Бизнес Общество

С до 100 хил. лв. финансират проекти за откриване на нови работни места в морските общини на област Добрич

Отворени са два нови приема за проектни предложения от микро, малкои или средни предприятия в региона, за кандидатстване и безвъзмездно финансиране чрез МИРГ „Шабла- Каварна-Балчик“.

Попроцедура BG14MFOP001-4.078 МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” ще подкрепя инвестиции, допринасящи за разнообразяване на доходите на рибарите чрез развиване на допълващи дейности, вкл. инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, свързани с риболова, екологични услуги и образователни дейности в областта на риболова. Общият бюджет е 800 000 лв., а безвъзмездната финансова помощ е от 10 000 лв. и може да достигне до 100 000 лв. Съфинансирането е до 50% от общите допустими разходи по проекта.

Финансова подкрепа могат да получат еднолични търговци или юридически лица със седалище на територията на общините Шабла, Каварна и Балчик, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Също така те трябва да имат и регистрация съгласно Закона за рибарство и аквакултури и да осъществяват основна стопанска дейност в секторите рибарство и/или аквакултури.

По процедурата ще се финансират разходи за изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване, включително чрез лизинг на нови машини, оборудване и съоръжения, плавателни съдове за туристически услуги, придобиване и създаване на компютърен софтуер, придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки, модернизиране на местата за настаняване и разходи за професионално обучение.

Основна цел на процедура BG14MFOP001-4.079 МИРГ-ШКБ-1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” е насърчаване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, повишаване на доходите и създаване на заетост, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

С бюджет от 150 000 лв. ще се финансират дейности за продуктивни инвестиции в аквакултурите, диверсификация на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове, модернизация на аквакултурните стопанства, повишаване на качеството на продуктите от аквакултури и други.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е от 10 000 до 100 000 лв., като съфинансирането е до 50% от общите допустими разходи по проекта.

Допустими кандидати по процедурата са физически и юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен в областта на производството на аквакултури и отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия

Крайният срок за подаване на проектни предложения по двете процедури  е до 17.00 часа на 12.05.2021 г., поелектронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в ИСУН на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Пакетът с документи по процедурите е достъпен в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020 – https://bit.ly/2NlRRYY и https://bit.ly/3aaQRQz

източник: ОИЦ-Добрич

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *