Бизнес

ОИЦ-Добрич представи подмярката за инвестиции в земеделски стопанства

При голям интерес премина онлайн срещата на Областен информационен център – Добрич по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Експертът Михаела Козовска представи подробно условията за допустимост на кандидатите, какви дейности и разходи ще се финансират, и как ще се оценяват и подават проектните предложения, съобщиха от ОИЦ.
С бюджет от 422 218 104 лв. ще се подкрепят проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства. Ще се финансират инвестиции във внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, както и тези допринасящи за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване. Подмярката насърчава сътрудничеството на производителите и преработвателите на земеделски продукти и подобряване на условията на труд. Допустими са и инвестиции водещи до подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, възможностите за производство на биологични земеделски продукти и мерки за опазването на околната среда.
Могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани от най-малко 36 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, както и признати групи/организации на производители за колективни инвестиции. Минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство трябва да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро (съгласно Приложение № 3 към пакета с документи).
Финансовата подкрепа за един кандидат е от 29 337 до 2 933 700 лв., като за закупуване на земеделска техника максималния размер е до 488 950 лв. За проекти до 1 955 800 лв. процентът на финансиране е до 50%, а над 1 955 801,96 лв. – до 35%. Ако земеделският стопанин или признатата група от производители включат инвестиционни разходи в проекта, безвъзмездната помощ може да нарасне с 25%, или с 10%.
Допустими са разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост; закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване; създаване и/или презасаждане на трайни насаждения; закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост; закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства и други. Финансира се рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване, както и закупуване на техническо оборудване за експлоатацията им. Пчеларите могат да заложат средства за закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответното оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти; както и оборудване за развъждане на пчели-майки.
Продължителността на един проект е до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за създаване на трайни насаждения и/или СМР е до 36 месеца от датата на подписването на административния договор.
Крайният срок за кандидатстване е 17:30 часа на 23.07.2021 г. Документите се подават по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр и придружителните документи чрез модула „Е-кандидатстване“ в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg. Това става единствено с валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Пълният пакет документи по подмярката е публикуван в ИСУН 2020, на следния линк: https://eumis2020.government.bg
Разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ могат да се искат до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на електронен адрес rdd@mzh.government.bg или в ИСУН 2020.
Експертите от Областен информационен център – Добрич са на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във Фейсбук.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *