Общество

КПКОНПИ: Отпада декларирането на имущество за магистратите, за депутатите се запазва

Съдии, прокурори и следователи няма да имат задължение да декларират имущество и конфликт на интереси пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), съобщават от пресцентъра на по-известната с наименованието Комисия “Цацаров”.

На 1 април от Комисията е взето решение по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. В него се посочва, че съдии, прокурори и следователи трябва да декларират имотите и интересите си само пред Инспектората на  Висшия съдебен съвет (ИВСС) по реда на Закона за съдебната власт.

„Магистратите не са задължени лица по смисъла на чл. 6 ал. 1 т. 44 от ЗПКОНПИ. Разпоредбата на чл. 6 ал. 2 от закона изключва съдиите, прокурорите и следователите от обхвата на чл. 6 ал. 1, съответно от компетентността на Комисията и те следва да декларират имущество и интереси само по реда на ЗСВ, само пред ИВСС.“

От КПКОНПИ съобщават и за решение, свързано с деклариране на имущество и интереси от народните представители от 44-то Народно събрание и народните представители от новоизбраното 45-то Народно събрание.

Задължения на народните представители от състава на 44-то Народно събрание

  • Лицата, които са били народни представители от 44-то Народно събрание следва да подадат финална декларация за имущество и интереси „в едномесечен срок от освобождаване на длъжността“ /чл. 38 ал. 1 т. 3 от ЗПКОНПИ/. Финалната декларация отразява имуществото на задълженото лице, на неговата съпруга или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие негови деца, към датата на освобождаване от длъжност. Датата на „освобождаване от длъжност“ на народните представители от 44-то Народно събрание е датата на изтичане на мандата на този парламент – 26 март 2021 г. Така, срокът за подаване на финални декларации пред КПКОНПИ е 27 април 2021 г. /включително/. Народните представители от състава на 44-то Народно събрание са длъжни да подадат и втора финална декларация, в едномесечен срок от изтичането на една година след подаване на първата финална декларация. Тази декларация отразява имущественото състояние на лицето, заемало висша публична длъжност и освободено от нея, както и на посочените по-горе свързани с него лица, след една година от датата на подаване на финалната декларация.
  • Лицата, които са били народни представители от 44-то Народно събрание следва да подадат и ежегодна декларация за 2020 г. /чл. 38 ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ/, тъй като към 31.12.2020 г. са заемали висша публична длъжност. Срокът за подаване на ежегодната декларация е 17 май 2021 г. /включително/.

Задължения на народните представители, избрани в състава на 45-то Народно събрание

  • Народните представители от 45-то Народно събрание следва да подадат встъпителна декларация за имущество и интереси „в едномесечен срок от заемането на висшата публична длъжност“ /чл. 38 ал. 1 т. 1 от ЗПКОНПИ/. Съобразно решение № 5/22.03.2001 г. на Конституционния съд по к. д. № 5/2001 г. „Властническите правомощия на Народното събрание възникват от деня на избора“. В мотивите на решението се сочи още: “Всички останали конституционни изисквания относно свикването и конституирането на Народното събрание са от значение за практическата работа на Народното събрание и за встъпването на народните представители в изпълнение на пълномощията им, но не влияят по никакъв начин върху мандата, получен в резултат от изборите”. Като „заемане на длъжността“ от народните представители по смисъла на чл. 38 ал. 1 т. 1 от ЗПКОНПИ Комисията приема именно встъпването в изпълнение на пълномощията им, което се извършва на първото заседание на новоизбраното Народно събрание /чл. 75 от Конституцията/, след полагането на клетва /чл. 76 ал. 2 от Конституцията/. Така, народните представители от 45-то Народно събрание са длъжни да подадат встъпителна декларация за имущество интереси в 30-дневен срок от датата на първото заседание на новоизбрания парламент.

Задължения на лицата, които са били народни представители от 44-то Народно събрание и са избрани и в състава на 45-то Народно събрание

  • Лицата, които са били народни представители от 44-то Народно събрание и са избрани и в състава на 45-то Народно събрание следва да подадат както финална и ежегодна декларации по т. 1 от решението, така и встъпителна декларация по т. 2 от решението, в посочените по-горе срокове. Това се налага от липсата на непрекъснатост при изпълнение на висшата публична длъжност – мандатът на 44-то Народно събрание изтича на 26.03.2021 г., а 45-то Народно събрание се избира на 04.04.2021 г., катовстъпването на народните представители в изпълнение на пълномощията им е на първото заседание на новоизбрания парламент. Финалната декларация отразява имуществото към 26 март 2021 г., а встъпителната – имуществото и интересите към датата на заемане на длъжността в 45-то Народно събрание.
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *