Водещи новини - дясно Общество

Камарата на архитектите във Варна, Добрич, Шумен и Търговище създадоха алианс

Съвместен алианс учредиха тези дни Камарата на архитектите от Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Водени от отговорност както за защита на интересите на своите членове, така и на обществото като цяло, отчитайки значимостта на труда на архитекти, ландшафни архитекти и урбанисти за поддържането на устойчива градска среда, изхождайки от установени дефицити в конкурентоспособността и регионалното развитие на общините от Североизточен район на планиране, четирите регионални колегии се обединиха под общи цели и подписаха споразумение за сътрудничество, съобщават от там.

В условията на глобална пандемия архитектите, ландшафтните архитекти и урбанисти в Североизточен район на планиране са изправени пред нови предизвикателства и възможности, свързани с взаимодействието им с бизнеса и общинската администрация, заявяват от новия алианс.

Сътрудничеството между четирите регионални колегии е важен инструмент за подпомогане и ускоряване модернизацията на процесите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Изграждането на устойчива градска среда като двигател за конкурентно развитие и растеж на икономиката в Североизточен район на планиране е основополагащо за постигане на набелязаните стратегически цели за програмния период до 2027 г. – с акцент върху интегрирания териториален план и оперативните програми за регионално развитие, транспортна свързаност, околна среда, електронно управление. В тези процеси мястото и ролята на законоустановените регионални представителства на архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, е съществена, пише в преамбюла на споразумението.

Целта е четирите регионални колегиида насочат общите си усилия за осигуряване напрозрачни и ефективни процеси в изграждането и поддържането на качествена градска среда в населените места от Североизточен район на планиране.

Специфичните цели, които са заложени в договора, са: повишаване качеството на публичните инвестиционни проекти, повишаване конкурентоспособността в инвестиционния процес, поощряване създаването на механизми за въздействие и облекчено административно обслужване от експлоатационните дружествав, информиране по въпроси от взаимен интерес като законосъобразността на инвестиционните инициативи и установени нерегламентирани административни практики, обмен на независими експерти и специалисти и др.

Четирите страни – РК-Варна, РК-Добрич, РК-Шумен и РК-Търговище, ще си сътрудничат ефективно за постигането на конкретни резултати в няколко насоки. Една от тях е провеждане на активна политика и формулиране на съвместни искания по отношение на постигането на поставените специфични цели. Другата е подобряване на качеството на градската среда в населените места от Североизточен район на планиране. Провеждане на съвместни професионални и творчески мероприятия, които са от значимост за развитието на професията в Североизточен район на планиране.

Страните декларират своята съпричастност в усилията за подобряване на градската среда в населените места от Североизточен район на планиране, поемат своята отговорност в процеса на реализиране на конкретните мерки в договорени срокове, и в отчитането на постигнатото на всеки 6 месеца. Четирите регионални колегиидекларират, че при възникнали нови обстоятелства ще се информират своевременно и ще се стремят да търсят подходящите варианти за решения.Споразумение е сключено за срок от две години.

То е подписано от арх. Марин Велчев – председател на РК-Варна към КАБ, арх. Красимир Пампоров – председател на РК-Добрич към КАБ, арх. Валерий Колев – председател на РК-Шумен към КАБ, арх. Вичка Колева – председател на РК-Търговище към КАБ и арх. Атанас Ковачев – председател на Комисията по сътрудничество със сродните браншови организации и мед. политика към КАБ.

На снимката от ляво на дясно:

арх. Красимир Пампоров, арх. Валерий Колев, арх. Вичка Колева, арх. Марин Велчев и арх. Атанас Ковачев

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *