Общество Тервел

Обществена поръчка за доставка на автомобил обяви Община Тервел

Обществена поръчка за доставка и гаранционно обслужване на един автомобил за разнос на готова кулинарна продукция, приготвена в кухненския блок за Център за социални услуги в с. Безмер, обяви Община Тервел.

Процедурата е публично състезание. В обявата се посочва, че то гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при изразходването на финансовите средства. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждането й.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 22 000 лева без ДДС. Срокът за изпълнението на доставката е не повече от 60 календарни дни, считано от датата на получаване от изпълнителя на авансовото плащане от възложителя.

Мястото за изпълнение на поръчката е стопанският двор на Община Тервел.

Обществената поръчка се финасира със средства по административен договор за изпълнение на проект “Реконструкция на сграда за Център за социални услуги в с. Безмер”, финансиран по процедура на МИГ Тервел-Крушари за прием на проектни предложения по подмярка “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видов малка по мащаби инфраструктура” към Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Крайният срок за подаване на офертите е 10 февруари. Отварянето им ще е на 11 февруари.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *