Водещи новини Общество

Над 191 милиона лева ще струва Планът за развитие на Добрич в следващите 7 години

Над 191 милиона лева е прогнозният бюджет на Плана за интегрирано развитие на Община град Добрич /ПИРО/ за периода 2021-2027 година. Днес се проведе общественото обсъждане на стратегическия документ за развитието на Добрич през следващите 7 години. От екипа, съставил документа съобщиха, че той е обсъждан във фокус групи, а 670 жители на града са участвали в онлайн проучването, като много от техните препоръки са взети предвид.

Обхватът на ПИРО включва цялата територия на общината. Той представлява визия за развитието на Добрич – различни политики и планови ресурси за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Добрич. Цели се Добрич да се превърне в бързоразвиващ се град с умно градоустройство и иновации на основата на местното предприемачество и изобретателност.

70%, или 134 милиона лева от бюджета на ПИРО се очаква да се формират от Европейския социален инвестиционен фонд и по 10% от републиканския бюджет, този на Общината и от други източници.

В плана са описани силните и слабите страни на състоянието на града. Като силни страни са определени добрата изграденост на територията и висока степен на урбанизация, балансирано развитие на производствените мощности, подобрена ВиК-мрежа, добра мрежа от училища, добри социални услуги, развита газоразпределителна мрежа, безжичен интернет на обществени места, системи за разделно събиране на отпадъците, административен капацитет за предоставяне услуги на гражданите и др.

Сред слабите страни са влошени демографски показатели, застаряване на населението, отдалеченост от централни пътни артерии, висока цена на водата, липса на план за устойчива градска мобилност, недостатъчно развит туристически сектор, амортизирана инфраструктура до промишлените зони, недобре поддържан, трудно управляем и недостатъчен общински жилищен фонд, миграция към други градове.

Сред конкретните цели, залегнали в ПИРО, са:

·         Развитие на индустриална зона Запад

·         Изграждане на техническа инфраструктура в местността „Гаази Баба

·         Нов облик на пазара

·         Проектиране и изграждане на улична мрежа в кв. Добротица

·         Разширяване на гробищния парк

·         Изработване на Зелен кадастър

·         Изработване на План за устойчива градска мобилност

·         Изграждане на мултифункционална зала

·         Реконструкция на дерето на р. Добричка

·         Изграждане на нов приют за безстопанствени животни

Посочва се лошото състояние на Централната пешеходна зона и липса на обща концепция за това пространство, както и за прилежащите улици. Планът поставя за цел изграждане на такава концепция.

Подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма е друга цел на плана. Тя включва изработване на Стратегия за развитие на туризма, както и Стратегия за опазване на културата за периода 2021 – 2027 година, инвестиции в реклама и маркетинг за промотиране на туристическия потенциал и интегрирани регионални туристически продукти, организиране на фестивали и събития с принос в развитието на туризма, и още:

·         Реставрация, консервация, ремонт и социализация на Военното гробище – музей

·         Създаване на археологически парк Римска баня и зона за рекреация с парково пространство, реализиране на археологически фестивал и подобряване на околната инфраструктура.

Посочени са и още конкретни цели:

·         Основен ремонт на сградния фонд в двора на ПГ по аграрно стопанство

·         Обновяване на Комплексите за социални услуги, ремонт на Дома за стари хора, изграждане на хоспис

·         Обновяване на сградите на шестте детски ясли и Детската млечна кухня

·         Изработване на Стратегия за развитието на спорта 2021 – 2027 г.

·         Обновяване и реконструкция на читалищата, реставрация на фасадите на Художествената галерия, реализиране на пленер „Добруджа“

·         Изграждане на консервационно – реставрационен център за съхраняване на културното наследства на Южна Добруджа.

Планът е динамичен документ и той може да се допълва и актуализира. На обсъждането бе посочено, че в документа е пропуснат пътя Добрич – Варна и липсва Стратегия за икономическото развитие на града. Предложено бе откупуване на подземния паркинг под пл. „Демокрация“, тъй като при достигане на подземните колектори трябва да се преминава през частна собственост. Дадени бяха съвети за обновяването на знакови сгради в центъра.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *