Водещи новини - дясно Новата матура Образование

ДЗИ по БЕЛ /нов формат/  –  Вариант 2

Атанаска Георгиева
  1. В КОЙ РЕД СА ДОПУСНАТИ ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ?

а/ уединение, осмотрение, убединение    б/ местност,  телесност, словесност

в/ пясък, опак, замък       г/ център, спектър, семестър

2. В КОЙ РЕД НЕ СА ДОПУСНАТИ ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ?

а/ сдрач, сговор, сбиване      б/ сътба, сватба, коситба

в/ усмихнат, усмян, осверепял     г/ въстание, възторг, възстановяване

3. В КОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ ИМА ПРАВОПИСНА ГРЕШКА?

а/ Писателят има много фино  чувство за хумор.   б/  Тя беше  надменна  в отношението си към мен.

в/ Ботев е въплъщение на възрожденския героизъм. г/ Човешкото сърце е отговорно за кръвообръщението.

4. В КОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ НЯМА ПРАВОПИСНА ГРЕШКА?

а/ Синът ми е развей  прах.     б/  Поканени сме на галавечеря в елитен ресторант.

в/ Национално-освободителната борба побеждава.  г/ Пословична е Крали-Марковската сила.

5. В КОЯ ОТ ПОДЧЕРТАНИТЕ ДУМИ НЕ  Е ДОПУСНАТА ПРАВОПИСНА ГРЕШКА?

Рационализацията/а/  беше изспълнена /б/  от инжинерно-техническия/в/  отдел на конпанията /г/.

6. В КОЯ ОТ ПОДЧЕРТАНИТЕ ДУМИ  Е ДОПУСНАТА ПРАВОПИСНА ГРЕШКА?

  Елин-Пелиновите/а/  герои  се отличават със своята виталност/б/  и устойчивост/в/

  на житейските незгоди/г/.

7. В КОЯ ОТ ПОДЧЕРТАНИТЕ ДУМИ Е ДОПУСНАТА ГРАМАТИЧНА ГРЕШКА?

Двадесет и петте доклада/а/ са подготвени от  няколко студента/б/ и двама техни преподаватели/в/,

които са част от пет екипа/г/.

8. В КОЯ ДУМА Е СГРЕШЕНО ЧЛЕНУВАНЕТО?

Жълтият/а/  картон  показа реферът/б/ , който следеше мача/в/  от горния край на стадиона/г/

9. В КОЕ ОТ ИЗРЕЧЕНИЯТА НЯМА ГРАМАТИЧНА ГРЕШКА?

а/ На турнира най-добре се представиха  китайските и испански тенисисти.

б/ Оценката на журито и подкрепата на публиката му осигури първото място.

в/ Разхождайки се из парка, мисълта ми беше заета с предстоящия изпит.

г/ На срещата бяха поканени родителите с децата си.

10. В КОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ ИМА ПУНКТУАЦИОННА ГРЕШКА?

а/ Установяването на фактите, обаче, изисква дълго проучване.

б/ Катедралата, строена почти два века, е най-красивата сграда в града.

в/ Дойдох на спирката точно когато автобусът пристигна.

г/ Да обичаш някого, означава да се раздаваш изцяло.

    11. В КОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ НЯМА ПУНКТУАЦИОННА ГРЕШКА?

а/ Мъглата се вдигна, въздухът стана прозрачен и чист, и доброто ни настроение се върна.

б/ Наложи ми се да изляза не когато беше слънчево, а когато заваля дъжд.

в/ За издръжката родителите му даваха толкова пари колкото можеха да си позволят.

г/ Изненадан мъжът се спря пред посивялата жена, в която разпозна учителката си.

    12. ПРЕД КОЯ СЪЮЗНА ВРЪЗКА  НЕ СЕ ПОСТАВЯ ЗАПЕТАЯ?

а/ преди да  б/ че  в/ дори  г/  ала

13. В КОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ  НЯМА  ЛЕКСИКАЛНА ГРЕШКА?

а/ Тази туристическа абстракция събира през лятото много  туристи.

б/ Няма нужда от реверанси и поклони, когато не си искрен.

в/ Всеки имот трябва да има натурален акт.

г/ Домакинята разпределя икономично семейния бюджет.

14. ОТ КОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ СА СТИХОВЕТЕ:  „В тъги, в неволи младост минува, кръвта се

  ядно в жили вълнува”?

а/ „ До моето първо либе”  б/” Градушка”  в/ „Борба”  г/ „ Новото гробище над Сливница”

15. КОЯ ТВОРБА Е КОМЕДИЯ?

а/ „Бай Ганьо журналист”  б/ „Балкански синдром”  в/ „ Ноев ковчег” г/ „Андрешко”

16.КОЙ ХУДОЖЕСТВЕН ОБРАЗ НЕ Е ОТ СТ.”ПОСВЕЩЕНИЕ” НА ПЕТЯ ДУБАРОВА?

а/ грешната луна  б/ пияният сън  в/ умрелият страх  г/ пясъчната жена

17. КОЙ АВТОР РОМАНТИЧНО И РЕАЛИСТИЧНО СЪБИРА В ТВОРЧЕСТВОТО СИ ДВЕ ГРАНИЧНИ ЕПОХИ?

а/ Христо Ботев  б/ Иван Вазов  г/ Алеко Константинов  д/  Станислав Стратиев

18. В КОЙ РЕД ПРАВИЛНО СА СВЪРЗАНИ АВТОР И ТВОРБА?

а/ Борис Христов – „ Колко си хубава!”    б/ Пейо Яворов – „Аз искам да те помня…”

в/ Христо Смирненски – „Приказка за стълбата”  г/ Елисавета Багряна – „ Спи езерото”

19. КОЕ ТВЪРДЕНИЕ НЕ Е ВЯРНО?

а/ Романът „Железният светилник” илюстрира темата за родното и чуждото.

б/ Исторически  фон  на повестта”Крадецът на праскови” е  Сръбско-българската война.

в/ Признанието „Сега съм у дома” е от стихотворението на Вазов „При Рилския манастир”.

г/ Невъзможният избор заради полюсното раздвоение е проблематизиран в ст.”Две души” на Яворов.

 20.ЗА КОЯ ТВОРБА СЕ ОТНАСЯ ТВЪРДЕНИЕТО:”Вярата и надеждата единствено в Бога граничат

 с отчаяние и безнадеждност”.

а/ „ Молитва”  б/ „Спасова могила”  в/ „Вяра”  г/ „ Балада за Георг Хених

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях /от 21 до  24 включително/

ТЕКСТ 1

   Гражданските права са правата,гарантирани от държавата. Докато човешките права са естествено присъщи на хората,гражданските права са отдадени от държавата на нейните граждани и са гаранти-рани от законите. Гражданските права се отличават от гражданските свободи в две насоки. Първата е, че те се отнасят по-скоро към груповите права – етнически, полови, расови, религиозни, а не към индивидуалните права. Втората разлика се състои в по-широкото съвременно разбиране за това, че конституционната свобода се изпълва със смисъл тогава, когато е налице активно гражданско участие, което включва преки политически действия, организирани за постигане на конкретна цел, за влияние над правителствена политика чрез обществени дейности.

    Борбата за граждански права придобива универсално значение и е съществена част от политиката на много демократични страни и на редица международни организации като ООН, Съвета на Европа и др. Повечето най-важни граждански права са вписани в законовите уредби на държавите и в различни международни актове. Примери за граждански права са правота за упражняване на глас, правото на лична свобода,правото на справедливо разследване и процес, правото на защита, на мирен протест и др.Когато с развитието на обществено-политическите процеси се окаже, че описаните права не са достатъчно обхватни и адекватни на социално-политическите условия, се появяват движения за граждански права, които изискват равна защита на всички граждани и закони, ограничаващи евентуална дискриминация срещу определени групи в обществото.

ТЕКСТ 2

     Чл.26. Гражданите на Република България,където и да се намират,имат всички права и задължения по тази Конституция.

     Чл.28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

    Чл.29. Никой не може да бъде подлаган на мъчение,на жестоко,безчовечно или унижаващо отношение,както и на насилствена асимилация.

    Чл.30.Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност.

    Чл.32. Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест,достойнство и добро име.

    Чл.33. Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите,изрично посочени в закона.

    Чл.36. Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани.

    Чл.37. Свободата на съвестта,свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедание,както и между вярващи и невярващи.

    Чл. 39. Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно,чрез звук,изображение или по друг начин.

    Чл.47. Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

    Чл.53. Всеки има право на образование. Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

21.В КОЙ РЕД Е ПОСОЧЕНО ЗНАЧЕНИЕТО НА ИЗПОЛЗВАНАТА В ТЕКСТ 1 АБРЕВИАТУРА ООН?

   А/ Организация на обединените народи.

   Б/ Организация на обединените нации.

   В/ Организация на обединените националности.

   Г/ Организация на онеправданите нации.

22.КОЕ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ НЕ Е ВЯРНО СПОРЕД ТЕКСТ 1?

   А/ В голяма част от демократичните страни международните организации провеждат активна политика в сферата на гражданските права.

   Б/ Движенията за граждански права се появяват обикновено при слабо застъпени и ограничени права на гражданите.

   В/ Човешките права наред с гражданските права са гарантирани от всяка една държава.

   Г/ Упражняването на глас,правото на лична свобода и правото на мирен протест са сред гражданските права на всеки един свободен гражданин.

 23.КОЕ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СЕ ОТНАСЯ ДО ТЕКСТ2?

   А/ Текстът е откъс от основния  закон на държавата.

   Б/ Текстът е откъс от рекламна брошура за човешките права.

   В/ Текстът е откъс от наказателния кодекс на страната.

   Г/ Текстът е откъс от училищен правилник.

24.КОЕ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ Е ВЯРНО СПОРЕД ТЕКСТ 2 ?

   А/ Посегателството върху честта, достойнството и доброто име на гражданите е вид законова намеса

        в личния и семейния им живот.

   Б/ Отглеждането и възпитанието на децата до 18-годишна възраст е право и задължение

       на техните родители и се подпомага от държавата.

   В/ Държавата има право да контролира свободата на съвестта,на мисълта и избора на вероизповедание.

   Г/ Всички младежи до 16 години подлежат на задължително обучение.

25.ПРЕПИШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЕТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНИТЕ ФОРМИ НА ДУМИТЕ В СКОБИ!

   Господине, днес сте много /весел,весели/ и  /вашото,вашето/ настроение  ни радва.

26. ПРЕПИШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЕТО, КАТО ПОСТАВИТЕ ПРОПУСНАТИЯ ПУНКТУАЦИОНЕН ЗНАК!

       Агенция Ройтерс съобщи, че историческите обекти са застрашени от мародерства.

27.ПРЕПИШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЕТО, КАТО ПОПРАВИТЕ ПРАВОПИСНАТА ГРЕШКА!

     За изпита трябваше да изчета много литературно-критически статии.

28. ПРЕПИШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЕТО, КАТО ПОПРАВИТЕ ПУНКТУАЦИОННИТЕ ГРЕШКИ!

      Всъщност, тази среща, която планирахме отдавна  не се състоя 

      поради обективни причини.

29. ПРЕПИШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЕТО, КАТО ПОПРАВИТЕ ГРАМАТИЧНИТЕ ГРЕШКИ!

      Офиса  на  Агенция за чуждестранна помощ  се намираше в центъра на града.

30. СРЕЩУ БУКВАТА ЗАПИШЕТЕ ВЯРНАТА ФОРМА НА ДУМАТА В СКОБИТЕ!

     а/  Баща ми е роден в село / Панайот – Хитово, Панайот  Хитово/.

     б/  /Оттук  нататък, от  тук  нататък /  ще се спазват тези правила.

     а/……………………………………………               б/…………………………………………………….

31. СРЕЩУ БУКВАТА ЗАПИШЕТЕ С ЦИФРА ТВЪРДЕНИЕТО, КОЕТО СЕ ОТНАСЯ ЗА СЪОТВЕТНАТА ТВОРБА!

      а/ „Песента на колелетата”      б/ „Крадецът на праскови”      в/ „Потомка”

  1. Най- силна е паметта на кръвта.
  2. Няма по-голям дар от хубостта.
  3. Забранената любов и спасява, и погубва.

      а/                                                 б/                                            в/

32. КОЙ ГЕРОЙ ОЛИЦЕТВОРЯВА ДЪРЖАВАТА МАЩЕХА , ОГРАБВАЩА СЕЛЯНИТЕ?

33. ЗА КОЙ АВТОР И ЗА КОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЕ ОТНАСЯ ТВЪРДЕНИЕТО: Природата  може да бъде

       и   апокалипсис?

34. КОИ СА ТРИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ РОДА?

35. ДВЕ ОТ ТВЪРДЕНИЯТА СА ВЕРНИ. ОТБЕЛЕЖЕТЕ ГИ!

      а/ В „Балада за Георг Хених” на Виктор Пасков трудът е изкуство за избрани.

      б/ В „Борба” на Христо Ботев  е разкритикувано робството в общочовешки план.

      в/ В „Колко си хубава” на Христо Фотев любовта има минало, но няма настояще и бъдеще.

      г/  Романът „Ноев ковчег” на Йордан Радичков има библейски сюжет.

36. ПОПРАВЕТЕ ГРЕШНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ В ПРЕДХОДНАТА ЗАДАЧА!

37. ОТ КОЯ ТВОРБА Е ЦИТАТЪТ И КАКВО ХУДОЖЕСТВЕНО СРЕДСТВО Е ПОДЧЕРТАНИЯТ ИЗРАЗ?

       „Но кой ви знай, че спите в тез полета? Над ваший гроб забвеньето цъфти.”

38. ОТ КОЯ ТВОРБА Е ЦИТАТЪТ И ЗА КОЙ ГЕРОЙ СЕ ОТНАСЯ ТВЪРДЕНИЕТО:

      „Каруците пееха по пътищата и сякаш разказваха как един човек може да бъде много богат,

        но и много злочест.”

39. С 4-5 ИЗРЕЧЕНИЯ КОМЕНТИРАЙТЕ ОТНОШЕНИЕТО РОДНО-ЧУЖДО

      В РОМАНА  „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК”!

40. С 4-5 ИЗРЕЧЕНИЯ КОМЕНТИРАЙТЕ  ЦИТАТА ОТ  СТ. „АЗ ИСКАМ ДА ТЕ ПОМНЯ ВСЕ ТАКА”!

       „И ти отпущаш пламнала ръка  и тръгваш поглед в тъмнината впила,

         Изгубила дори за сълзи сила.- аз искам да те помня все така…”

41. ЗАДАЧА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТ

   а/ НАПИШЕТЕ ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ НА ТЕМА:

      „ЧОВЕКЪТ, ОБЩЕСТВОТО И ВЛАСТТА В  Р-ЗА „АНДРЕШКО” И  ПРИТЧАТА „ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА”

   б/ НАПИШЕТЕ ЕСЕ НА ТЕМА: „ЛЮБОВТА ВЪВ  ВРЕМЕТО”

СКЪПИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, В ПОНЕДЕЛНИК /16 МАЙ/, ЩЕ ИМАТЕ ОТГОВОРИТЕ НА ДВАТА ПРОБНИ ИЗПИТА, ЧИИТО ВАРИАНТИ ПУБЛИКУВА  ПРО НЮЗ ДОБРИЧ. В ТОВА ПОСЛЕДНО ИЗДАНИЕ НА РУБРИКАТА „НОВАТА МАТУРА”, ПРЕДИ ДЗИ ПО БЕЛ, ЩЕ БЪДЕМ ОТНОВО С ВАС!

Рубриката „Новата матура“ е в помощ на зрелостниците от випуск 2021/2022 г. – първите, които ще положат държавен зрелостен изпит по БЕЛ по новата учебна програма за 11 и 12 клас. Осъществява се от Про Нюз Добрич в партньорство с Атанаска Георгиева, преподавател по български език и литература

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.