Водещи новини Общество

Дирекция „Бюро по труда“- Добрич съдейства за реалната подкрепа на засегнатите от кризата с Covid-19

Северина Савова – директор на Дирекция „Бюро по труда“ в Добрич пред Про Нюз Добрич

Г-жо Савова, как се отрази кризата с Covid-19 на пазара на труда в област Добрич? До какви нива на безработица се стигна през 2020 г. в град Добрич и в областта? Кои дейности бяха най-сериозно засегнати?

Отминалата 2020 година беше изключително трудна, напрегната и тежка по отношение на преодоляване на социално-икономическите последствия от пандемията. Основни приоритети бяха запазване на заетостта, доходите на работещите, помощ за бизнеса и подкрепа за безработните лица, с цел преодоляване на  най-тежките месеци от кризата. Въведеното извънредно положение и последвалите го противоепидемиологични мерки доведе до необходимостта бързо да се създаде организация на работа на Дирекция „Бюро по труда”, осигуряваща безопасното и непрекъснато обслужване на нашите клиенти, така че те да продължават да ползват нашите услуги. Всичко това изискваше максимална мобилизация и всеотдайност от екипа на ДБТ. 

Дирекция „Бюро по труда” гр. Добрич обслужва 4 общини. В резултат прилагането на антикризисните мерки, нивото на безработица във всяка една от тях към 31.01.21 г. (съгласно административната статистика на АЗ) е следната:

ОбщинаИкономически активно населениеРегистрирани безработниРавнище на безработица
Добрич град4481024255,4
Добричка66824737,1
Крушари127519715,5
Балчик81276087,5
Общо за ДБТ Добрич6089437036,1

Кризата засегна най-силно икономическите сектори от сферата на хотелиерството и ресторантьорство, търговията, преработвателната промишленост, мебелното производство и др. 

Успяха ли мерките, предприети от правителството, да компенсират щетите от пандемията? Колко работодатели от региона бяха подпомогнати по различните мерки? Колко работни места бяха спасени? В кои икономически сектори те бяха най-ефективни?   

След обявяването на извънредното положение с решение на НС от 13.03.20 г. много бързо и адекватно започна осъществяването на държавната подкрепа за предприятията, чиито икономически дейности директно бяха засегнати от Ковид кризата – на 01.04.20 г. започна кандидатстването и изплащането на средства по мярката 60/40 /ПМС 55/20/ за запазване на заетостта. В началото работодателите бяха скептично настроени към подпомагането и реалната подкрепа, но изпълнението на мярката заработи бързо и подкрепата беше факт. В процеса на изпълнение са одобрени 136 работодатели за запазване на заетостта на 1820 лица от икономически сектори в областите Хотелиерство и ресторантьорство, Търговия, Транспорт, Преработвателна промишленост и др.

От 1 юли 2020 г. стартира пакетът „Заетост по 3”, като част от новите социално-икономически мерки в сферата на труда и социалната политика – новия дизайн на 60/40, като на най-засегнатите сектори се даде възможност да комбинират мерките за подкрепа до 80/20 – комбинации от 60/40 и 290 лв. за запазване на заетостта от трите сектора Хотелиерство и ресторантьорство, Транспорт и Туризъм, както и схемата „Заетост за теб”, с която работодателите разкриват нови работни места, наемат безработни лица и получават средства за възнаграждение в размер на минимална работна заплата (МРЗ). Широката информационна кампания и популяризирането на мерките също допринесоха за възможността повече работодатели да се възползват от тази подкрепа. От 30 ноември стартира проект „Запази ме” за директна подкрепа на работниците от затворените бизнеси, които  от месец януари вече получават компенсации в размер на 75% от осигурителния доход. В своята всеобхватност мерките дават възможност да се комбинират по най-добрия за работодателите и работниците начин за постигане на максимална подкрепа и възстановяване.

Мерките в своята последователност и насоченост доказват своя резултат – към момента по ПМС 151/20 изм. ПМС 416/20, са подадени 66 заявления от работодатели за запазване на заетостта на 1243 работници и служители, по РМС 429/20 са подадени 55 заявления за получаване на средства под формата на компенсации за запазване на заетостта на 890 лица, по проект „Заетост за теб” заявките са 239 и са за разкриване на работни места и наемане на 968 безработни лица, а по „Запази ме” (75/0)са подадени 148 заявления за 619 лица. Подкрепата е най-ефективна за директно засегнатите от Ковид кризата сектори – дейност на питейни заведения, туристически агентски и операторски дейности, хотелиерство и ресторантьорство, спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих, транспорт и др.

Имаше ли забавяне на изплащането на средствата по програма “Запази ме” в област Добрич? Колко лица са получили средства по мярката за запазване на заетостта и какви средства са изплатени?

Обработването на документите по всички мерки се осъществява последователно, в съответствие с утвърдени процедури и формуляри, в които са регламентирани сроковете и дейностите по извършване на необходимите проверки за допустимост и изчисления. Необходимо е да се подчертае, че обработването на преписките в нормативно установените срокове е възможно, когато подадените документи от работодателите са коректно попълнени и комплектовани, съгласно  изискванията на всяка мярка. Всеки некоректно попълнен, непредставен или неправилно създаден документ е предпоставка за спиране на разглеждането на подадените документи до отстраняване на констатираните пропуски.

Докога ще продължат мерките за заетост, насочени към преодоляване на последиците от пандемията?

През 2021 г. продължава приемът на документи от работодатели, желаещи да получат финансова подкрепа по мерките за запазване на заетостта, придобили публичност като „60/40” и „80/20”.  

С Постановление № 416 от 30 декември 2020 г. на Министерски съвет се удължава периодът за предоставяне на финансова подкрепа по мярката 60/40, по реда на ПМС 151/2020 г. И за новия период януари–март 2021 г. регламентираната подкрепа е в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но изчислен на база месец октомври 2020 г.

За работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации” подкрепата може да бъде 80/20, ако освен за средствата, предоставяни по ПМС 151/2020 г. (или мярката 60/40), кандидатстват и за компенсации по реда на проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” (РМС 429/2020 г.) С  Решение на Министерски съвет № 982 от 31.12.2020 г. се удължава периодът за изплащане на компенсации по проекта. Така предприятията, директно засегнати от извънредното положение, ще могат да запазят заетостта на своите работници и служители, като се възползват от новия период за изплащане на компенсации, който вече е 01.07.2020 г. – 31.03.2021 г. И по двете мерки работодателите, които са одобрени за участие през предходния период, ще могат да удължат срока за получаване на съответната финансова подкрепа, като кандидатстват с облекчен пакет документи.

Работодателите, които отговарят на критериите за допустимост, но все още не са се възползвали от възможностите на двете мерки, ще могат да подадат документи съгласно новите условия по всяка една от тях. По реда на РМС 429/26.06.2020 г., изм. с ПМС 982/2020 г. могат да се подават документи за целия период 01.07.2020 г. – 31.03.2020 г., а по мярката 60/40, регламентирана в ПМС 151/2020 г., изм. с ПМС 416/2020 г., периодът, за който може да се кандидатства, е 1 януари – 31 март 2021 г.  

През 2021 г. продължава реализацията на проекта „Заетост за теб” в отговор на настъпилите икономически последствия от усложнената епидемична обстановка в страната. Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на COVID–19, както и да се подкрепят финансово работодателите, които правят своя подбор за нов персонал сред безработните лица и ги наемат на работа. Продължават и мерките за стимулиране наемането на безработни лица по „Младежка заетост”, „Родители в заетост”.

Колко хора ще могат да се възползват от възможностите за обучения за преквалификация по Националния план за действие по заетостта?

В края на месец януари правителството одобри Националния план за действие по заетостта през 2021 г. Предвидено е общо за страната близо 15 000 безработни да започнат работа, а 11 599 души да бъдат включени в обучения по програми и мерки, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Планираният брой на субсидираните работни места ще се увеличи с 12.2 % в сравнение е 2020 г. Предвидени са и средства за обучение по ключови компетентности на 1 000 заети лица в средни, малки и микропредприятия. Финансирането на заложените дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда – 83 млн. лв. По проекти, реализирани от социалните партньори, 6 859 безработни лица ще се включат в обучения за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по търсени на пазара на труда професии.

В област Добрич ще бъдат отпуснати над 250 000 лв. по линия на регионалните програми за заетост. Колко повече са те в сравнение с предходните години? Колко работни места ще бъдат подкрепени чрез тях?

Целта на Регионалната програма е  повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. Целева група по програмата са: безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г.; младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица. По програмата се осигурява заетост на безработни лица за период от 3 до 6 месеца. Прилагащите институции са Агенцията по заетостта, областни и общински администрации. Предвидените за област Добрич средства за изпълнението на Регионалната програма 2021 г. са в размер на 253 527 лв. Усвояването на средствата и броя на безработните лица, които ще бъдат наети за изпълнение на конкретните дейности, предстои да бъдат заложени в Регионалната програма за заетост за област Добрич – 2021 г. Очаква се стартирането на процедурата за разработването и утвърждаването й от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитите.

През 2020 г. средствата по програмата, разпределени за област Добрич, бяха 109 313 лв. за осигуряване на заетост на 41 безработни лица.

Ще се увеличат ли възнагражденията на наетите по програмите за субсидирана заетост, включително на младежите по „Старт на кариерата“?

През тази година е увеличен размерът за финансиране на трудовото възнаграждение на включените в субсидирана заетост безработни, като той варира между 500 лв. и 950 лв. в зависимост от конкретната програма или мярка.

Програма „Старт на кариерата” е насочена към осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образованието и пазара на труда. Младежите е необходимо да са на възраст до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекция „Бюро по труда”. Програмата дава възможност на младежите да започнат работа  в публичната администрация при съответствие между заявените работни места и образователния им профил.  Безработните младежи ще бъдат назначени на трудови правоотношения за срок от 12 месеца. По програмата в ДБТ-Добрич са кандидатствали 11 администрации, а интерес към включване в програмата са проявили 25 младежи, от които одобрени за започване на работа са 18.  Съгласно новия Национален план, трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата” се увеличава от 700 лв. на 800 лв.

През последната почти година работата на служителите на Агенцията по заетостта се увеличи многократно. Как успя екипът на ДБТ да се справи с това?

Работата в новите условия беше трудна и свързана с въвеждане на нови канали за обслужване, въвеждане на електронни и дистанционни услуги, използване на допълнителни канали за комуникация с клиентите, чрез телефон, електронна поща, ССЕВ и др. Агенцията по заетостта направи много за обезпечаване сигурността на своите служители, осигурявайки  индивидуални предпазни средства – екрани, маски, ръкавици, шлемове и средства за дезинфекция. В работните пространства са монтирани предпазни плоскости от прозрачен материал, които гарантират спазването на социална дистанция и безопасност. През периода на извънредното положение, а в последствие на обявената извънредна епидемична обстановка, служителите на ДБТ подходиха изключително отговорно и ангажирано към създалата се ситуация и новите задължения, които им се възложиха. Поехме и дейност на НОИ, за да спестим административната тежест на хората с право на обезщетения за безработица. Реорганизирахме гъвкаво дейността и услугите си, за да ограничим рисковете за здравето на клиенти и служители. Популяризирахме използването на електронни услуги за търсещите работа и работодателите и каналите за достъп до услугите на ДБТ с цел превенция в условията на Ковид.

Въпреки кризата и извънредната епидемична обстановка, служителите от ДБТ положиха усилия максимално бързо да се приспособят към новите условия на работа и не допуснаха никакви поводи за безпокойство и тревожност сред клиентите. Показаха висока степен на отговорност към своето здраве, това на колегите си и на клиентите. Разглеждаме работата ни в настоящата обстановка като успешен тест за нашия професионализъм.

Разговаря: Станислава КРЪСТЕВА

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *