Бизнес Общество

Обявиха актуалните мерки за финансиране на проекти от рибарски фирми в област Добрич

От Областен информационен център в Добрич обявиха отворените за кандидатстване процедури на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

По процедура BG14MFOP001-1.024 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ ще се финансират инвестиции свързани с изграждане и модернизация (осъвременяване) на лодкостоянки, повишаване качеството, контрола и проследяемостта на уловите разтоварвани на сушата, подобряване на енергийната ефективност, опазване на околната среда и др.За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и общини или държавни учреждения.Безвъзмездната финансовата подкрепа е от 80 хил. лв. до 1 млн. лв., като съфинансирането е до 50% от общите допустими разходи по проекта на юридически лица или еднолични търговци и до 100% за публични организации. Краен срок за подаване н проектни предложения е до 1 септември 2022 г., 17:00 ч.

За подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектор „аквакултури“е процедурата BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Сектор „Малки проекти”. Проектни предложения могат да подаватеднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и развиващи дейност в сектор „Аквакултура“.Одобрените кандидати могат да получат от 3 000 лв. до 48 895 лв. зазакупуване на нови  машини и оборудване;  за специализирана складова техника и складови транспортни средства; за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия; за обслужващи плавателни съдове; за преместваеми обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура и др. Процентът на съфинансиране е до 50%на предприятия отговарящи на определението за МСП по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, и до 30% за останалите. Срокът за кандидатстване е до 19 юли 2022 г., 17:00 ч.

До 05 септември 2022 г.признатите организации на производителите и асоциации на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултуримогат да кандидатстват по процедура BG14MFOP001-5.018 „Планове за производство и предлагане на пазара“. Финансирането е до 51 159,84 лв.за дейности по изготвяне на плановете за производство и предлагане на пазара; за изпълнение на програмата за производство за видовете, подлежащи на улов или отглеждане; за изпълнение на пазарна стратегия за осигуряване на съответствие с пазарните изисквания; за изпълнение на мерките за постигане на целите, определени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013; за изпълнение на специални мерки за регулиране на доставките на видове, за които има затруднения при предлагането на пазара през годината.

Рибарската общност от общините Балчик, Каварна и Шабла имат възможност да кандидатстват за модернизация на аквакултурните си стопанства, да повишават енергийната си ефективност, да разнообразят доходите си чрез развиване на допълващи дейности и др. чрез двете отворени процедури на Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“. По процедураBG14MFOP001-4.104 – МИРГ-ШКБ-1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”допустими разходи са за закупуване на нови машини, оборудване (включително компютърно) и съоръжения; специализирана складова техника и складови транспортни средства; инвестиции във възобновяеми енергийни източници; специализирани транспортни средства; сервизни плавателни съдове и др.

Дейности по разнообразяване на доходите на рибарите чрез развиване на допълващи дейности ще подкрепи процедурата BG14MFOP001-4.107 – МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места”.Допустими за финансиране са инвестиции насочени към развитие на туризъм; развитие на услуги във всички сектори; образователни дейности и екологични услуги в областта на рибарството и аквакултурите, и др.

Безвъзмездната финансова помощ и по двете процедурие от 10 000 лв. до 100 000 лв., като съфинансирането е до 50% от общите допустими разходи по проекта.Крайният срок за кандидатстване е до 17:00 часа на 11 юли 2022 г.

Подаването на проектни предложения по процедурите се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на https://eumis2020.government.bg, с използването на валиден Квалифициран електронен подпис. Пълните пакети документи са публикувани на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.