Бизнес Здраве Общество

Е-гише: Без хартиен документ пред НОИ за определяне на дължимо обезщетение

Съвсем скоро предстои да отпадне необходимостта осигурените да представят пред Националния осигурителен институт обичайните служебни документи, удостоверяващи правото за определяне на полагащ се размер на парично обезщетение при безработица. От НОИ ще са в състояние по служебен път да проверяват осигурителния стаж, осигурителния доход и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, чрез което да се определи размера на паричните обезщетения при безработица. Промяната е заложена в проект за изменение на Наредба 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

Обявеният за обществено обсъждане срок е до 19 февруари. Проектът е публикуван в сайта на МТСП.

С предлаганата промяна, освен че отпада необходимостта хората да представят съответните документи за прекратяване на трудовото правоотношение на място в НОИ, но и се оптимизира процесът на отпускане на паричните обезщетения за безработица, поради факта, че информацията за основанието за прекратяването на трудовия договор ще се подава в седемдневен срок от прекратяването му, се казва в мотивите за промяната.

Предложеното изменение е в съответствие с предприеманите мерки за развитие на електронното правителство, като се избягва необходимостта от събиране на допълнителни доказателства от работниците и служителите, определящи срока и размера на паричното обезщетение за безработица, които да се предоставят на място в приемните на НОИ.

Промяната ще е от полза и за реализирането на правото за оспорване на извършено уволнение, доколкото работниците и служителите ще могат да извършват справка за основанието за прекратяване на трудовия договор, дори и когато работодателят не е изпълнил задължението си да им предаде в срок оформената трудова книжка и да им връчи по надлежен ред заповедта за прекратяване на трудовия договор, се посочва още в мотивите.

В Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят, или упълномощено от него лице, е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП).

Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане са определени с Наредба 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. В наредбата е предвидено задължение за работодателя да включва в уведомлението информация за датата на прекратяване на трудовия договор и да посочва кода на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението, се отбелязва в мотивите за промяната.

В момента липсва възможност в уведомлението да се посочва основанието за прекратяване на трудовия договор. В някои хипотези липсата на своевременно подавана информация за основанието за прекратяване на трудовия договор затруднява реализирането на трудови и осигурителни права от работниците и служителите, се отбелязва в мотивите.

Хората трябва да доказват основанието за прекратяване чрез представяне на документи, издадени от работодателя, без да е възможно извършването на служебна проверка от компетентните институции. За преодоляване на тези затруднения за работниците и служителите се предлага включването в уведомлението на данни относно основанието за прекратяване на трудовия договор.

Предвижда се уведомлението да се подава и при командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ. Също така се предвижда задължение да се изпраща информация за сключването на трудов договор от българско предприятие, което осигурява временна работа, което изпраща на работа работник или служител в предприятие ползвател на територията на друга държава членка на Европейския съюз. В тези случаи се предвижда работодателите да посочват „00000“ като код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), поради факта че за периода на командироването работното място на работника или служителя е извън територията на страната. В съответствие с предлаганата промяна се предвижда изменение на бланката на уведомлението, която се подава от работодателите по реда на Наредбата, като в основанията за трудовия договор се включва и код за допълнително споразумение, сключвано при командироване в рамките на предоставяне на услуги по реда на чл. 121, ал. 1, т. 1 от КТ и код за трудов договор, сключван от предприятие, което осигурява временна работа при изпращането на работник или служител в предприятие ползвател на територията на друга държава членка на Европейския съюз.

С направените промени се гарантират правата на командированите и изпратените работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, като информацията за тяхното командироване или изпращане ще постъпва своевременно при отговорните за контрола институции. Подаването на тази информация спомага и за гарантиране на осигурителните права на командированите лица, доколкото съгласно чл. 6а, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване, осигурителните вноски за тях се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, както и други доходи от трудова дейност в приемащата държава и в България, но върху не по-малко от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава.

Предвижда се измененията и допълненията в Наредба № 5 да влязат в сила от 1 март 2021 г. Така ще се осигури възможност на заинтересованите лица да се запознаят с правата и задълженията, произтичащи от направените промени. Според вносителите, предвиденият срок е достатъчен и за извършване на промени в съответните програмни продукти, които се използват от работодателите в тяхната дейност.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *