Водещи новини - дясно Общество

От 1 юли започва приемът на документи за помощите за отопление в област Добрич

снимка: 123rf.com

Горещото юлско време предполага и добре изсъхнали дърва за огрев на стоковите борси в региона.

От 1 юли започва приемът на заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон 2021/2022 г. Документите могат да се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни.

Възможно е изпращането на заявления да се извърши и чрез Системата за сигурно електронно връчване, като заявленията трябва да са подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор, напомният от Агенцията за социално подпомагане.

Помощта за отопление се отпуска за периода от 1 ноември 2021 г. до 31 март 2022 г. Нейният актуален размер се определя от министъра на труда и социалната политика, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на електроенергията за бита от 1 юли 2021 г. С министерска заповед предстои да бъде приет и корекционен коефициент на пенсиите, за да не се допусне отпадане на пенсионери от този вид подпомагане заради повишаване на доходите им.

Право на помощ за отопление имат хора и семейства:

  • със средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението, по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.

За да получат помощ, безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Хората и семействата, които кандидатстват, трябва да отговарят и на следните условия:

  • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество
  • да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация
  • да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството и др.

Заявленията се обработват до 20 дни след тяхното подаване, а в 7-дневен срок след това дирекциите „Социално подпомагане“ издават заповед за отпускане или отказ на помощта.

Всеки кандидат може да получи заявление-декларация от регионален офис на ДСП или да го изтегли чрез електронен адрес https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti или от ТУК ↓

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *