Бизнес Водещи новини - дясно Общество

Обявиха новите условия за финансова подкрепа на младите земеделски производители в област Добрич

Безвъзмездна финансова подкрепа за млади земеделски производители и малки стопанства в област Добрич представиха експерти от Областен информационен център-Добрич.

Чрез виртуална информационна среща, Михаела Козовска-експерт в Областен информационен център-Добрич запозна над 30 заинтересовани лица с условията за кандидатстване по подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще се финансират проекти на земеделски стопани на възраст между 18-40 години за създаване на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства. Допустими кандидати са физически лица, ЕТ и ЕООД, регистрирани по Търговския закон, чийто икономически размер на стопанства им е в границите на 8 000 евро – 16 000 евро, измерено в стандартен производствен обем (СПО). Важно условие за допустимост е кандидатите да притежават професионални умения и компетентности в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост. Ако те не притежават такива, също могат да кандидатстват при условия, че заложат в бизнес плана преминаване на обучения, за да отговорят на изискванията за допустимост.

При кандидатстването се подава Бизнес план, който задължително включва увеличаване на икономическия размер на стопанството с най-малко 4 000 евро, измерен в СПО и поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лв. Максималния срок за изпълнение на плана е 5 години, считано от датата на сключване на административния договор.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидати е 25 000 евро, разпределена на две плащания. Първото плащане от 12 500 евро се извършва до два месеца след сключване на административния договор. Второ плащане в размер на 12 500 евро при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

Крайния срок за кандидатстване е 28.02.2022 г., 17:30 ч.

Подмярката 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ ще подпомогне икономическото развитие, укрепване, модернизацията и технологичното обновление на стопанствата в размер от 2000 до 7999 СПО. По подмярката могат да кандидатстват физически лица, ЕТ, ЕООД и ООД, и кооперации, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

Финансовата помощ за един кандидат е не повече от 15 000 евро и ще се изплаща на два транша. След одобрение и сключване на договор се предоставят 10 000 евро. Второто плащане от 5 000 лв. е след извършена проверка от Държавен фонд „Земеделие“ за установяване на точното изпълнение на бизнес плана.

Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години при одобрен бизнес план, включващ увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер най-малко с 2 000 евро СПО, поне една инвестиция в ДМА/ДНА от минимум  700 лв., постигане на поне един специфичен за стопанството резултат и преминаване на обучение относно опазване на околната среда в земеделието.

На кандидатите отговарящи на условията за допустимост по подмярка 6.3, Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще изготвя безплатно проектните предложения. Тази услуга се предоставя след подаване на заявление в един от Териториалните областни офиси не по-късно от 23 февруари 2022 г. и не по-късно от 21 февруари 2022 г. за заявления подадени чрез лицензиран пощенски оператор.

Проектни предложения по подмярка 6.3 ще се приемат до 02.03.2022 г., 17:30 ч.

Подаването на проектно предложение и по двете подмерки се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на https://eumis2020.government.bg, с използването на валиден Квалифициран електронен подпис.

Кандидати и по двете процедури могат да искат разяснения по документите и условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020.

Пълният пакет документи процедурите (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) са публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg и на интернет адреса на Министерството на земеделието, храните и горите.

Записът  от срещата може да бъде гледан ТУК

Екипът на Областен информационен център – Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата във фейсбук.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.