Бизнес Каварна Общество

Аварийно почистват дерето в Каварна за 2.4 милиона лева

Обществена поръчка „Инженеринг на обект: „Аварийно почистване на дере в регулацията на гр. Каварна” е обявена от морската община. Тя е на прогнозна стойност 2 400 000 лева с ДДС. Начинът на възлагане е публично състезание. Крайният срок за подаване на офертите е 4 януари 2022 година. 

Дейностите, предвидени по обществената поръчка, са изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект”, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Целта на проекта е да се почисти речното корито по цялото му протежение от израсналите дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета,  да  се предприемат мерки по опазване на бреговете на реката от ерозията, да се укрепят бреговете и да бъде направена защита с облицовка в участъка между пътен мост на ул. „Черноморска” и пешеходния мост между улицата и ул. „Крайморска“.

Каварненската река, наричана от местната общност дере заради стръмните й участъци и високи брегове, е в границите на Подробния устройствет план на града и е позиционирана от централната градска част до вливането й в морето. Дерето е с целогодишен отток, който се повишава при интензивни дъждове и снеготопене. При обследването му е установено, че цялото му протежение е обрасло с дървесина и храстовидна растителност, като на места дърветата са прорасли в коритото на самото дере. На много места в коритото има паднали изсъхнали дървета и наклонени такива, които има опасност да паднат. Проводимостта на речното корито е намалена от битови и строителни отпадъци, включително и в речното легло. При водостоците и мостовете над реката има подприщване от дървета – израснали или паднали в отворите на съоръженията и затлачване с наноси и отпадъци. Поради намалената водопропускливост на дерето при високи води се заливат прилежащите територии и се нанасят щети на сградите и пътната инфраструктура на ул. “Черно море”.

Заключението на изготвена техническа експертиза е, че техническото състояние на съоръжението е неизправно относно нормална и безопасна експлоатация. Провеждането на води при висока вълна протича с риск от заливане на прилежащите имоти и нанасяне на щети на лични стопанства, обществени терени и инфраструктура. 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.