Водещи новини Генерал Тошево Общество

„Русгеоком“ спечели срещу народа в делото за добива на природен газ в област Добрич

Отново има опасност да разрешат проучване за добив на природен газ в Добруджа

Административен съд – Варна отменя по жалба от „Русгеоком БГ“ ЕАД – гр. София, Решение по оценка на въздействието върху околната среда № ВА-1/2018 г. от 01.02.2018 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна и връща на Директора на РИОСВ – Варна преписката за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, съгласно Решение № ВА 150-ПР/2014 г. от 26.11.2014 г. на същия административен орган на инвестиционно предложение: „Разработване и усвояване на находище „Спасово“ с площ 219 кв. км в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“, за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич“с възложител„Русгеоком БГ“ ЕАД – гр. София.

Делото за добив на природен газ в Добричко беше образувано през 2018 год. по жалба на „Русгеоком“ ЕАД – гр. София срещу Решение на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно предложение за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич.

Припомняме, че през 2003 г. руската фирма “Башкиргеология“ получава разрешение за проучване. Проектът така и не стартира, но няколко години по-късно е купен от „Русгеоком БГ“. Тя извършва пробен сондаж в района на с. Рогозина, обявява, че има регистрирано геоложко откритие и запаси от газ, след което поиска 35 годишна концесия, с доказани запаси от 1.097 млрд. куб.м газ и потенциал за два и половина пъти повече.

През 2017 г. несъгласие с инвестиционното предложение на „Русгеоком БГ“ за проучване и добив на газ изрязиха добруджанци на многобройни протести. През декември същата година, близо 97% от жителите на община Генерал Тошево се обявиха на местен референдум срещу добива на природен газ. Резултатът от допитването беше валиден, тъй като избирателната активност беше над 52 на сто от всички жители на общината. Ефект от резултата на референдума обаче нямаше, въпреки че от общината настояваха държавата да се съобрази с решението на местното население.

В Решението си съдът сочи, че е важно да се разбере, че в настоящото производство на съдебен контрол подлежи не качеството и съдържанието на доклада за ОВОС (Оценка на въздействието върху околната среда), а законосъобразността на решението, с което е отказано одобряването му.

Делото срещу добива на газ в Добруджа приключи, очаква се решението

Като съществен порок при мотивиране на обжалвания акт, съдът отбелязва  обстоятелството, че не са обсъдени събраните в административното производство противоречащи си становища от едни и същи органи – БДДР (Басейнова дирекция „Дунавски район), БДЧР (Басейнова дирекция „Черноморски район“) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич. Първоначално Директорът на РЗИ – Добрич дава „положително становище на доклада за ОВОС“, Директорът на БДЧР посочва, че „няма забележки и възражения по представената документация“, според Директора на БДДР „докладът за ОВОС е съобразен напълно с изискванията, поставени в предходните становища на дирекцията“. След проведеното обществено обсъждане обаче, същите органи дават противоречиви становища, които не са обсъдени и разгледани от административния орган, с излагане на мотиви, защо не се приемат данните и оценките в първите становища, а се приемат тези във вторите, тоест не са изложени същинските съображения, довели органа до крайния резултат. Избирателно в обжалваното решение са цитирани само становищата, събрани след обществените обсъждания, които са в точно обратен смисъл на становищата, дадени при първата оценка на качеството на доклада. Няма данни за промяна във фактическата обстановка, която би могла да обоснове различен от първия извод на всеки, от далите становище органи. Съдът подчертава, че наличието на силен обществен интерес към инвестиционното предложение и неговото въздействие върху околната среда в още по-голяма степен задължава Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна да мотивира ясно и изчерпателно крайния си акт. При това той е длъжен да обсъди в светлината на събраните в административното производство доказателства не само противоречивите становища, събрани в случая, но и изразените от обществеността опасения и възражения, като посочи кои от тях са обосновани и кои – несъстоятелни. Обществените възражения срещу инвестиционното предложение не могат да са решаващ мотив за отказа да се одобри ДОВОС и несъгласието с инвестиционното предложение не е обвързващо административния орган становище, сочи съдът в мотивите си.

Освен констатираните пороци, които засягат акта в частта за мотивите, съдът намира, че в хода на производството са допуснати съществени процесуални нарушения, които опорочават крайния акт.

Съдът отбелязва, че докладът за ОВОС и докладът за ОСВ ( Оценка за степента на въздействие) са оценени с положителна оценка; становищата, представени по ОВОС, са положителни, а изисканите повторни становища са отрицателни в резултат от обществен натиск, без промяна във фактическата обстановка. Представянето на повторните становища е извършено след обществените обсъждания, когато такива процесуални действия не са допустими. Самите становища са били предоставени на възложителя в деня преди заседанието на ЕЕС ( Експертен екологичен съвет) и на възложителя не е била дадена възможност да изрази позиция по тези становища. В Решението си съдът прави извод, че обстоятелството, че допълнителните становища са изискани извън процедурата по чл. 14 от Наредбата за ОВОС и че възложителят е запознат с тях едва в деня на заседанието на ЕЕС (25.01.2018 г.) и не е получил възможност да ги коментира и при необходимост, да коригира и да допълни доклада, нарушава правото му на участие в производството, гарантирано както от конкретните процесуални правила за извършване на ОВОС, така и от общите правила на чл. 34 от АПК.

Съдът сочи, че установените съществени процесуални нарушения и неизпълнение на изискванията за мотивиране на обжалваното решение налагат отмяната на последното само на това основание. В настоящото съдебно производство съдът действа като контролно-отменителна инстанция и няма правомощие да реши спора по същество, като се произнесе дали представеният ДОВОС осигурява спазването на нормите за качество на околната среда, опазване на човешкото здраве и на предмета на опазване в съответните защитени зони. Съдът прави извода, че това налага, след отмяната на обжалваното решение, преписката да бъде върната на административния орган на етапа, на който е извършено последното процесуално действие, преди съществено процесуално нарушение. Съдът сочи, че в конкретния случай, съществено процесуално нарушение е допуснато при второто разглеждане за оценка на качеството на ДОВОС (Доклад за оценка на въздействието върху околната среда), когато административният орган не е изискал ново становище от РЗИ, каквото се изисква задължително. Съдът указва на Директора на РИОСВ – Варна да изиска такова становище от РЗИ и по своя преценка – от други специализирани ведомства. При отрицателно становище, съответното ведомство или орган трябва да изложи мотиви и да даде конкретни указания за допълване и преработване на доклада по отношение на направената в него оценка на здравния риск. Съдът указва, че като следваща стъпка административният орган следва да извърши оценка на качеството на доклада и в случай на отрицателна оценка, административният орган следва да даде конкретни указания за допълване и преработване на доклада за ОВОС.

            Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

С пълния текст на Решението можете да се запознаете тук: https://portalextensions.justice.bg/api/public/downloadact?guid=1026159f-ba54-49a0-83fd-c8267f7b1f31

Related Posts

  1. Добруджанец says:

    Явно отново трябва да се излиза на протести, но първо да видим реакцията на просто Киро, Кокорчо и компания, а и на президента. Борисов (въпреки че много му се искаше да надупчи Добруджа), беше достатъчно умен да се съобрази с мнението на местните хора. Ако тези юнаци решат да игнорират обществената нагласа на местните и подкрепят това безумие ще изхвърчат обратно към Канада или Сибир (ако предпочетат) барабар с пишман харвардските си дипломи. Същото се отнася и за т.нар. истанбулска конвенция, която явно отново ще се опитат да пробутат през парламента.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.