Общество Тервел

Обява на Община Тервел за публичен търг

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ –  ГРАД   ТЕРВЕЛ

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1  от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1, чл. 56 и чл.62  от НРПУРОИ 

О Б Я В Я В А

І.Публичен търг на 17.06.2022 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :

            1. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ ХХI, кв.20 по РП нас.Жегларци по начин на трайно ползване : Дворно място  с  площ от 1050 кв.м (Хиляда и петдесет  квадратни метра)  с начална тръжна цена 4 077.00 (Четири хиляди седемдесет и седем лева).

             2. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 37157.31.2 по КККР на с.Кладенци по начин на трайно ползване : За друг вид застрояване  с  площ от 1943кв.м (Хиляда деветстотин четиридесет и три   квадратни метра) с начална тръжна цена

3 129.00 (Три хиляди сто двадесет и девет лева).

              3.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 72271.68.56 по КККР на гр.Тервел по начин на трайно ползване : Друг вид нива  с  площ от 1770 кв.м (Хиляда седемстотин и седемдесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 3 146.00 (Три хиляди сто четиридесет и шест лева).

  4.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 72271.501.2052 по КККР на гр.Тервел по НТП – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство  с площ от 503 кв. м. ( Петстотин и три   квадратни метра) с начална тръжна цена 4 892.00 лв. (Четири хиляди осемстотин деветдесет и два лева).

            5 .Да се продаде чрез  търг с явно наддаване -дворно място отредено за  жилищно строителство кв.38А, УПИ IIIобщ. по РП на по РП на с. Безмер с площ от 675 кв.м  (Шестстотин седемдесет и пет  квадратни метра) с начална тръжна цена 4 224.00 (Четири хиляди двеста  двадесет и четири лева).

            6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване   масивна сграда ЗП 113.00 кв.м (Сто и тринадесет  квадратни метра) и дворно място  с площ от 470 кв.м (Четиристотин и седемдесет квадратни метра)построени в УПИ III, кв.3 по РП на с.Орляк с начална тръжна цена 816.00 (Пет хиляди осемстотин и шестнадесет лева)      

            7.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване -дворно място отредено за  жилищно строителство кв.3, УПИ XVIII по РП на с.Зърнево с площ 890 кв.м(Осемстотин и деветдесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 5503.00(Пет хиляди петстотин  и три лева).

            8. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 02405.30.200  по КККР на с.Балик  по начин на трайно ползване : Друг вид застрояване  с  площ от 2 051 кв.м ( Две хиляди петдесет и един  квадратни метра) с начална тръжна цена 2 869.00( Две хиляди осемстотин шестдесет и девет  лева)

            9. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 72271.68.69  по КККР на гр.Тервел  по начин на трайно ползване : Друг вид нива  с  площ от 3 501 кв.м ( Три хиляди петстотин  и един  квадратни метра) с начална тръжна цена 6 840.00( Шест хиляди осемстотин и четиридесет  лева).

           10. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 72271.68.92  по КККР на гр.Тервел  по начин на трайно ползване : Друг вид нива  с  площ от 1 495 кв.м ( Хиляда четиристотин деветдесет и пет  квадратни метра) с начална тръжна цена

2 911.00( Две хиляди деветстотин и единадесет  лева).

           11. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 72271.40.90 по КККР на гр.Тервел по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 1000 кв.м(Хиляда квадратни метра) с начална тръжна цена 1 784.00лв.(Хиляда седемстотин осемдесет и четири лева).

            12. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 72271.49.617 по КККР на гр.Тервел по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 809 кв.м(Осемстотин и девет квадратни метра) с начална тръжна цена 1 451.00(Хиляда четиристотин петдесет и един лева).

            13. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 53953.44.1 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 501 кв.м(Петстотин и един квадратни метра) с начална тръжна цена  893.00 лв.( Осемстотин деветдесет и три лева).

            14.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 53953.44.7 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 501 кв.м(Петстотин и един квадратни метра) с начална тръжна цена  893.00 лв.( Осемстотин деветдесет и три лева).

             15.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 53953.44.24 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 501 кв.м(Петстотин и един квадратни метра) с начална тръжна цена  893.00 лв.( Осемстотин деветдесет и три лева).

             16.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 53953.44.25 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 501 кв.м(Петстотин и един квадратни метра) с начална тръжна цена  893.00 лв.( Осемстотин деветдесет и три лева).

             17. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 53953.43.52 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 1340 кв.м(Хиляда триста и четиридесет квадратни метра)  сначална тръжна цена 2 389.00лв.(Две хиляди триста осемдесет и девет  лева).

             18. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 53953.43.54 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 669 кв.м(Шестстотин шестдесет и девет  квадратни метра) сначална тръжна цена  1 192.00лв.(Хиляда сто деветдесет и два лева).

              19. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 53953.47.23 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 2 500 кв.м(Две хиляди и петстотин квадратни метра) сначална тръжна цена 4 456.00лв.(Четири хиляди четиристотин петдесет и шест лева).

              20. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 53953.47.27 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 3000 кв.м(Три хиляди  квадратни метра) сначална тръжна цена 5370.00лв.(Пет хиляди триста и седемдесет  лева).

              21. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 53953.47.33 по КККР на с.Орляк по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 2001 кв.м(Две хиляди  и един квадратни метра)с начална тръжна цена 3567.00лв.(Три хиляди петстотин шестдесет и седем  лева).

             22. Да се продаде чрез търг с явно наддаване едноетажно жилище ЗП 73.50 кв.м (седемдесет и три цяло и петдесет квадратни метра) със складово помещение ЗП 21 кв.м (двадесет и един квадратни метра) и гараж ЗП 22 кв. м (двадесет и два квадратни метра) и дворно място  с площ от 720 кв.м  (седемстотин и двадесет квадратни метра)  кв.6 УПИ VII  по РП на с.Каблешково с начална тръжна цена 5 333.00 (Пет хиляди триста тридесет и три лева).

23. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 72271.501.2123 по КККР на гр.Тервел по НТП – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство  с площ от 1 035 кв. м. (Хиляда тридесет и пет  квадратни метра) с начална тръжнацена 9 982.00 лв. (Девет хиляди деветстотин осемдесет и два  лева)

24. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 72271.501.2026 по КККР на гр.Тервел по НТП – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство  с площ от 510 кв. м. ( Петстотин и десет   квадратни метра) с начална тръжна цена 4 981.00 лв. (Четири хиляди деветстотин осемдесет и един  лева).

             25. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ ХVIII, кв.27-А по РП нас.Кочмар по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за „жилищно строителство“ с  площ от 1 240 кв.м (Хиляда двеста и четиридесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 2727.00(Две хиляди седемстотин двадесет и седем лева).

 26.Да се продаде чрез търг с явно наддаване кв.6, УПИ I по РП на с.Кочмар по начин на трайно ползване: Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1 930 кв.м. (Хиляда деветстотин и тридесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 4 177.00 (Четири хиляди сто седемдесет и седем лева).

            II. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 16.00 часа на 16.06.2022 г.  в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел  BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

            III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева (Петнадесет  лева) без ДДС в брой от  16.05.2022 г. до 16.00 ч. на  16.06.2022  г. от касата на община Тервел.

            IV. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 ч. на  16.06.2022  г.  в деловодството на Община Тервел.

  V.Оглед на недвижимите имоти- частна общинска собственост се извършва  всеки работен ден от 09.00  до 15.30 часа до 16.06.2022  г., след закупуване  на тръжна документация и направена предварителна заявка за оглед.

ОБЯВА-ТЪРГ-17.06.2022-год.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.