Тервел

Община Тервел обявява търг за отдаване под наем на земи – ОПФ за срок от 5 години

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На основание чл.44, ал.1, т.1  и ал.2  от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.62 и чл.63 от НПСУРОИ,Решение №9-101/26.08.2021г., Решение №10-122/30.09.2021г.и Заповед  № 725 / 08.11 .2021г.  на кмета на община Тервел,

   О Б Я В Я В А

Провеждането на търг с тайно наддаване на 10.12.2021 г. от 9.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр.Тервел за отдаване под наем на земи – ОПФ за срок от 5 години, считано от началото на стопанската 2021-2022 г. до края на стопанската 2025-2026 г., както следва:

№ на имотМестностНТПКат.площ по скица /дка./депозит за участие  / лв./
Балик     
02405.11.2СРЕЩУ СЕЛОТОниваV50.012915.22
02405.31.1 Др.вид заст. 8.811161.24
Божан     
04916.10.2 ниваVI7.566138.46
Главанци     
14982.20.24 нива 5.44899.70
Жегларци     
29035.12.50ХАДЖИБОСТАНЛЪКАниваIV2.35043.01
29035.30.7 ниваIII2.69649.34
Зърнево     
31396.19.49ОРТА МАХЛЕниваII5.545101.47
Кладенци     
37157.15.27 ниваII8.469154.98
Кочмар     
39127.37.14 —————ниваІІІ4.77087.29
УПИ I – кв. 38резервен терен  7.950145.49
УПИ II кв.38резервен терен  12.000219.60
Оногур     
 53549.5.20 ниваIV6.002109.84
Орляк     
53953.31.46КОДЖА ИДИРИСниваІІІ15.827289.63
 53953.54.473 др.вид заст 0.59910.96
 53953.54.479 др.вид заст 0.85115.57
П.Савово     
57265.114.3   23.852436.49
57265.126.6   16.682305.28
57265.126.8   8.147149.09
Поп Груево     
57563.11.165 ниваIII3.99473.09
57563.11.168 нива VІІ4.16476.20
Пр.Златарски    
58685.10.5 ниваIII14.024256.64
58685.6.5 нива VІІ7.759141.99
Тервел     
72271.11.9З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛниваIII11.900217.77
Честименско    
81270.15.12 ниваV19.585358.41
81270.27.30 ниваIII2.70149.43
81270.27.25 ниваIII4.19276.71
кв.5,УПИ-VІ-147 в регулация 1.17821.56
кв.5,УПИ-ІV-148 в регулация 1.13420.75
кв.8, УПИ IV- 8 в регулация 1.22022.33

         Определям дата за провеждане на търга – 10.12.2021 г. от 9.00 часа в заседателната зала на Община Тервел.

  • Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена , който се заплаща в брой до 14.00 ч. на 09.12.2021 г. в касата на ІV етаж в община Тервел или се внася по банкова сметка BG44UNCR9660 3327 0052 16,  BIC : UNCRBGSF при банка  – Уникредит Булбанк .     
  • Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на  сума от  10.00 лв./ без ДДС / в брой  в касата на “Информационен център” на Община Тервел от 09.11.2021г до 12.00 ч. на 09.12.2021г. Комплектът от тръжни книжа се получават в Деловодството на Община Тервел (до касата на „Информационен център“).
  • Начална тръжна цена :  61.00 лв. на дка земеделска земя за стопанска година
  • Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 часа на 09.12.2021 г. в Деловодството на  община Тервел. Допълнителна информация може да получите в  стая № 102 в сградата на общината и на тел.05751/ 21-24.

                                                                                           За Кмет на община Тервел: Дияна Илиева

                                                                                   съгласно Заповед №813/27.11.2019г.    

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *