Бизнес Добрич Общество

Избират изпълнител на ремонта на НЧ „Йордан Йовков-1870 г.” в Добрич

Обществена поръчка, която предвижда изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по одобрен инвестиционен проект за  повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно Читалище „Йордан Йовков-1870 г.” в Добрич, обяви Общината. Прогнозната стойност на поръчката е  849 676.22 лева.

За сградата е извършено обследване и е съставен технически паспорт. Направено е обследване за енергийна ефективност, в резултат на което са изготвени доклад, резюме и сертификат за енергийни характеристики. На база изброените документи е изготвен, съгласуван и одобрен инвестиционен проект. За обекта има издадено разрешение за строеж. Инвестиционният проект съдържа пет енергоспестяващи мерки, след реализирането на които сградата следва да придобие клас „В“ за енергийна ефективност.

В предмета на поръчката са включени минимум следните основни дейности/етапи на изпълнение:

 • Подготовка и откриване на строителна площадка;
 • Извършване на демонтажни работи, включително натоварване, транспорт до лицензирано сметище и такса депониране на генерираните строителни отпадъци в съответствие с предоставения одобрен инвестиционен проект;
 • Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект, предписанията и заповедите в заповедната книга;
 • Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;
 •  Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в строежа;
 • Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
 • Изготвяне по време на строителството на строителни книжа (актове, протоколи, декларации за съответствие на материалите и др.) съгласно действащото в България приложимо законодателство и изискванията от настоящата техническа спецификация;
 • Участие в процедурата по издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация (УВЕ) на строежа;
 • Почистване на строителната площадка от строителни материали и отпадъци;
 • Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и/ или проверка преди издаването на УВЕ на строежа;
 • Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата;
 • Изпълнение на други дейности според приложените към техническата спецификация документи.

Крайният срок за подаване на офертите за участие е 16 август. Те ще бъдат отворени на следващия ден – 17 август, в 14 часа.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *