Video Водещи новини - дясно Общество Шабла

Община Шабла – взаимодействие с гражданите 

В рамките на проект, изпълняван от „Про Нюз Добрич“ ЕООД,  е извършен  Експертен анализ по Дейност 2: Проучване, обследване и анкетиране на гражданско участие в местното управление – сигнали, връзка местни власти-бизнес“ във връзка с изпълнение на проект: „Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“, финансиран от  Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в областта – „Добро управление на местно ниво“.

Въпроси група А относно провеждане на публични обсъждания и проучвания на мнението на гражданите и бизнеса и онлайн анкети:

В периода 2018-2020 г. са проведени 3 публични обсъждания при планиране на публичните ресурси. Те са във връзка с отчета за изпълнение на бюджетите, на сметките и средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства ва община Шабла за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 г; Отчета за изпълнението на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на община Шабла. През 2020 и 2019 година броят на участвалите граждани е 0, а през 2018 – 1 бр. Няма направени предложения.

Комуникация на общинската администрация с бизнеса:

Община Шабла анализира периодично динамиката на инвестиционната активност във вашата община на база заявени и ползвани услуги, свързани с инвестиционните процеси. Търсят се способи за снижаване на себестойността на услугите, ползвани от бизнеса в общината с цел създаване на по-благоприятна среда за предприемачество.

В 2 поръчки, финансирани от „Красива България“, при обявяване на обществени поръчки са поставяни изисквания към участниците да наемат определен, съответстващ на спецификата на съответната поръчка брой от безработни лица, регистрирани като безработни. Едно е заведеното дело от фирма-участник в обществена поръчка на Общината, то е спечелено на първа инстанция. Няма заведени дела за обжалване на обществени поръчки на Общината през последните 4 години. Няма заведени дела по проекти с европейско финансиране.

Комуникация на гражданите с общинската администрация:

Кметът на общината има приемен ден за граждани веднъж в седмицата /понеделник от 14 до 16 ч./ Заместник-кметовете нямат приемен ден, приемат гражданите през времето, когато нямат неотложни служебни ангажименти; Председателят на Общинския съвет има приемен ден два пъти в седмицата /понеделник и сряда от 14 до 16 ч./, а общинските съветници са без приемен ден. По време на пандемията с цел ограничаване разпространението на Covid-19 приемните дни на представителите на общинската администрация бяха отменени. След отпадането на извънредната епидемична обстановка от 01.04.2022 г. са възстановени приемните дни на кмета и неговите заместници.  През последните 4 години 900 граждани са посетили приемните дни на Кмета, а за заместниците му не се води отчет. Поставените проблеми са основно от социално-битов характер. По-голямата част от тях са намерили решение.

Сигналите от граждани се приемат чрез WordPress – форма за контакт от официалната страница на община Шабла, електронен адрес: obshtina@ob-shabla.org. За последните 4 години има подадени общо 105 сигнала, отнасящи се основно до междусъседски спорове, инфраструктурни проблеми, обществен ред. Сигналите са регистрирани в електронен деловоден регистър. По тях е извършена проверка и са предприети необходимите действия. По-голямата част от тях са решени в законно установения срок.

Ежегодно в община Шабла Кметът се отчита пред обществеността и отговаря на поставени въпроси в залата. Общинска администрация работи в много добър синхрон с Общинския съвет. Решенията са публично обявени на информационното табло в сградата на община Шабла, страниците на местния вестник „Изгрев“ и кабелна телевизия.

В Общината няма постъпили сигнали за корупция.

Публичност и участие на заинтересованите страни в подготовка, приемането и реализирането на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО):

Към момент на отговора по ЗДОИ /18.08.2021г./ изготвянето на ПИРО 2021-2027 г. е на етап искане за преценяване на необходимостта от ЕО с осигурен обществен достъп, съгласно чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица, за срок от 14 дни, считано от 20 юни 2021 г. /публикувано на 19 юни 2021 г./ Договор за разработване на Плана за интегрирано развитие /ПИРО/ на община Шабла за период 2021-2027 г. е сключен с „Динамик салюшънс“ ЕООД. Във връзка с извънредната обстановка в разгара на третата вълна от Covid-19 у нас всички дейности по информация и публичност в процеса на разработване на плана са проведени онлайн.

На 11 февруари 2021 г. на сайта на Община Шабла https://shabla.bg/ е публикувана онлайн анкета за проучване на общественото мнение, идентифициране на проблемите и нуждата в общината с въпроси от различни сфери на обществения живот. На 16 февруари 2021 г., в бр. 7 на общинския вестник „Изгрев“ е оповестена подробна информация относно стартирането и разработването на Плана за интегрирано развитие на Община Шабла за периода 2021-2027 г.  

Публичното/обществено обсъждане на ПИРО се проведе онлайн, за което на сайта на Община Шабла е публикуван проектът на документа, заедно с формуляр за обратна връзка за мнения на граждани и други заинтересовани страни.

Община Шабла няма омбудсман.

Проектът “Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.