Водещи новини - дясно Общество

Преизбраха Илия Михайлов за шеф на най-голямото ловно-рибарско дружество в Добруджа

Илия Михайлов е избран за пети мандат начело на сдружение “ЛРД – Добрич” – гр. Добрич

Нужно е да се привличат повече млади ловци в нашия състав, ако искаме да има кой да върши необходимите мероприятия по стопанисването и ползването на дивеча, отбеляза в началото на Отчетния доклад на Сдружение “ЛРД Добрич” – гр. Добрич, председателят на Управителния съвет Илия Михайлов. Двеста и двадесет души от общата членска маса са на възраст над 65 години, което е 23 на сто. Те спадат към категорията ветерани и съгласно Устава на Сдружението са освободени от задължителните ловно-стопански мероприятия.

В динамиката на количествения състав вече е преодоляна тенденцията за намаляване и се запазва сравнително постоянна численост от 956 членове през 2020 г. при 955 през 2019 г. Отбелязано бе, че през тази отчетно-изборна година в дружините събранията са преминали без предварителен график, утвърден от Управителния съвет, поради епидемичната обстановка от Covid-19 в страната и забраната за масови събирания.

 На тях са обсъждани широк кръг от въпроси и проблеми като най-характерните са проблемът с хищниците и тяхното непрекъснато увеличение, бракониерството и закононарушенията при ловните излети. На критика е подложен криворазбраният либерализъм към нарушителите от страна на отделни ловно-рибарски дружини. Като проблем е отбелязана липсата на съгласуваност между различните ползватели на горските територии. В три от дружините са избрани нови председатели: в ЛРД Бранище – Камен Тошков Калчев, в ЛРД Карапелит – Живко Минев Димитров, в ЛРД Стожер – Диян Димитров Недев.

Сдружение “ЛРД – Добрич” – гр. Добрич, стопанисва 36 ловно-стопански района с обща площ 118 970 хектара, разпределени в 34 ловно-рибарски дружини. Данните от таксацията  показват, че числеността на сърните, зайците и особено на дивите свине в повечето от тях е под допустимия запас. През последните години до навлизането на африканската чума по свинете се наблюдава относително постоянен запас на дивите свине, но през 2020 година той бележи силен спад с около 35%, което буди сериозно безпокойство. Усилията на ловците не достигат, за да спрат разпространението на болестта, защото тя се влияе от много други фактори, независещи от тях. Справят се със създадените организационни трудности при събирането на проби от обстрелите на животните и изграждането на ями за странични животински отпадъци. Стриктно спазват мерките за биосигурност и разпоредбите на Изпълнителната агенция по горите и Българската агенция за безопасност на храните. Въпреки това, епидемията от африканската чума по свинете нанася сериозни поражения върху броя им в ловно-стопанските райони на Сдружението. Бройката на отстреляните диви свине е едва 11 на сто от плана, което показва, че запасите са намалели катастрофално.

Нарастват тревогите на ловците и от увеличаващото се безконтролно използване на различни растително-защитни препарати от някои арендатори. То води до тежки последици за популацията на дивата свиня, а и за другите представители на местната фауна.

При яребиците и фазаните се забелязва стабилизиране на запасите спрямо предходните години като през 2020 година броят им дори бележи увеличение с около 10% при яребиците и 12% при фазаните. Това е резултат и от грижите за изкуствено развъждане и разселване на дивеча от страна на Сдружението. През 2020 година в природата са разселени 1750 птици от които 1050 броя фазани и 700 броя яребици. В няколко поредни години се наблюдава драстично намаляване на запасите от зайци в площите, стопанисвани от Сдружението. Броят им през 2020 година възлиза на едва 4600 броя, което все още е далеч от допустимия запас от 8230 броя. Причините за намаляване на числеността на заека са комплексни като сред основните са хищниците, бракониерството, промяната и загубата на типичните местообитания, поради неправилна селскостопанска политика в района, химизацията и др. Затова заекът е включен в Националната програма за устойчиво развитие на дивечовъдните запаси. За две години в Сдружението са събрани близо 10 000 лв. за закупуване на зайци от фермата в град Луковит за разселване в ловно-стопанските райони на дружините. Поради ограничения капацитет на фермата и многобройните заявки от сдруженията в страната като начало добричките ловци са заявили 80 бройки, които очакват да получат от “Сокол” ЕООД, след което ще заявят и останалите. Предстои уточняване с председателите на дружини как да стане разпределението за първото разселване.

 Броят на хищниците е все още твърде висок и се е увеличил в сравнение с 2019 година. Чакалите и лисиците продължават да оказват силно вредно влияние основно върху запасите на дребния дивеч. Това води до извода, че регулирането трябва да продължи с неотслабващи темпове. Опазването и увеличаването на дивеча е в пряка зависимост от състоянието на хранително-защитната база в изпълнение на плана за основните мероприятия. Ловно-рибарските дружини постоянно изграждат и ремонтират биотехнически съоръжения, хранилки, солища, калища и чакала. През изтеклата 2020 година традиционно са вложени средства за закупуване на 20 т концентриран и 9 т груб фураж, както и 1500 кг сол за подпомагане на животните през неблагоприятните зимни месеци.

Бе отбелязано, че допълнителното стимулиране с ловни патрони за отстрела на хищници дава резултати, но те са свързани все още единствено с намаляване броя на скитащите кучета.

В отчетния доклад Илия Михайлов, председател на УС на Сдружението, с тревога отбеляза, че в борбата с хищниците участват едва половината от ловно-рибарските дружини в Сдружението, между които са тези в Бранище, Дончево, Владимирово, Златия, Карапелит, Ловчанци, Лясково, Одринци, Славеево, Стожер, Хитово, Царевец, Черна, Божурово, Ведрина и Паскалево.

Една немалка част от ловците, ползващи се с правото да ловуват индивидуално на хищници за цял сезон, не са отчели нито един отстрелян хищник. Това налага ръководствата на дружините много внимателно да подхождат при избирането и даването на право за лов на хищници само на достатъчно опитни ловци, които разполагат със свободно време и освен това имат силно желание да се занимават с този вид лов.

 Все още не се обръща достатъчно внимание от страна на ловците на пернатите вредители – свраки и врани, които нанасят големи щети на запасите от дребен дивеч като унищожават голяма част от техните приплоди. Изпълнението на плана при тях е едва около 50-60%, въпреки че има решение на общото събрание конкретно за участието на всеки ловец. Все още в отделни дружини съществува проблем при събирането на минималния брой от осем ловци за провеждане на излетите за лов на диви свине. В някои той успешно се решава чрез привличане на ловци от съседни ловни дружини.

Въпреки взетото решение от Управителния съвет за санкциониране на дружините, непредставили протоколи и материали от общите събрания, все още някои от тях продължават да не спазват сроковете или въобще не представят такива. Така е в ЛРД в Бенковски, Хитово, Паскалево и Добрич. През 2021 година традиционната ловна вечеринка на Сдружението не е проведена за втори пореден път, поради настъпилата пандемия от Covid-19, както и конкурсът “Ловец на годината”.

Засегнат бе и въпросът с материалната база. Дружините продължават започнатата преди десетина години инициатива за възстановяване и изграждане на нови ловни домове и заслони. Това става с доброволен труд, средства на ловците и на Сдружението. През изтеклия период са ремонтирани и възстановени ловните хижи в ЛРД Дончево, ЛРД Славеево, ЛРД Житница. В ЛРД в Долина е изградена нова база.

 В отчетния доклад Илия Михайлов информира общото събрание относно дейностите, които се извършват на ловно-стрелковия комплекс в местността Дъбовете край Добрич. Преди 8 години започва сагата за закупуване на три декара горски терен на територията на ловно-стрелковия комплекс, която продължава  до 31 юли 2014 година, когато Изпълнителната агенция по горите изключва тези три декара от горския фонд, поради промяна на предназначението им в частна държавна собственост. Впоследствие те са закупени от Сдружението за общо 58 800 лв. и считано от 2016 г. са вече негова собственост. Така се гарантира възможността за лицензирането на стрелкови комплекс и започва изграждането на ловен дом и на зона за нарезно оръжие. Ловният дом е със застроена площ в размер на 85 квадратни метра, с покрита тераса с площ 29 кв. м и зони за обучение по стрелба.

Заявено бе, че най-реалистичният срок за официалното откриване на ловния дом е през пролетта на 2022 година, когато добричките ловци и риболовци ще отбележат 125 години от учредяването на Сдружението. През отчетния период не са допуснати злополуки при употребата на ловно оръжие по време на лов чрез стриктно спазване на инструктажите от ръководителите на ловните излети и задължителното ползване от ловците на жилетки и шапки със сигнален цвят.

В своите изказвания по отчетния доклад и доклада на Контролния съвет Живко Трифонов от ЛРД в Смолница, Красимир Бойчев от ЛРД в Дончево, Кольо Симеонов, от ЛРД в Славеево, Мирослав Георгиев от ЛРД в Миладиновци, д-р Валери Веселинов от ЛРД във Владимирово и други със сериозна загриженост поставиха на обсъждане продължаващите проблеми с бракониерството и липсата на възмездие за участниците в нелегалните набези, недостатъчният лов на хищници и др.

Участниците в отчетно-изборното събрание приеха предложената мандатна програма на Сдружението за периода 2021-2025 г., в която има редица интересни идеи в разделите ловно-стопанска дейност, законност и борба с бракониерството, спортно-състезателна дейност и за организационното укрепване на ловно-рибарските дружини и Сдружението като цяло, повечето от които имат конкретен характер и натоварват със задължения и отговорност всеки член на ловно-рибарската дружинка.  

Бяха избрани членове на новия Управителен съвет и на Контролния съвет. За председател на УС за пети мандат бе избран Илия Михайлов, досегашен председател и член на УС на НЛРС-СЛРБ. За председател на Контролния съвет бе избран Атанас Дучев. За делегати на Общото отчетно  изборно събрание на Националната ловно-рибарска организация доверие получиха Илия Михайлов и Петър Петров.

В точка “Разни” новоизбраният председател на сдружение “ЛРД – Добрич” направи обосновано предложение за издигане кандидатурата на инж. Васил Василев, председател на УС на НЛРС-СЛРБ, за нов мандат, което беше подкрепено единодушно от всички участници в събранието.

                                                                                    Текст и снимки:  Николай МИРЧЕВ

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *