Водещи новини - дясно Новата матура Образование

ДЗИ по БЕЛ /нов формат/  –  Вариант  1

Атанаска Георгиева
  1. В КОЙ РЕД СА ДОПУСНАТИ ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ?

а/ отдавнъшен, бръмбар, ансанбъл   б/ паяци, преспи, поляни

в/ йерархия, полилей, фотьойл             г/ уталожен, обезпокоен, уравновесен

2. В КОЙ РЕД НЕ СА ДОПУСНАТИ ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ?

а/ егзема, отдих, сближаване   б/ предпазливост,сговор, комфорт

в/ съвършенно, непременно, безпричинно   г/ отвращение, извръщение, превръщение

3. В КОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ ИМА ПРАВОПИСНА ГРЕШКА?

а/ Първият изпит беше взет с висока оценка.  б/ Формолярът за участие е качен на сайта на МОН.

в/ Цар Борис приема християнството за България.  г/ Той беше рожденик и колегите го поздравиха.

4. В КОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ НЯМА ПРАВОПИСНА ГРЕШКА?

а/ Записах се за екскурзия в Турция.   б/ Ужули ме оса и ми поставиха антиалергична инжекция.

в/ Опълномощих сина си да ме представлява в институциите.  г/ Имотната зделка е извършена.

5. В КОЯ ОТ ПОДЧЕРТАНИТЕ ДУМИ Е ДОПУСНАТА ПРАВОПИСНА ГРЕШКА?

а/ В агенциите /а/ за недвижими имоти ежедневно се изповядват/б/  покупкопродажби/в/ на 

двустайни / г/ апартаменти , които са най-търсени в момента.

6. В КОЯ ОТ ПОДЧЕРТАНИТЕ ДУМИ  НЕ  Е  ДОПУСНАТА ПРАВОПИСНА ГРЕШКА?

а/  През 1762 г. отец Паисий/а/ поставя началото на българското Възраждане /б/  с Просвещението/в/ като негов пръв, осново-полагащ /г/ етап.

7. В КОЕ СЛОВОСЪЧЕТАНИЕ ПЪЛНИЯТ ЧЛЕН Е ВИНАГИ ГРЕШЕН?

 а/ а синът  б/ и синът  в/  на синът  г/ но синът

8. В КОЯ ОТ ПОДЧЕРТАНИТЕ ДУМИ ИМА ГРАМАТИЧНА ГРЕШКА?

 През първите няколко месеца/а/ на годината нашият /б/ футболен отбор спечели толкова мачове/в/, че стана шампионът /г/ на групата.

9. В КОЕ ОТ ИЗРЕЧЕНИЯТА НЯМА ГРАМАТИЧНА ГРЕШКА?

а/ Тези са шкафовете, в един от които са зимните ти дрехи.  б/ Вървейки по улицата, заваля дъжд.

в/ Госпожо, не сте си попълнила материала в книгата.  г/ Новия роман на писателя се продаваше добре.

10. В КОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ ИМА ПУНКТУАЦИОННА ГРЕШКА?

а/ Учениците от 11а клас, например, са добри математици. б/ През пролетта, разбира се, е топло.

в/ Трогнат, Моканина стана да го изпрати.  г/ Той беше стар, уморен, отчаян.

11. В КОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ НЯМА ПУНКТУАЦИОННА ГРЕШКА?

а/ Маратонецът,капнал от умора, седна да си почине.  б/ Който не работи не трябва да яде.

в/ Дали да отида на кино или посетя Галерията?  г/ Те не дойдоха на срещата макар, че бяха поканени.

12. ПРЕД КОЯ ОТ СЪЮЗНИТЕ ВРЪЗКИ ЗАПЕТАЯТА  НЕВИНАГИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА?

а/   А    б/  НО  в/ КАТО   Г/  ЗА ДА

13. В КОЙ РЕД ФРАЗЕОЛОГИЗМЪТ ОЗНАЧАВА „ НЕОЧАКВАНО”?

а/ от трън та на глог  б/ като гръм от ясно небе  в/ ни в клин, ни в ръкав  г/ потъна вдън земя

14. ОТ КОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ СА СТИХОВЕТЕ „ВЕЧНО ЗЛО ГИ НОСИ КЪМ НИВИ, ГЛУХО ОПУСТЕЛИ”?

а/ „ „Новото гробище над Сливница” б/ „ Градушка”  в/ „История”  г/ „Честен кръст”

15. КОЯ ТВОРБА Е ПОВЕСТ?

а/ „Балкански синдром”  б/ „ Железният светилник”  в/ Спасова могила”  г/ „Крадецът на праскови”

16. КОЙ ХУДОЖЕСТВЕН ОБРАЗ Е ОТ  СТ.”БОРБА” НА ХРИСТО БОТЕВ?

а/  свещен конец  б/ мила усмивка  в/ житие ново  г/  пламнала ръка

17. КОЙ ТВОРБА НЕ Е ПО ТЕМАТА ЗА ЛЮБОВТА?

а/ „Две души”  б/” Аз искам да те помня….”  в/”Посвещение”  г/ „Колко си хубава!”

18. В КОЙ РЕД НЕ СА ПРАВИЛНО СВЪРЗАНИ АВТОР И ТВОРБА?

а/ Йордан Радичков – „Ноев ковчег”   б/ „ Виктор Пасков – „Балада за Георг Хених”

в/ Йордан Йовков – „Крадецът на праскови”   г/ Пенчо Славейков – „Спи езерото”

19. КОЕ ТВЪРДЕНИЕ Е ВЯРНО?

а/ „Бай Ганьо журналист” е от първата част на Алековата книга портрет „Бай Ганьо”.

б/ Поезията на Атанас Далчев е предметнореалистична алтернатива на символизма.

в/ „Паисий” на Иван Вазов е сатира.

г/ Иво Обретенович е герой от романа „Железният светилник”.

20. ЗА КОЯ ТВОРБА СЕ ОТНАСЯ ТВЪРДЕНИЕТО „ Всеки има индивидуална памет

 и тя съхранява миналото му”?

а/ „Аз искам да те помня…” б/ „Андрешко”  в/ „ Ноев ковчег”   г/ „Балада за Георг Хених”

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях  / от 21 до 24 включително/

ТЕКСТ 1

   Няколко  стълби надолу,една каменна полукръгла ограда…и Ниагарският водопад!Ето го!…Много минути се изминаха,додето се свестихме!Всички наблюдатели бяха вцепенени като в жива картина!Не учудване,не възхищение,не!Едно безгранично благоговение бе отпечатано на лицата на всички.Всички лица бяха сериозни,излеко бледни и като че ли изтръпнали!Като че не пред творението божие,а пред самия бог бяха изправени!…Който може,нека опише тази картина,който може нека я фотографира,нека я нарисува!…Аз не мога.

   От мястото,дето стоим сега,виждаме в общи черти следното:зад каменната ограда,над която сме се навели,наляво падат буйни къдрави снопове разпенена вода и се губят на стотина метра долу,в една кипяща пенлива маса,от която се възнася силно бумтене.Воден елмазен прах изхвърга тази кипяща маса.Този прах по-нависоко се разредява,превръща се в прозрачна пара и слънчевите лъчи,като  се преломяват в нея,образуват полукръгла небесна дъга,двата края на която са натопени в разбитата и омаломощена вода,която скача от водопадите и напълня цялата пропаст на около два километра дължина и половин километър широчина.Тази падаща вода,която е до лявата ни страна,е отцепена от общата маса на американския водопад с една малка скала,зад която се устремява в бездната още по-буйна маса,в стотина метра широчина.Погледнат отсреща,от канадския бряг,този водопад изглежда  като трептяща маса от къдрави снопове пяна,между които личат светлозелените ивици на неразбита вода.Зад този водопад е островът на Трите сестри,отдето се вижда на голямо разстояние водата,която припка между камъните  и полуразпенена предварително,устремява се в хаоса на канадския водопад,наречен водопад на Конската подкова.Ето где е чудото на Ниагара!

ТЕКСТ  2

    Ниагарският водопад се намира на едноименната река.Появява се през последния ледников период.Учените не са сигурни дали това става преди 9000 или 10000 години.Дебитът на водата е 11000 куб.м/сек.По река Ниагара,на границата между САЩ и Канада,се намира Козият остров,който разделя водопада на две.Височината на водопада от американска страна е 51 метра и е с 2 метра  по-голяма от височината от канадска страна.

    Падането на водата,което образува водни облаци,е очарователно.През 1885 год.американсъздават национален парк,но въпреки всички усилия екологичното замърсяване  на тези места не може да бъде избегнато.На канадска страна се изреждат големи групи от туристи,а в американската част

водата на водопада е замърсявана от изхвърляните промишлени води от химическите и

 металургичните предприятия.

    Европейците са видели водопада едва през 18 век.Преди около 175 години тук се е появил и първият хотел.Отдавна тук е създаден един много оригинален музей,който може да отнеме часове наред,за да бъдат разгледани експонатите му.В него могат да се видят уникални фотоси:как френският акробат Блонден преминава  по въже 45 метра над водопада  и как италианският акробат  Балини не успява и пада във водоопада,но остава жив.В музея могат да се видят и различни бъчви,в които хората са опитвали и успявали или не да скочат от водопада.Жаждата за успех е довела до гибелта на мнозина.

21. Каква функция изпълнява текст 1?

  А/ Констатира невъзможността да бъде описан Ниагарският водопад.

  Б/ Посочва вцепенението на посетителите на Ниагарския водопад.

  В/ Описва Ниагарския водопад и въздейства емоционално върху читателя.

  Г/ Кара читателя да посети Ниагарския водопад.

22. Кое от посочените твърдения НЕ Е вярно според текст 1?

  А/Водата от водопадите пълни пропаст с около 2 км дължина и половин километър широчина.

  Б/ От канадския бряг водопадът изглежда като пяна,в която има ивици неразбита вода.

  В/ Американският водопад е наричан още Конската подкова.

  Г/ Зад водопада е островът на Трите сестри.

23. Текст 2 е:

  А/ художествен  Б/ институционален  В/ научнопопулярен  Г/ разговорен

24. Подчертаната дума дебит в текст 2 означава:

  А/дължина на реката   Б/ височина на водопада  В/ количество вода   Г/ ширина на водопада

25. ПРЕПИШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЕТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНИТЕ ФОРМИ НА ДУМИТЕ В СКОБИ!

      Децата, /чийто, чиито/ родители работят в чужбина, живеят  при / своите, техните/ баби и дядовци.

26. ПРЕПИШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЕТО, КАТО ПОСТАВИТЕ ПРОПУСНАТИЯ ПУНКТУАЦИОНЕН ЗНАК!

     На сцената излезе диригентът, когото бяха поканили като гост и концертът започна.

27. ПРЕПИШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЕТО, КАТО ПОПРАВИТЕ ПРАВОПИСНАТА ГРЕШКА!

     За именния си ден почерпих в класа с шоколадови бонбони.

28.ПРЕПИШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЕТО, КАТО ПОПРАВИТЕ ПУНКТУАЦИОННИТЕ ГРЕШКИ!

    Миналото, съхранено в нашата памет е важно , не защото ще се върне, а защото учи и възпитава.

29. ПРЕПИШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЕТО, КАТО ПОПРАВИТЕ ГРАМАТИЧНИТЕ ГРЕШКИ!

      Църковната литургия ще отслужат два патриарха от съседни християнски държави.

30. СРЕЩУ БУКВАТА ЗАПИШЕТЕ ВЯРНАТА ФОРМА НА ДУМАТА В СКОБИТЕ!

      а/ Учениците ги интересува / петъчния, петъчният/ купон.

       б/  Брат ми отива / насреща, на среща/  с приятелката си.

       а/ …………………………….         б/…………………………………….

31. СРЕЩУ БУКВАТА ЗАПИШЕТЕ  С ЦИФРА ТВЪРДЕНИЕТО, КОЕТО СЕ ОТНАСЯ ЗА СЪОТВЕТНАТА ТВОРБА!

     а/ „ Железният светилник”   б/ „ До моето първо либе”   в/ „ „Колко си хубава”

  1. За я има любовта, тя трябва да не само  да се помни или мечтае, а да се преживява в настоящето.
  2. Един народ е силен, когато е обединен от велика кауза.
  3. Патриотизмът  подчинява личното щастие на всеобщото благо.

       а/                                         б/                                                 в/

32. КОЙ  ГЕРОЙ  С  ТРУДА СИ  ЗА ХОРАТА  ОСТАВЯ  СВЕТЛА   И  ТРАЙНА  СЛЕДА  СЛЕД   СЕБЕ  СИ?

33. ЗА КОЙ АВТОР И ЗА КОЕ НЕГОВО ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЕ ОТНАСЯ ТВЪРДЕНИЕТО :  ОТСАМНИЯТ И ОТВЪДНИЯТ СВЯТ СА РАЗПОЛОЖЕНИ ЕДИН ВЪРХУ ДРУГ И СВЕТЪТ ГОРЕ СЕ ОТРАЗЯВА В СВЕТА ДОЛУ.

34. ПОСОЧЕТЕ ЕДНА ХАРАКТЕРНА ЧЕРТА ЗА ЖАНРА ЕЛЕГИЯ!

35. ДВЕ ОТ ТВЪРДЕНИЯТА СА ВЕРНИ. ОТБЕЛЕЖЕТИ ГИ!

     а/ Изборът с полюсно раздвоение  не е постижим според Яворов в „Две души”.

     б/ „Балкански синдром” на Ст.Стратиев е епическа творба.

     в/ Поемата „Честен кръст” на Борис Христов е клетвено вричане в християнския Бог.

     г/ В ст.”Молитва” героят на Далчев се моли за позитивно преображение на живота си.

36. ПОПРАВЕТЕ ГРЕШНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ В ПРЕДХОДНАТА ЗАДАЧА!

37.ОТ КОЯ ТВОРБА Е ЦИТАТЪТ И КАКВО ХУДОЖЕСТВЕНО СРЕДСТВО Е ПОДЧЕРТАНИЯТ ИЗРАЗ?

   „ Ела! Ще измием луната от грях! Ще хвърлим трупа на умрелия страх…”

38.ОТ КОЯ ТВОРБА Е ЦИТАТЪТ И ЗА КОЙ ГЕРОЙ СЕ ОТНАСЯ ТВЪРДЕНИЕТО: „ЕДНО НАДМОЩИЕ, ЕДНО МЪЖКО НАДМОЩИЕ ЛИЧЕШЕ ВЪВ ВСЯКО НЕГОВО ДВИЖЕНИЕ…”

39. С 4-5 ИЗРЕЧЕНИЯ КОМЕНТИРАЙТЕ ПРОТИВОРЕЧИЕТО  МЕЖДУ НАЧАЛНОТО И ФИНАЛНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГЕРОЯ ОТ „ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА” НА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ: „ Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци са мои братя.О, колко е грозна земята и колко са нещастни хората!…………Аз съм принц по рождение и боговете ми са братя. О, колко е красива земята и колко са щастливи хората!”

40. С 4-5 ИЗРЕЧЕНИЯ КОМЕНТИРАЙТЕ КУЛМИНАЦИОННАТА СТРОФА ОТ СТ.”НОВОТО ГРОБИЩЕ НАД СЛИВНИЦА” НА ИВАН ВАЗОВ: „ Българийо, за тебе те умряха,една бе ти достойна зарад тях и само твойто име кат мълвяха, умираха без страх!”

41. ЗАДАЧА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТ

   а/ НАПИШЕТЕ ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ НА ТЕМА:” ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА В РАЗКАЗА НА ЕЛИН ПЕЛИН „СПАСОВА МОГИЛА” И В СТ. НА АТАНАС ДАЛЧЕВ „МОЛИТВА”.

  б/ НАПИШЕТЕ ЕСЕ НА ТЕМА: „ НЕВЪЗМОЖНИЯТ И ВЪЗМОЖЕН ИЗБОР ПРЕД ЧОВЕКА”

СЛЕДВАЩИЯ ПЕТЪК ОЧАКВАЙТЕ ВТОРИЯ И ПОСЛЕДЕН ВАРИАНТ НА ДЗИ ПО БЕЛ!

Рубриката „Новата матура“ е в помощ на зрелостниците от випуск 2021/2022 г. – първите, които ще положат държавен зрелостен изпит по БЕЛ по новата учебна програма за 11 и 12 клас. Осъществява се от Про Нюз Добрич в партньорство с Атанаска Георгиева, преподавател по български език и литература

Follow Me:

Related Posts

  1. Пенка Терзиева says:

    Здравейте! Бихте ли публикували и верните отговори на теста?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.