Бизнес Общество

Одобриха договора за изграждане на втора клетка на депото за отпадъци край Стожер

Oбщото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ одобри сключен договор от ноември м. г. за строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо „Стожер“. Това става ясно от протокол от Общото събрание, проведено на 23 март и публикувано в сайта на Община Добрич. Взети са и решения, с които са одобрени сключените договори за упражняване на строителен и авторски надзори.  

Припомняме, че за строителството на втората клетка ще бъдат използвани 4 213 563 лева с ДДС. Изграждането ще е със средства от отчисленията, които деветте общини – осемте от област Добрич и шуменската Никола Козлево, са направили в Регионалната инспекция по околната среда във Варна по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. Те ще бъдат изразходвани за съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасните отпадъци. Разпределението на дела на финансиране ще се стане между всички общини пропорционално на броя на населението по постоянен адрес в тях.

Общото събрание на Сдружението е дало съгласие за ползване на отчисления по чл. 64 от ЗУО (натрупани в периода на експлоатация на депо Богдан) за закупуване на контейнери за битови отпадъци и за биоразградими отпадъци за нуждите на Община Крушари на обща стойност 30 258 лева. Дадено е съгласие за освобождаване на средства в размер на 24 000 лв., представляващи натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО, на Община Шабла за закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци.

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 5:

    Oбщо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, отменя Решение №6 по Протокол №11/17.09.2020 г. и дава съгласие за освобождаване на средства, в размер на 24 000 лв., представляващи натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО, на Община Шабла, за закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци.

Гласували: „за“- 8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“-0

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Други. Няма постъпили предложения.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *