Video Водещи новини - дясно Добрич Общество

Община град Добрич – взаимодействие с гражданите 

В рамките на проект, изпълняван от „Про Нюз Добрич“ ЕООД,  е извършен Експертен анализ по Дейност 2: Проучване, обследване и анкетиране на гражданско участие в местното управление – сигнали, връзка местни власти-бизнес“ във връзка с изпълнение на проект: „Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“, финансиран от  Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в областта – „Добро управление на местно ниво“.

Публични обсъждания и проучвания на мнението на гражданите и бизнеса и онлайн анкети:

52  публични обсъждания е провела Община град Добрич за последните 4 години, като всяко публично обсъждане се публикува в рубрика „Новини“ в сайта на Общината. Те са били по различни теми, сред които Проект за бюджет на Общината; Актуализация на бюджета на Общината; Годишен отчет на бюджета на Общината; Програма и план за действие за изпълнение на националната програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета; Поемане на дългосрочен дълг на Общината; Публично обсъждане на секторни стратегически документи на Общината; Публично обсъждане на актуализацията на капиталовата програма на Общината и Годишния отчет на Програмата за капиталовите разходи на Общината и др.

В Общината не се води конкретна статистика на участвалите граждани в публичните обсъждания, но се наблюдава слаба активност, видно от публикуваните в сайта протоколи, като в някои обсъждания няма участващи граждани. За всяко публично обсъждане се изготвя и публикува протокол от проведеното публично обсъждане в рубрика „Новини“ в сайта на общината, в което се помества информация за получените предложения за участвалите граждани и за подадените предложения по теми. Най-често те са за: Благоустройствени мероприятия; Инфраструктурни проблеми; Социални дейности; Здравеопазване и образование; Спорт; Екология и опазване на околната среда и др.

Периодично се разработват онлайн анкети за попълване от граждани по определени въпроси, свързани с предлаганите от Общината услуги. Те са поместени в рубрика „Обратна връзка“ и в рубрика „Новини“ в сайта на Общината.

Комуникация на общинската администрация с бизнеса

С цел периодично анализиране на динамиката на инвестиционната активност в общината на база заявени и ползвани услуги, свързани с инвестиционните процеси в Община град Добрич ежемесечно се изготвят справки за предоставените услуги, на база на които се правят и аргументирани бъдещи прогнози.

При изготвяне на техническите спецификации и документации за участие, отговорните лица по всяка обществена поръчка поставят изисквания и условия, които да гарантират качественото изпълнение на предмета на поръчката, в рамките на отделения финансов ресурс за нея. Община град Добрич не е поставяла изискване в обществени поръчки за наемане на определен брой безработни лица. Ангажимент е на участниците, съответно на избрания изпълнител, да осигури необходимия брой лица с квалификация в съответствие със спецификата на всяка конкретна обществена поръчка. Всички процедури за възлагане на обществени поръчки са публични и всички стъпки на възлагателния процес са публични, като могат да бъдат проследени хронологично в РОП и на Профила на купувача на Община град Добрич, на следния интернет адрес:  https://app.eop.bg/buyer/1161

III Въпроси група В:

Кметът, заместниците му, секретарят, главният архитект и председателят на Общинския съвет имат приемни дни веднъж седмично. Те са обявени в рубрика „Администрация“ в сайта на Общината.  За 4 години са проведени 412 броя приемни дни.

След обявяване на извънредното епидемиологично положение приемните дни бяха преустановени. Приемните дни на кмета и кметския екип са възстановени от 01.04.2022 г. 1749 граждани са посетили всички 412 приемни дни  през последните 4 години.

Община град Добрич има практика кметът да се отчита ежегодно пред обществеността и да отговаря на поставени въпроси в залата.

Взаимодействието между Общински съвет и общинската администрация се осъществява съобразно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и вътрешната нормативна уредба, касаеща дейността.  

IV Въпроси група Г:

Община град Добрич има разписан План за интегрирано развитие на община (ПИРО), съгласно Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. Приет е на заседание на Общински съвет град Добрич с РЕШЕНИЕ 24-1/27.07.2021 г.

Широка обществена подкрепа е привлечена при разработването на ПИРО. В процеса на разработване на ПИРО са търсени различни възможности за привличане вниманието и участието на различни заинтересовани страни. Информацията, свързана с разработването на ПИРО периодично е публикувана на специална рубрика на страницата на Община град Добрич. Проведени са 5 срещи /фокус-групи/ с 60 участници – граждани, представители на бизнеса, на неправителствения сектор, на образователни и обучителни институции и др. Проведено е изследване, във връзка с разработването на ПИРО, в което са участвали 670 граждани. Създаден е онлайн формуляр, в който гражданите имаха възможност да дават своите предложения, които бяха взети предвид при изработването на плана. Проведено е обществено обсъждане на ПИРО в две сесии.

Участието на заинтересованите страни в обсъжданията и вземането на решенията по отношение на ПИРО е осигурено чрез участие в публичното обсъждане. Заинтересованите страни участваха в цялостния процес за разработване на ПИРО чрез участие в информационни срещи, фокус-групи, количествено проучване, обществено обсъждане, както и по време на сесията на Общинския съвет, на която беше направено и едно изказване от името на неправителствена организация.

В Община град Добрич няма Омбудсман.

Проектът “Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.