Video Водещи новини - дясно Общество

ЦАИС ЕОП функционира в унисон с принципа на публичност и прозрачност

В рамките на договор, сключен между „Про Нюз  Добрич“ ЕООД и „Булдар Консултинг“ ЕООД, беше извършен анализ на обществените поръчки в 8 общински администрации на територията на Област Добрич в контекста на прозрачност и отчетност.

Има и редица други фактори, които показват, че ЦАИС ЕОП функционира в унисон с принципа на публичност и прозрачност, като са изтъкнати само два от тях:

На първо място, това е свързано с понятието „отговорност“ при разходването на общественото богатство. Тя е вменена на Възложителя (в случая общинската администрация) и дори в РОП да попадне обявена обществена поръчка изцяло или в известна степен „изкривена“ (напр., когато е създадена точно за конкретен изпълнител), то законът се прилага не при адресата, при източника на това изкривяване (администрацията – възложител). В тази връзка ЦАИС ЕОП е идентифициран с потенциал за прерастването му в инструмент в тази насока (с оглед възможностите, които системата предоставя за предотвратяване на такъв вид изкривявания), като този и много други проблеми при обществените поръчки в България, могат да бъдат успешно регулирани чрез подобряването на функционалностите на електронния регистър;

На второ място, съгласно действащия ЗОП, т.нар. „предварителен контрол“ се осъществява от Агенцията по обществени поръчки (АОП). Макар и по законосъобразност  и като цяло становището на АОП да не е задължително за възложителя (който носи цялата отговорност за провеждане на процедурите), констатираните пропуски винаги се вземат впредвид и се отстраняват максимално коректно. А това безспорно повишава прозрачността и информираността преди още дадената обществена поръчка да получи своя Уникален номер на поръчката, с който се регистрира в ЦАИС ЕОП.

С оглед на този втори факт, и отчитайки огромния потенциал заложен в електронните регистри като съвременен инструмент за ефективно управление на обществените интереси (какъвто е и интереса от повишаване на нивата на информираност, публичност и прозрачност), очаквано голяма тежест се възлага на влезлото в сила от 1.07.2021 г. правило, че регистрацията на процедури в системата за случаен избор и изпращането на документи за всички видове предварителен контрол, осъществяван от АОП, вече се извършва изцяло чрез централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

Ето защо, ЦАИС ЕОП трябва да се разглежда като елемент от националната система за удовлетворяването на обществените интереси от публичност и прозрачност при изразходването на публичните средства, заедно с: Портала на Министерски съвет и Правителството на Р. България и Портала за обществени консултации; Комисията за защита на конкуренцията (КЗК); Концесионния регистър: официалните източници на регионално, областно и местно ниво, поддържани от различните форми на публичната власт, в лицето на администрацията и др. В тази система бизнесът и гражданите са основния фокус и тяхната информираност е най-важното условие за постигането на европейските стандарти за прозрачност и публичност на управленските решения. Разбира се, всички посочени участници в тези процеси трябва да разширяват полето на информираност, не само по адрес на законосъобразността но и на обществената ефективност от взетите решения. А това става само чрез прякото ангажиране на заинтересованите страни в управленските процеси, като обществените поръчки, не само че не правят изключение, но и следва да бъдат на първите места по утвърждаването на такъв обществен модел.

Проектът “Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.