.5009.15
29035.37.41————–др.в.застр.ІІІ0.4007.32
Землище на с. ЗЪРНЕВОЕКАТТЕ 31396   
31396.19.49ОРТА МАХЛЕниваII5.545101.47
31396.41.1————–др.в.застр. 1.07619.69
31396.41.2————–др.в.застр. 2.40343.97
31396.41.3————–др.в.застр.ІІ1.12220.53
31396.42.62 ниваІІ3.30060.39
                                           Землище на с. КАБЛЕШКОВО ЕКАТТЕ 35050 
35050.18.5ДО ТЕРВЕЛСКОниваV2.90853.22
35050.19.2НАД ДАНАДЖАНиваIX9.519174.20
 Землище на с. КЛАДЕНЦИЕКАТТЕ 37157   
37157.10.46————–изост. орна ниваV9.964182.34
37157.10.47————–изост. орна ниваV9.331170.76
37157.13.2————–ниваІІІ26.506485.06
37157.24.24————–др.вид заст. 8.236150.72
 Землище на с. КОЛАРЦИЕКАТТЕ 38025   
Кв.15, УПИ -І В регулация 1.17521.50
Кв.15, УПИ -ІІ В регулация 1.25022.88
Кв.15, УПИ -ХVІІІ В регулация 1.40025.62
Кв.15, УПИ -ХІХ В регулация 1.40025.62
Кв.15, УПИ -ХХ В регулация 1.25022.88
Кв.20, УПИ -І В регулация 1.05019.22
Кв.20, УПИ -ІV В регулация 1.04019.03
Кв.20, УПИ -V В регулация 1.30023.79
Кв.20, УПИ -VІ В регулация 1.28023.42
Кв.20, УПИ -ІХ В регулация 1.28023.42
Кв.20, УПИ -Х В регулация 1.28023.42
Кв.20, УПИ -ХІІІ В регулация 1.28023.42
Кв.20, УПИ -ХХ В регулация 1.36024.89
Кв.20, УПИ -ХХІ В регулация 1.00018.30
Кв.20, УПИ -ХХІІ В регулация 0.97017.75
38025.5.3——————–ниваIII5.12493.77
38025.25.8——————–ниваIV29.508540.00
38025.27.14——————–ниваIII5.00291.54
38025.39.3——————–НиваIII6.902126.31
38025.39.4——————–ниваIII2.58047.21
 Землище на с.КОЧМАРЕКАТТЕ 39127  
39127.31.172 ниваIV8.783160.73
                                          Землище на с. НОВА КАМЕНА               ЕКАТТЕ 51812 
51812.12.1 нива 17.241315.51
51812.16.58————–ниваIII20.486374.89
51812.32.10 ниваIV30.005549.09
51812.37.193————–др.вид имот 17.628322.59
 Землище на с.ОНОГУРЕКАТТЕ 53549   
53549.5.20————–ниваIV6.002109.84
                                            Землище ОРЛЯК                          ЕКАТТЕ 53953   
53953.31.46КОДЖА ИДИРИСизост. орна земяIII15.827289.63
53953.54.108————–др.вид заст. 5.00191.52
53953.54.110————–др.вид заст. 5.00191.52
53953.54.458————–др.вид заст. 2.20240.30
53953.54.460————–др.вид заст. 5.29996.97
53953.54.464————–др.вид заст. 1.59929.26
53953.54.466————–др.вид заст. 2.70149.43
53953.54.467————–др.вид заст. 8.502155.59
53953.54.473————–др.вид заст. 0.59910.96
53953.54.479————–др.вид заст. 0.85115.57
53953.54.480————–др.вид заст. 0.63911.69
                                     Землище на с. ПОЛКОВНИК САВОВО      ЕКАТТЕ 57265 
57265.101.1————–ниваIV7.347134.45
57265.109.502————–ниваIV3.08356.42
57265.117.8————–ниваIV6.994127.99
57265.114.3————–ниваIV23.852436.49
57265.126.6————–ниваIV16.682305.28
57265.126.8————–ниваIV8.147149.09
57265.128.19————–ниваIV2.83451.86
                                             Землище на с. ПОП  ГРУЕВО ЕКАТТЕ 57563 
57563.11.165————–нива 3.99473.09
57563.11.168————–нива 4.16476.20
                               Землище на с. ПРОФЕСОР ЗЛАТАРСКИ ЕКАТТЕ 58685 
58685.10.5————–ниваIII14.024256.64
58685.11.5————–ниваIV7.452136.37
58685.22.7————–ниваIII7.756141.93
58685.6.5————–нива VІІ7.759141.99
58685.39.90————–за др.вид заст. 13.936255.03
58685.36.42————–за др.вид заст. 2.75850.47
58685.37.87————–за др.вид заст. 1.37325.13
58685.37.88————–за др.вид заст. 1.62129.66
58685.37.89————–за др.вид заст. 1.35624.81
58685.38.93————–за др.вид заст. 1.66730.51
58685.38.94————–за др.вид заст. 1.23822.66
58685.38.97————–за др.вид заст. 1.42326.04
58685.38.98————–за др.вид заст. 1.52427.89
58685.38.99————–за др.вид заст. 1.54228.22
58685.38.100————–за др.вид заст. 1.37025.07
                                             Землище на гр. ТЕРВЕЛ ЕКАТТЕ 72271  
72271.13.3З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛниваIII14.734269.63
72271.18.55З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛдр.вид заст. 1.39125.46
72271.46.2ЮРТЛУКАниваV42.709781.57
72271.68.225ПАЛАСМАХАЛЕдр.вид ниваIV15.627285.97
72271.107.9ОШМИЕКИНЛИКниваV8.914163.13
                                        Землище на с. ЧЕСТИМЕНСКО ЕКАТТЕ 81270   
81270.15.12БайряманиваIII19.585358.41
81270.27.30 ниваIII2.70149.43
81270.27.25 ниваIII4.19276.71
81270.104.47КОДЖА ЕКЕНЛИКниваIII15.640286.21
кв.5,УПИ-VІ-147 в регулация 1.17821.56
кв.5,УПИ-ІV-148 в регулация 1.13420.75
кв.5, УПИ ХХІ-149 в регулация 1.23522.60
кв.5, УПИ ХХVІІ в регулация 1.28523.52
кв.14,УПИ – VІ-29 в регулация 0.97017.75
кв.14,УПИ – ХV в регулация 16.460301.22
кв.16,УПИ -ХV в регулация 22.395409.83
кв.17,УПИ ХVІ в регулация 17.021311.48
Таблица №1

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от 1година, считано от началото на стопанската 2022-2023 г., както следва:

ИМОТ МестностНТПКат.площ по скица /дка./депозит за участие       / лв./
                                         Землище на с. БРЕСТНИЦА       ЕКАТТЕ 06464   
06464.11.88 СКАЛИ 8.093150.53
Таблица №2

Определям дата за провеждане на търга – 14.07.2022 г. от 9.00 часа до 17.00 часа в заседателната зала на Община Тервел. При необходимост търгът ще се проведе в два последователни дни.

  • Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена , който се заплаща в брой до 14.00 ч. на 12.07.2022 г. в касата на ІV етаж в община Тервел или се внася по банкова сметка BG44UNCR9660 3327 0052 16,  BIC : UNCRBGSF при банка  – Уникредит Булбанк .     
  • Тръжните книжа се  закупуват срещу заплащане на сума от 10.00 / Десет / лв. без ДДС в касата на  І – ви етаж в Общинска администрация от  14.06.2022 г. до  12:00 часа на  12.07.2022 г.  Комплектът от тръжни книжа се получава в Деловодството на Община Тервел (до касата на  І – ви етаж).
  • Начална тръжна цена ЗА ТАБЛИЦА №1.: 61.00 лв. на дка земеделска земя за стопанска година
  • Начална тръжна цена ЗА ТАБЛИЦА №2.: 62.00 лв. на дка земеделска земя за стопанска година
  • Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 часа на 12.07.2022 г. в Деловодството на  община Тервел. Допълнителна информация може да получите в  стая № 102 в сградата на общината и на тел.05751/ 21-24.
Обява-готова

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.