Водещи новини Здраве Образование Общество

Искам да знам повече за щадящите детски тестове преди да подпиша – консулт за родители в област Добрич

Заради огромния брой запитвания, изпратени до редакцията на Про Нюз Добрич, свързани с поканата за декларирано съгласие и въвеждането на т.нар. филтър за достъп до училище за най-малките ученици от първи до четвърти клас, публикуваме всички официално документи, с които министърът на образованието и науката в служебния кабинет “Янев 2” разпорежда как да се действа от 8 ноември 2021 г. в условията на продължаваща пандемия и високи нива на заболяемост.

Какво разпорежда министър Николай Денков, на база издадената от министър Стойчо Кацаров Заповед от 3 ноември 2021 г.

До отмяна на въведените със Заповед № РД-01-890/03.11.2021 година на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 08.11.2021:

 • В центровете за специална образователна подкрепа по изключение и при заявено желание на родителите за учениците със специални образователни потреб ости отделни дейности по чл. 187, ал. 1, т. 2 и 5 и чл. 49, ал. 2, т. 1 и 2 от Зако а за предучилищното и училищното образование може да се осъществяват присъствен , ако се извършват индивидуално с ученика.                         
 • В училищата  на  териториите  на общини  с достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население се организира обучение от разстояние в електронна чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии, за учениците от I до IV клас, когато за тях са изпълнени условията по т. 20, от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.
  • За територията на област Добрич, според актуалните данни към края на месец октомври, в тази категория попадат училищата в пет от осемте общини:
   • Община Шабла – 1190,00 %000
   • Община Каварна – 1110,90 %000
   • Община град Добрич – 658,50 %00
   • Община Балчик – 576,40 %000;
   • Община Генерал Тошево – 525,60 %000
 • В училищата на териториите на общини с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население да се организира обучение  от  разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационни технологии за 50% от паралелките във всяко училище. За учениците от I до IV кл с, за които са изпълнени условията по т. 20, буква „а” от Заповед № РД-01-890/03.11.2 21  г. на  министъра  на  здравеопазването, не  се  прилага  ротация  и  те  не се включват при изчисляване на процента паралелки за ротация.
  • За територията на област Добрич, според актуалните данни към края на месец октомври, в тази категория попадат училищата в общините Добричка и Тервел.
 • В случаите на ротация, началникът на РУО внася предложение до министъра на образованието и науката за преминаване в ОРЕС на училища а от съответната област или община въз· основа на представени графици от директори е на училища. Ротацията следва да се извършва на период от една календарна седмица и се утвърждава със заповед на министъра на образованието и науката.

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК поради необходимост от неотложно предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID 19 с цел опазване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училището.

Тази заповед отменя Заповед № РД 09-3596 от 20 октомври 2021 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регион управления на образованието.

С какви условия се съгласяват родителите, подписвайки до 12:00 ч. на 8 ноември (понеделник) декларацията за тестване на детето/децата им

Съгласие за тестване:

 • Декларирам съгласие два пъти седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие, детето
  ми да бъде тествано в класната стая с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за
  COVID-19 (SARS-CoV-2 Saliva Antigen test; каталожен номер VSCD05; RapidForTM или COVID-
  19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva), регистрационен номер DE/CA05/IvD-238321-1721-00 на
  Clungene®), предоставен безплатно от училището (информация за всички препоръчани от МОН тестове → ТУК)
 • Запознат/а съм с изискването 30 минути преди правенето на теста детето ми да не е консумирало храна и да не е поемало течности.
 • Разбирам, че тестът е с диагностична цел и не може да се използва като единствена основа за вземане на решение за лечение.

и/или удостоверяване Наличие на валиден документ за преболедуване

 • Детето ми отговаря на изискванията за присъствено обучение при осигурена здравословна
  среда – преболедувало е COVID-19 преди по-малко от 365 дни, за което прилагам валиден
  официален документ.

На всяко училище ще бъде предоставен само единият от двата вида тестове.

Обобщение на най-често задаваните въпроси:

 • Как ще учи детето ми ако не сме съгласни да бъде тествано?
  • според разясненията на министър Николай Денков, приоритет за МОН ще са учениците, които учат в присъствена форма (в класните стаи). За останалите, за които родителите са предпочели онлайн форма, всяко едно учебно заведение ще организира обучителния процес според конкретните си възможности – наличие на необходим технически и педагогически ресурс.
  • Пример: Ако преподавателят “Х” има възможност да преподава с включена камера и микрофон (т.нар. хибридна форма) всички ученици ще са в час по едно и също време. Ако няма такава възможност, трябва допълнително да предаде необходимия материал в извънучебно време (ако може да се справи с това предизвикателство).
 • Колко време трябва да изчакам преди първия учебен час, докато е готов резултата от слюнчения тест на детето ми?
  • След консулт с преподаватели в добрички училища, заради липсата на практика, няма единно становище по този въпрос. Очакванията са средно за около 30-ина минути, ако се приеме, че всички ученици в една паралелка ще трябва да бъдат тествани. Времето ще зависи от броя на учениците, които в конкретния ден ще бъдат доведени на училище. От техническите характеристики на производителя е видно, че резултатите излизат след 10 до 12 минути.
 • Веднага ли трябва да отидем за провеждане на PCR изследване, ако след училищния бърз тест детето ми се окаже позитивно с COVID-19?
  • По този въпрос няма изчерпателна конкретика. Според намеренията на здравното министерство и на МОН, би следвало това RT-PCR изследване/проверка да се извърши незабавно. Т.е. при такъв случай, родител или придружител трябва да отиде с детето до най-близката лаборатория.
  • Важно! Според съдържанието на Декларацията на МОН, “тестът е с диагностична цел и не може да се използва като единствена основа за вземане на решение за лечение.”
 • Преболедували сме/ваксинирани сме, детето ни не е показвало никакви притеснителни симптоми до момента – здраво е. Защо е нужно да му причиняваме, и на себе си, подобни експерименти с психиката му?
  • според МОН и МЗ чрез тестването ще се прояви скритата заболеваемост при най-малките ученици. Именно тестът (бърз/PCR) доказва здравния статус на детето. Очевидно е, че в конкретния случай опазването на детската психика е отговорност на родителите и на преподавателите.
 • Държавата, Общината или Училището ще ми компенсира разходите и нервите, в случаите когато закъснея за работа, а положителният резултат от бързия училищен тест не се потвърди в лаборатория?
  • Тъй като такава компенсация не е предвидена, освен включените в кризисните Ковид мерки/механизми от страна на държавата, то единствен логичен извод остава проявата на разбиране от страна на работодателя (в сферата на частния бизнес или държавна/общинска структура).
 • Защо е позволено различни хора, в това число и немедицински лица, да имат достъп до пробите на децата? Как това гарантира чистотата им, както и тяхната достоверност?
  • По думите на образователния министър, както и според намерението на Министерство на здравеопазването, отговорността за това е на ръководството на учебното заведение, което ще определи какви лица да отговарят за извършване и съхраняване на тестовите проби. Предвидените в бюджета на МОН допълнителни средства до края на календарната година предвиждат финансова компенсация на извършващите т.нар. щадящи тестове за най-малките ученици.
 • Какво ниво на образование ще получи детето ми през започналата по този начин учебна година, след като заради ненавременно въведени ограничителни мерки, най-малките ученици стават изкупителна жертва на нечие безхаберие?
  • Според повечето питащи и лутащи се в лабиринта от въпроси без отговор, умишлено се отива към все по-ниско образователно ниво, както и към пълен провал на учебната година за най-малките ученици. Припомняме декларираното от министър Николай Денков – че завръщането в клас ще е възможно единствено при предложените от МОН условия:
   • задължителен филтър
   • документ за преболедуване
   • документ от личен лекар, за децата със специални образователни потребности

Нито изискването за “Зелен сертификат”, нито тестването за учениците са свързани с определени критерии по отношение време, освен заявеното от настоящия здравен министър, че мярката ще продължи да действа като аналог на пълно затваряне на всички сфери от обществения живот (локдаун) докато страната не се върне отново в т.нар. зелена зона по заболяемост. От своя страна това пък пряко бива обвързвано с нивото на ваксинация на населението.

Насоките на МОН към всички РУО в страната

Присъственият образователен процес може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва едновременно наличие на условията:

 • оставени неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 в училището за тестване на учениците
 • писмено декларирано съгласие на поне 50 % от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19
 • педагогическият и непедагогическият персонал разполага с валиден документ ваксиниране, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено изследване в лицензирана лаборатория (зелен сертификат) или е дал съгласие за тестване в институцията два пъти седмично с бързи антигенни тестове за COVID-19, закупени от училището.
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *