Бизнес

ОИЦ и НССЗ в Добрич с обща подкрепа към местните земеделски стопани

Областният информационен център и Националната служба за съвети в земеделието, офис Добрич проведоха съвместна информационна и работна среща със земеделски стопани от региона, съобщават от ОИЦ.

Геновева Друмева, управител на центъра в Добрич, информира земеделски производители, че експертите ще продължават да им предоставят  безплатна експертна информация за възможностите за финансиране на проектните им идеи чрез европейските фондове. Също така са на разположение и да им окажат техническа подкрепа при работата им със системата ИСУН 2020 – единствената електронна система, чрез която се подават, оценяват и отчитат проектни предложения по оперативните програми, изпълнявани в България.

Присъстващите се запознаха с предстоящите през 2022 г. приеми на проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. През септември е планирана да стартира подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, по която земеделски стопани, микропредприятия и занаятчии ще имат възможността да кандидатстват с проекти за производство на неземеделски продукти, развитието на услуги и занаяти, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и др. Финансовата помощ ще е от 10 000 евро и може да достигне до 200 000 евро. Подмярката 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” е заложена да бъде отворена през октомври, по която ще се предоставят до 25 000 евро за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани. През месец април, по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ организации съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно ще получат финансова подкрепа за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местните пазари.

Маринела Георгиева, главен експерт координатор на  Териториален областен офис Добрич на НССЗ представи дейността на службата, насочена към предоставяне на консултантски услуги, актуална информация и техническа помощ на земеделските стопани за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделие.

Представен бе и проект BG06RDNP0001-16.001-041 „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството произведените стоки“. Общия му бюджет е 772 941 лв., от които 761 341 лв. са осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“. Бенефициент е Оперативната група „Знание, опит, предприемачество“, в която си сътрудничат Национална служба за съвети в земеделието,  Аграрен университет – Пловдив, фирма предлагаща семена за зеленчукопроизводството и земеделски стопанин, отглеждащ зеленчуци в оранжерия.  Проектните дейности са стартирали през декември 2020 г. и е планирано да приключат до септември 2025 г.

Целта на проекта е да се разработи и внедри интегрирана система за управление на работните процеси, позволяваща прозрачност на технологичните производствените процеси и предоставяща актуална информация за процеса на отглеждане на продукта (използвани ресурси и обработка на продукта). Проведени са проучвания за възможностите за използване на блокчейн технологиите в земеделието, както и анкетно проучване сред производители и потребители на храни.  Планирано е разработването, тестването и внедряването на децентрализираната система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки. Получените резултати от проекта ще бъдат разпространени с цел промотиране на ползите от използване на децентрализираната система и включване на други оранжерийни производители, както и използването на системата и в други сектори, в частност производители на плодове. Цялата информация за проекта и процеса по реализация му е публикувана на интернет страницата на проекта, на следния линк https://tracefood.bg.

Използвана беше възможността за обноваване с активни членове на Фермерски кръг към ТОО Добрич, чиито членове, земеделски стопани, ще участват активно в дейностите на офиса, предоставяйки  важна информация за предстоящи приеми, обучения, семинари и др. за развитие на стопанствата.

След края на информационната среща, представителите на ОИЦ-Добрич и НССЗ – ТОО Добрич проведоха работна среща. На нея бе обсъдено бъдещото сътрудничество между двете организации, планираните информационни срещи, насочени към земеделските производители и други форми на партньорство.