Тервел

Община Тервел обявява публичен търг за продажба на недвижими имоти

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1, чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1 и т.3, чл. 56 и чл.62  от НРПУРОИ

ОБЯВЯВА

І. Публичен търг на 28.01.2022 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел, за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва :

           1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване едноетажно жилище ЗП 73.50 кв.м (седемдесет и три цяло и петдесет квадратни метра) със складово помещение ЗП 21 кв.м (двадесет и един квадратни метра) и гараж ЗП 22 кв. м (двадесет и два квадратни метра) и дворно място  с площ от 720 кв.м  (седемстотин и двадесет квадратни метра)  кв.6 УПИ VII  по РП на с.Каблешково с начална тръжна цена 5 333.00 (Пет хиляди триста тридесет и три лева).

            2. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 51812.11.248 по КККР на с.Нова Камена по начин на трайно ползване: Лозе с площ от 501 кв.м (Петстотин    и един квадратни метра) с начална тръжна цена  717.00 (Седемстотин  и седемнадесет   лева).

           3. Да се учреди чрез явен търг възмездно право на строеж за „търговски обект“ ЗП 350 кв.м пожизнено в ПИ 72271.501.1373 по КККР на гр.Тервел с начална тръжна цена 17 598.00(Седемнадесет хиляди петстотин деветдесет и осем лева).

             4. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 72271.501.2117 по КККР на гр.Тервел по НТП – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство  с площ от 420 кв. м. (Четиристотин и двадесет квадратни метра)с начална тръжнацена 4 139.00 лв. (Четири хиляди сто тридесет и девет лева).

5. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 72271.501.2123 по КККР на гр.Тервел по НТП – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство  с площ от 1 035 кв. м. (Хиляда тридесет и пет  квадратни метра) с начална тръжнацена 9 982.00 лв. (Девет хиляди деветстотин осемдесет и два  лева)

6. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 72271.501.2026 по КККР на гр.Тервел по НТП – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство  с площ от 510 кв. м. ( Петстотин и десет   квадратни метра) с начална тръжна цена 4 981.00 лв. (Четири хиляди деветстотин осемдесет и един  лева).

7.  Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 72271.501.2052 по КККР на гр.Тервел по НТП – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство  с площ от 503 кв. м. ( Петстотин и три   квадратни метра) с начална тръжна цена 4 892.00 лв. (Четири хиляди осемстотин деветдесет и два лева).

 8. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 72271.501.2053 по КККР на гр.Тервел по НТП – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство  с площ от 498 кв. м. ( Четиристотин деветдесет и осем   квадратни метра) с начална тръжна цена 4 846.00 лв. (Четири хиляди осемстотин четиридесет и шест лева).

 9.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване УПИ IV70, кв.2 по РП на с.Честименско по НТП – незастроен имот за жилищни нужди с площ от 1184 кв. м. (Хиляда сто осемдесет и четири квадратни метра)с начална тръжна цена  3 163.00 лв. (Три хиляди сто шестдесет и три лева).

           10.Да се продаде чрез търг с явно наддаване двуетажен жилищен блок с гаражи ЗП 220.00 кв.м (Двеста и двадесет  квадратни метра)  и дворно място  с площ от 1 927 кв.м  (Хиляда деветстотин двадесет и седем  квадратни метра)  кв.33 УПИ ХХХIХ  по РП на с.Зърнево с начална тръжна цена 54 474.80 (Петдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и четиристотин седемдесет и четири лева).

           11. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 17590.27.9 по КККР на с.Градница по начин на трайно ползване: Друг вид застрояване с площ от 3 763 кв.м(Три хиляди седемстотин шестдесет и три квадратни метра) с начална тръжна цена 5 176.00 лв.(Пет хиляди сто седемдесет и шест лева).

            12. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 17590.27.24 по КККР на с.Градница по начин на трайно ползване: Друг вид застрояване с площ от 1 919 кв.м (Хиляда деветстотин  и деветнадесет квадратни метра) с начална тръжна цена 2 678.00 лв.(Две  хиляди шестстотин  седемдесет и осем лева).

            13. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 17590.27.27 по КККР на с.Градница по начин на трайно ползване: Друг вид застрояване с площ от 2 694 кв.м (Две хиляди шестстотин  деветдесет и четири  квадратни метра) с начална тръжна цена 3 712.00 лв.(Три  хиляди седемстотин  и дванадесет  лева).

             II. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 16.00 часа на 27.01.2022 г.  в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел  BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

            III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева /Петнадесет  лева / без ДДС в брой от  10.01.2022 г. до 15.00 ч. на  27.01.2022  г. от касата на община Тервел.

            IV. Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 ч. на  27.01.2022  г.  в деловодството на Община Тервел.

  V.Оглед на недвижимите имоти – частна общинска собственост се извършва  всеки работен ден от 09.00  до 15.30 часа до 27.01.2022  г., след закупуване  на тръжна документация и направена предварителна заявка за оглед.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.