Бизнес Водещи новини - дясно Общество

Още новости от 1 юли: С 3,5% скача цената на електроенергията в област Добрич

КЕВР утвърди окончателните по-високи цени за основните енергийни продукти, считано от 1 юли 2021 г..

Цените на електрическата енергия за регулирания пазар се увеличават средно с 4,40%, цените на топлинната енергия нарастват средно с 16,23%. Променената цена на природния газ от 1 юли 2021 г. вече е 49,94 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Основните причини за нарастването – по-високите разходи на енергийните дружества за природен газ и въглеродни емисии.

Комисията утвърди окончателните цени в  сектор “Електроенергетика” за новия регулаторен период 1.07.2021 – 30.06.2022 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методиката за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна е 4,40%.

Крайната цена на електроенергията за битовите клиенти на:

  • „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 8,31 % 
  • „ЧЕЗ Електро България“АД  нараства  с 5,57 %
  • „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД  – с 3,74 %
  • „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 3,51 %

В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената “задължение към обществото”, уточняват от КЕВР.

В решението е утвърдена цена за „задължения към обществото“ в размер на 7,18 лв./MWh, без ДДС, приходите от която се събират от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/. В тазицена са включени разходите по изкупуването на електрическата енергия от производители от възобновяеми източници, които продават на преференциални цени, разходите по изкупуване на енергията от когенерация и разходите по дългосрочните договори. Цената „задължение към обществото“ се заплаща от всички крайни клиенти, включително от оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, като за клиентите на регулирания пазар е включена в цената за активна енергия на крайните снабдители, а за клиентите на свободния пазар като добавка към договорената цена на електрическата енергия.

ТАБЛИЦА-НОВИ-ЦЕНИ-ЕЛЕКТРО-2021

Основната причина за повишението на цените на електроенергията

Повишените разходи на ФСЕС за компенсиране на електроенергията, произвеждана от  топлофикациите и заводските централи. Причината за нарасналите разходи на тези енергийни дружества са повишените цени на закупуваното от тях първично гориво – природен газ, както и на въглеродни емисии. В резултат на по-високите цени на емисиите цената на електроенергията, произвеждана от американските централи и от ТЕЦ Марица Изток-2, се повишава, което се отразява на нарастването на цената „задължение към обществото“. Тази цена оказва влияние върху цените на мрежовите услуги на ЕРП и цените за пренос и достъп на ЕСО.  

таблица – КЕВР

Актуализирана цена на природния газ

След подробен анализ на представените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 юли 2021 г. в размер на 49,94 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).   

В утвърдената цена на природния газ от 49,94 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на “Булгаргаз” ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. 

Взетите от КЕВР решения предстои да бъдат официално публикувани в сайта на националния регулатор.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *