Video Водещи новини - дясно Каварна Общество

Община Каварна – взаимодействие с гражданите 

В рамките на проект, изпълняван от „Про Нюз Добрич“ ЕООД,  е извършен  Експертен анализ по Дейност 2: Проучване, обследване и анкетиране на гражданско участие в местното управление – сигнали, връзка местни власти-бизнес“ във връзка с изпълнение на проект: „Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“, финансиран от  Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в областта – „Добро управление на местно ниво“.

Публични обсъждания и проучвания на мнението на гражданите и бизнеса и онлайн анкети:

През последните 4 години са проведени 7 публични обсъждания при планиране на публичните ресурси – във връзка с проектобюджет, актуализация на бюджет и ПИРО. В тях са участвали -140 граждани, които са направили 30 предложения, касаещи искания за включване в бюджета и ПИРО. 22 от предложенията на гражданите са включени в окончателния документ.

Община Каварна разработва анонси за различни групи заинтересовани страни при публикуване за публично обсъждане на проекти на документи, свързани с планиране и разходване на бюджетни средства.

Комуникация на общинската администрация с бизнеса:

Община Каварна не съставя анализи на динамиката на инвестиционната активност в  общината на база заявени и ползвани услуги, свързани с инвестиционните процеси. По обществени поръчки са образувани и приключили две дела на фирми-участници в обществени поръчки на Общината. От Общината е спечелено едно дело. В Община Каварна няма наказани служители. По обществени поръчки на Общината са били заведени 2 дела през последните 4 години. По проекти с европейско финансиране е било заведено едно дело. От Община Каварна е било спечелено едно дело.

Канали за комуникация на гражданите с общинската администрация:

Приемният ден на Кмета на Община Каварна е веднъж седмично, т.е. всеки понеделник и всеки последен петък от месеца. Кметът и неговите заместници, както и председателят на Общинския съвет приемат също така граждани по всяко време на работния ден, когато не са заети с други спешни служебни задачи и ангажименти. По време на пандемията контактът на жителите на общината беше ограничен, но не и забранен. Гражданите бяха обслужвани от служителите на гише, а с останалите при необходимост имаха възможност също да се срещнат при спазване на съответните разпоредени мерки за предотвратяване разпространението на Covid-19. С отпадането на извънредната епидемиологична обстановка във връзка с пандемията от Covid-19 е възстановен графикът за приемни дни: за Кмета – всеки понеделник от 13:00 до 19:00 ч., за неговите заместници  – всеки понеделник от 13:00 до 17:00 ч.

От декември 2019 г. до този момент /31.08.2021 г./ 65 граждани са се възползвали и посетили обявения официално приемен ден на Кмета. През останалото време кметът и заместниците му са били посещавани от стотици граждани. Основните проблеми, поставени от жителите на общината са от най-различно естество, повечето от тях са свързани с междусъседски отношения, лични проблеми, като основно се търси съдействие за работа, настаняване в общински жилища, закупуване на общински имоти, изграждане на ВиК канализация, ремонт на улици и др.  Около 80% от поставените проблеми са намерили решение във времето, ако не и веднага.

През последните 4 години са подадени общо 144 сигнала. По-голямата част от сигналите, отнасящи се единствено до дейността на Общината, са решени. За останалите, за които е необходимо взаимодействие с други институции, са предприети съответните мерки. Срокът за решаване на постъпилите сигнали е 14-дневен.

Кметът ежегодно представя отчет за дейността на ръководената от него администрация през обществеността и институциите на територията на общината.

Публичност и участие на заинтересованите страни в подготовка, приемането и реализирането на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО):

Работата по разработване и приемане на Плана за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) е приключила като същият е представен в Общински съвет-Каварна и с решение от 21.09.2021 г. същият е одобрен, гласуван и приет. Поради обявената епидемична обстановка и Заповед №РД-01-265/23.04.2021 г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата е до 50%, което е причината за малкия брой граждани, проявили интерес – 20 граждани.  При разработване на ПИРО е публикувана анонимна анкетна карта на официалния сайт на Община Каварна и социалните мрежи, анкетата достигна до всички заинтересовани лица. По този начин в процеса на разработване на ПИРО са включени всички заинтересовани граждани, браншови и неправителствени организации, бизнеса и медиите. Във връзка с разработването и приемането на ПИРО са проведени две обществени и едно публично обсъждане. В тях са участвали 20 души, всички те граждани. Всички направени от тях предложения са включени в ПИРО.

Община Каварна не ползва услугите на Омбудсман поради липсата на необходимост от такъв – потребителите на услуги са неголям кръг от населението на общината, за прираста на което от своя страна се наблюдава трайна тенденция на намаляване, като в същото време е нецелесъобразно да се съблюдават високите изисквания за издръжка на  Омбудсман. В Община Каварна е въведена Харта на клиента и правила за административните услуги, предоставяни на гражданите, което в достатъчна степен регулира спазването на правата им. 

Проектът “Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.