Водещи новини Политика

Иван Иванов, ГЕРБ-СДС: Европейските програми са шанс за добруджанското село

Иван Иванов е кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС за предстоящия парламентарен вот на 4 април

Вие не сте непознат на добруджанци. И все пак, на кое от богатата Ви биография бихте акцентирали?

Аз съм земеделски производител от района на общините Балчик, Генерал Тошево. Роден съм и отрасъл в Добруджа, завършил съм  специално средно образование в Добрич, висше икономически и агро икономическо образование във Варна и София. Трудовата ми дейност, започнала в края на 1983 г., е единствено в сектор „Селско стопанство“, подотрасъл растениевъдство, растителна защита, опазване на почви и грижа за растителното разнообразие на нашата прекрасна добруджанска земя. Преминал съм през почти всички структурни и радикални промени, които претърпя социално-икономическата реформа на страната. Семеен, с две големи дъщери, само преди дни се роди и четвъртият ми внук. Децата ми живеят и работят в България, едната в София, другата в Добрич. Гордея се, че са родолюбци и обичат нашата природа, битност и психология, което възприеха от мен, от семейството ми. Помагат ми в производството, управлението, организацията на стопанството, което съм създал.  

Какви са перспективите и неотложните задачи, за да се развива интензивно земеделието в Добруджа?

Те са последователни като линейност в развитието на отрасъла. Започнаха с реформата в сектора „Земеделие“, с възстановяването на собствеността. Това е крайъгълния камък, който поражда всички други отношения. Като градация приоритетите през годините са били различни – първо бяха усвояването на предприсъединителните фондове, след това първия етап от програмите за развитие на селските райони. Сега сме изправени пред предизвикателството на новия програмен период 2020-2026 г. Важната стратегическа цел, която се поставя в нашия сектор, пък и като цяло в икономиката на Евросъюза, е цифровизацията. Процес, в който някои отрасли са доста по-напреднали. Нашият сектор е на трето място в страната по произведен брутен вътрешен продукт след индустрията и услугите, но и в него вече има наченки на този процес. Модерното земеделие е земеделието на усвояване на прецизните технологии, за да се справим с  липсата на човешки и кадрови потенциал, с обезлюдяването на голяма част от територията. Това пряко касае и нашия регион. Защото и в Добруджа голяма част от селата са в застой с упадък на населението. Основният проблем е липсата на кадрови потенциал.

ГЕРБ: Чисти и достъпни храни, произведени в България: Продължаваме подкрепата към малките и средни земеделски стопанства, включително с условия за улеснен пазарен достъп и реализация на продукцията. Продължава работата ни за устойчивост на стопанствата в секторите животновъдство, зеленчукопроизводство, овощарство и биологично производство.

Какви са възможностите пред земеделския сектор в областта, свързани с европейските фондове?

Богатството на Добруджа – това са земята, неповторимата ни природа и чудесния климат, който предполага производство на широк спектър от зърнени и технически култури, плодове и зеленчуци, както и развитие на животновъдството. Като регион, изключвам застоя от периода 2013-2015 г.,  през последните 10 години имаме темп на устойчиво нарастване и усвояване на средства по европейските програми, без които нашият сектор би бил немислим. Нямам предвид само директните плащания, които са от голяма помощ, както за земеделските стопани, така и за собствениците на земя. Те виждат резултата чрез доходите от собствеността си.

ГЕРБ: Грижата за околната среда е грижа за хората: Нашите приоритети Зелена България и Зелено развитие отчитат пряката връзка между състоянието на околната среда и здравето на хората, сигурността и икономическото развитие на страната ни. Осъществяването на тези приоритети зависи от нивото на научните достижения и иновациите.

Зелената сделка в стратегията в новата селскостопанска политика пред ЕС приложима ли е за област Добрич?

Голямата тема за зелената линия – така наречената „зелена рамка за развитие“, обхваща не само сектора земеделие, а е глобална задача. Водещите държави заявяват своята подкрепа за глобалната политика и стратегия, които следва човечеството, най-вече по отношение на осигуряването на храни като баланс за нарастващото население в света.

Още сме в началото на новия програмен период и предстои да се изясни каква ще е конкретизацията на тези мерки и програмите, по които ние трябва да осигуряваме производство и развитие в светлината на зелената кръгова икономика. Новите мерки, които ще стартират от април, са в посока на модернизиране и усъвършенстване на производството. По Програмата за развитие на селските райони вече достъп ще имат всички земеделски стопани. През април ще стартират мерки, които касаят обновяване и модернизиране. От друга страна с най-голям грант – 75%, ще бъде програма за водоползване и развитие на поливно земеделие. Знаем, че в Добруджа това е голям проблем. А изминалата 2020 г. беше предизвикателство за земеделските производители и не само. Говорим за възможността фермерите с европейски средства да организират изграждането на сондажи, преносни съоръжения, фрегати за поливане или други системи. Добри възможности ПРСР ще дава за сектора животновъдство, както и за проекти, насочени към селата, за задържане на населението. Наред с това и за следващата стопанска година размерът на плащанията на единица площ се запазват с лек темп на увеличение. В област Добрич всяка година тези плащания са около 700 милиона лева, което е голяма подкрепа за всички земеделски производители. Използват се за инвестиции и модернизиране на стопанствата.  

ПП ГЕРБ: Приоритет Зелена България: Чистият въздух, чистите води и богатството на биологичното разнообразие означават здраве за хората и перспектива за икономиката и бъдещето на обществото. Нашите усилия ще продължат да бъдат насочени към: • усъвършенстване на управлението;  • подобряване на механизмите за координация и контрол;  • превенция и управление на природните рискове; • инвестиции в изграждане и модернизация на екологичната инфраструктура;

Какво трябва да се прави за опазване на природата на Добруджа?

В голямата си част Добруджа е запазена. В общините Генерал Тошево, Добричка, Балчик, Каварна преди десетилетия са изградени полезащитните пояси. Това са противоерозионни мерки, които във времето са прилагани. В наше време екологичното земеделие се обуславя от много фактори. В моята практика спазваме задължителната ротация на земеделските култури. Повечето от добре развиващите се земеделски структури спазват това, наред с изискването за минимум 50% зелени площи, което ежегодно трябва да се осъществява от земеделските производители.  Това също благоприятства т.нар. екологично производство. Наред с това съблюдаваме строгите и стриктни мерки, които се прилагат последните години по опазване на биоразнообразието. Много от познатите ни в близките години пестициди поетапно бяха забранени. В момента се преминава на едно качествено ново ниво на продукти. Наред с това осигуряваме по най-добрите способи и технологии напояване, което е изключително скъпа инвестиция, за да осигуряваме устойчиво производство и стабилен темп на растеж. За нашия район е непознато, изключвам микрорайони като Каварна и Шабла, където поради развитието на зеленчукопроизводството, стопаните са запазили част от съществуващите напоителни системи. За голяма част от фермерите това ще е голямо предизвикателство, защото няма изградени енергийни мощности, тъй като това е изключително енергоемка дейност.

ГЕРБ: Основните ни цели за следващите четири години са в четири посоки: Развитие на екологосъобразно селско стопанство;  Постигане на модернизиран и устойчив селскостопански сектор; Справедливи и стабилни доходи за работещите в селското стопанство; Увеличено предлагане на български храни и продукти;

В Добруджа – само земеделие или и промишленост, какви са потенциалните възможности? Как могат да се реализират? В кои сфери могат да се привличат инвеститори?

Земеделието е предопределено. Наследство от нашите предци. Развиваме го по един по-модерен начин с енергонаситена техника.  То е неразривно свързано с веригата от мощности от хранително-вкусовата промишленост. За съжаление, голяма част от сектора, който най-вече обслужваше животновъдството като комплекси за месопреработка и млекопреработка, почти са загинали, не съществуват. Трудно е да се възстановят, макар да не е невъзможно. Има малки производители на тези продукти от животински произход по веригата месо-мляко. Отделни мощности има както за консервиране, така и за преработка на зеленчуци и плодове. За радост немалък дял имаме в преработката на слънчогледовото производство.  Осигуряваме немалко в преработен продукт, но също и в сурово състояние. Имаме няколко мощности за преработка на житни култури. Не виждам перспектива в близко време това, което имаше като постижение в Добруджа, да бъде достигнато. Тези мощности не съществуват и е трудно да се достигнат.

Не сте за първи път в политиката – и като областен управител, и като общински съветник. Сега сте кандидат за народен представител. Какво може народният представител и лично Вие да промените така, че да се възроди добруджанското село?

Листата на коалиция ГЕРБ-СДС за Осми Добрички избирателен район е структурирана от разнородни личности, с опит, с утвърдена позиция в своя сектор. Повече от ясно, че ще можем да разчитаме на поне двама народни представители. Позицията, която аз заемам в листата, е в посока на това да изградим цялостната наша програма за региона. Разбира се, силният сектор, от който имам познания и опит, е земеделието. Досега ми до хората по селата и цялата многоаспектност от това – образование, култура, сигурност. Бих съдействал на колегите народни представители от нашата листа да работим за хората на Добруджа. Ресурсите на централно ниво се разпределят от министерството на финансите до първостепенните разпоредители – кметовете по места. Политическите процеси, които изискват подкрепа и подпомагане на хората, се осъществяват чрез народните представители. Ако ГЕРБ, нямам съмнение в това, е в следващото управление, на първо място е наложителна активна работа с кметовете. Всички народни представители от област Добрич трябва да се обединят. За първи път почти всички водачи на листи са добруджанци. Силата е в нашите ресурси, опит, знания и възможности. Трябва да си помагаме всички, за да вървим напред.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *