Водещи новини Общество

Домашното насилие в Добрич – срещу жени и родители, след алкохол и редовно

През 2020 г. в  Районен съд –  Добрич са образувани 28 дела по Закона за защита от домашно насилие, като 10 от тях са приключили с налагане на мерки за защита от домашно насилие. Това съобщиха от Районния съд в Добрич в отговор на запитване от Про Нюз Добрич.Три от делата са били прекратени  поради оттегляне на искането от страна на пострадалото лице. Останалите производства са прекратени поради недопустимост на молбата или заради неотстранени нередовности в нея. Нерядко пострадалите лица оттеглят подадените молби или не отстраняват нередовностите в тях заради обещание от страна на извършителите за промяна на поведението им.

За сравнение, през предходната 2019 г. образуваните по ЗЗДН дела са били 34, а издадените заповеди за защита – 12.

Предоставените от Районен съд – Добрич данни показват още, че през 2020 г. са издадени 13 заповеди за незабавна защита, а през предходната 2019г. те са били 19. Съдът издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от постъпване на молбата, когато в нея се съдържат данни за  пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице. Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до приключване на делото.

В повечето от разгледаните по същество дела по Закона за защита от домашното насилие съдът постановява мерки за защита. По-редки са случаите на отхвърляне на молбата поради нейната неоснователност.

Преобладаващата част от производствата за защита от домашно насилие се образуват по молби на жени срещу мъже, с които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Важно е да се подчертае, че ако домашно насилие е извършено в присъствието на дете, то също се приема за пострадало лице от психическо и емоционално насилие и в тези случаи се предприемат съответни мерки за неговата защита. Една от предвидените в закона мерки е временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето.

В съда са разглеждани и молби за защита, подадени от възрастни хора заради упражнено спрямо тях насилие от децата им. Към изброените примери се добавят и производства, образувани заради домашно насилие, извършено спрямо близки родственици – братя, сестри.

 Със заповедта за защита съдът налага една или повече защитни мерки за пострадалите, между които задължаване на извършителя да се въздържа от домашно насилие, отстраняването му от съвместно обитаваното жилище и забрана да приближава пострадалото лице, местоработата му и  местата за социални контакти и отдих за определен срок. Във всички случаи на извършителя се налага и глоба в размер от 200 до 1000 лева. Сред възможните мерки е и задължаването на насилника да посещава специализирани програми. Пострадалите лица може да се насочат към програми за възстановяване.

 Решенията по делата за защита от домашно насилие подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд. През 2020г. са обжалвани 3 решения по първоинстанционни дела по ЗЗДН в Районен съд – Добрич, от които 2 са потвърдени – по едното от делата молбата е оставена без уважение, а по другото съдът е постановил мерки за защита от домашно насилие. По третото от делата районният съд е издал заповед за защита, но окръжният съд е приел, че молбата, като неподкрепена с доказателства, е неоснователна и след отмяна на първоинстационното решение е отхвърлил същата.

 Лице, което не изпълни заповед за защита от домашното насилие, може да бъде привлечено към наказателна отговорност. През 2020г. в Районен съд – Добрич има образувани две дела по внесен обвинителен акт за извършено такова престъпление, които към настоящия момент не са приключени. През предходната година няма образувани наказателни дела за престъпление от този вид.

Данните от разгледаните дела по ЗЗДН показват, че извършители на домашно насилие са лица с различна възраст, образование, професия, местоживеене. Пострадалите излагат в молбите си твърдения за отправени заплахи, нанесено физическо, психическо или емоционално насилие, принудително ограничаване на личния живот. Често посочват, че посегателството е извършено след употреба на алкохол. Нерядко се изтъква, че насилието е упражнявано нееднократно.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *