Водещи новини - дясно Общество Тервел

Тежка година за община Тервел вещае държавната субсидия за 2022 г.

Разчетите в обнародвания на 4 март държавен бюджет, в т.ч. и държавната субсидия за общините, вещаят тежка година за общините, в частност и за Община Тервел. Ръстът на субсидията от държавата през 2022 спрямо 2021 г. е по-малък в сравнение с ръста на субсидията от държавата за 2021 спрямо 2020 г. Бюджетът  може да се определи като ограничен, дори ако се игнорира неблагоприятното във финансово изражение влияние на инфлацията, рязкото покачване на цените на енергоносителите и кризисните ситуации, които се налага да бъдат разрешавани, посочва заместник-кметът Дияна Илиева.

Държавната субсидия за Община Тервел за делегираните от държавата дейности за 2022 г. е 13 449 х.лв. Увеличението й спрямо субсидията за 2021 г. е  с 8,4 %. За сравнение , през 2021 г. увеличението на субсидията спрямо 2020 г. е било 17 %. Така за сравнително спокойната по отношение на цените  до лятото си 2021 г., общината е имала подкрепа от държавата със 17 % по-висока субсидия спрямо предходната 2020 г., докато тежката още от началото си 2022 г. е обезпечена с едва 8,4 % ръст на субсидията спрямо предходната година. Делегираните от държавата дейности, за които е предназначена тази субсидия са  дейностите по образование (училищата и част от издръжката на детските градини и на  центъра за подкрепа на личностното развитие), социални услуги ( дома за стари хора и  националните програми за обгрижване на хора с увреждания), култура (част от издръжката на читалищата) , здравеопазване (детски ясли и училищни здравни кабинети) , част от издръжката (заплатите) на общинска администрация и кметствата по селата, издръжката на дейностите по отбрана (дежурни охранители в общината, работа с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни ). В държавната субсидия са включени също средствата за зимно поддържане и снегопочистване, които са точно толкова, колкото са били осигурени за общината през 2021 г., т.е. 187 х.лв. Очакванията са , че те ще бъдат достатъчни. По принцип общината ежегодно генерира икономии от тези средства и  с тези икономии се закупува оборудване за снегопочистване. Последната компонента на държавната субсидия са средствата за капиталови разходи. За 2022 г. те са увеличени с 32 % спрямо 2021 г., т.е. това е компонентата с най-голямо увеличение в дела на държавната субсидия за Община Тервел. През 2021 г. общината е имала 881,7 х.лв. за капиталови разходи, докато за 2022 г.  за инвестиции в общински активи са предназначени 1168,3 х.лв.

Сроковете за приемане на общинските бюджети тази година са различни. Причината е по-късното приемане на закона за държавния бюджет. От общините се изисква да внесат в общинските съвети своите бюджети в срок до 1.04.2022 , а общинските съвети трябва да ги приемат в срок до 26.04.2022 г.