Video Водещи новини - дясно Генерал Тошево Общество

Община Генерал Тошево – взаимодействие с гражданите 

В рамките на проект, изпълняван от „Про Нюз Добрич“ ЕООД,  е извършен Експертен анализ по Дейност 2: Проучване, обследване и анкетиране на гражданско участие в местното управление – сигнали, връзка местни власти-бизнес“ във връзка с изпълнение на проект: „Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“, финансиран от  Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в областта – „Добро управление на местно ниво“.

Община Генерал Тошево е провела 23 публични обсъждания при планиране на публичните ресурси сте провели през последните 4 години на тема: Бюджет, отчет на бюджета, Актуализация на бюджета в частта за приходи и разходи. В тях са участвали между 200 и 300 граждани за четирите години за всички проведени публични обсъждания. Те са направили между 20 и 40 предложения – за планирани разходи, отчетни данни, капиталови разходи. 50% от направените предложения изцяло или частично са включени в бюджета и актуализациите на бюджета.

Комуникация на общинската администрация с бизнеса:

Към момента в общинска администрация не са анализирани динамиката на инвестиционната активност на база заявени и ползвани услуги, свързани с инвестиционните процеси. При обявяване на обществени поръчки има практика да се поставя изискване към участниците да наемат определен, съответстващ на спецификата на съответната поръчка брой от безработни лица, регистрирани като безработни – като мярка за закрила на заетостта и възможност, дадена на възложителите чрез ЗОП и като мярка за участие на местната общност в обектите, реализирани от вашата община.

Четири дела по обществени поръчки са образували фирми-участници в обществени поръчки на Община Генерал Тошево. Едно от тях е спечелено от Общината, другите са висящи. Няма наказани служители.

Четири дела за обжалване на обществени поръчки на Общината са били заведени през последните 4 години. От тях три са по проекти с европейско финансиране

Канали за комуникация на гражданите с общинската администрация:

Веднъж седмично кметът, заместниците му, председателят на общинския съвет, общинските съветници имат приемни дни. По време на пандемията представителите на общинската администрация имаха приемни дни онлайн чрез сайта на общината, по телефон и по имейл. Не се води статистика колко граждани са посетили приемните дни на кмета и заместниците му през последните 4 години. Поставяните проблеми са от различно естество. Почти 100% от тях са намерили решение.

Каналите за приемане на сигнали от гражданите са на място в Центъра за административно обслужване, по имейл, на сайта на общината, пощенска кутия за жалби и сигнали, ситуирана на първи етаж в сградата на общинска администрация. През последните 4 години са подадени сигнали, както следва:

2017 – 47;  2018 – 112; 2019 – 37; 2020 – 43; 2021 – 21.

Почти 100% от тях са решени, като е спазен законовия 30-дневен срок.

В Община Генерал Тошево има практика кметът да се отчита ежегодно пред обществеността и да отговаря на поставени въпроси в залата. Информирането на гражданите и бизнеса за взаимодействието на общинската администрация и ОбС се осъществява чрез осигуряване на публичност на заседанията на ОбС чрез онлайн излъчване в реално време, публичност на решенията на ОбС, на приетите наредби, правилници, правила, инструкции и др. Администрацията в община Генерал Тошево е проактивна в процеса на информиране и създаване на публичност. Към момента на предоставяне на информацията в Общината постъпили сигнали за корупция.

Публичност и участие на заинтересованите страни в подготовка, приемането и реализирането на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО):

На сайта на Община Генерал Тошево беше публикувана онлайн анкета за проучване на общественото мнение, идентифициране на проблемите и нуждите в общината с въпроси от различни сфери на обществения живот. Отговори на анкетата са дали 45 граждани на възраст от 24 до 68 години. Преобладават хората с висше образование. Анкетираните са с различни професии и социален статус – държавни служители, кметове на кметства, икономисти и банкови служители, счетоводители, инженери, фермери, представители на частния бизнес, безработни лица и др. Около 62% от участниците в анкетното проучване са жители на град Генерал Тошево. Останалите 38% живеят в селата от общината. Резултатите от проучването са обобщени в окончателния вариант на ПИРО.

Проведено беше и анкетно проучване сред кметовете на малки населени места, за което получихме подробно попълнени въпросници с проблемите на всяко село и предложения за проекти и дейности през новия програмен период. Почти всички предложения на кметовете са включени в ПИРО.

В процеса на разработването на ПИРО са включени: гражданите, браншовите и неправителствени организации, бизнесът и медиите. Изброените групи бяха включени чрез възможността за участие в анкетното проучване, фокус групите и проведеното онлайн обществено обсъждане на проекта на ПИРО.

Проведени са пет фокус групи за обсъждане на аналитичната част и предложенията за визия, цели, приоритети и зони за интегрирано въздействие през програмния период.

Проведено е едно онлайн обществено обсъждане и е публикуван формуляр за обратна връзка на сайта на общината, заедно с проекта на ПИРО.

Проектът “Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.