Водещи новини Крушари Общество

Въпреки трудностите Община Крушари изпълни на 100% планираните местни приходи

Каква 2020 година изпраща Община Крушари и какви са очакванията за 2021-ва разговаряме с кмета Илхан Мюстеджеб

Г-н Мюстеджеб, каква година изпраща Община Крушари?

Община Крушари изпраща една изключително тежка година, но въпреки трудностите – успешна. Изправени бяхме пред огромното предизвикателство, свързано с непозната до момента ситуация – разпространението на Ковид – 19, наводнения през летните месеци и последващото засушаване.

За първата година от мандата на настоящия екип се надявахме на спокойна и ползотворна работа. Предизвикателствата обаче ни следваха на всяка крачка. Решения трябваше да се вземат незабавно, без отлагане,  тъй като местната власт е натоварена с това, да отговори на очакванията на най-различни социални групи от своето население. Възрастните и бедните хора искаха един тип грижи, децата в детските градини и училищата – други мерки, бизнесът и администрацията имаха съвсем други очаквания.

Но въпреки всички предизвикателства и трудности отчитаме успешна 2020 г., още повече че в условията на пандемична обстановка, неблагоприятни климатични условия, стагнация на местния земеделски бизнес успяхме да изпълним на 100% планираните местни приходи.

Пред какви предизвикателства, свързани с корона кризата, бе изправена Община Крушари през отиващата си 2020 година?

В спешен порядък трябваше да се вземат решения, свързани с опазване здравето на населението в общината, както и мерки по превенция разпространението на непознатото заболяване. Своевременно бяха въведени всички епидемиологични мерки, определени в заповедите на здравните органи.

Действията, които предприехме по недопускане на случаи на заразяване, въвеждане на пропускателни и режими за дезинфекция, закупуване на консумативи за еднократна употреба за домашен социален патронаж, детски градини, социална трапезария и други звена на общинска издръжка, бяха съпроводени със заделянето на сериозен финансов ресурс от собствените ни средства. И когато подобен ресурс не е планиран, се наложи преструктуриране на част от разходите и насочването им към мерки за запазване здравето и живота на хората. Ограничаването на гражданите и местния бизнес в началото на Ковид-кризата по отношение на тяхното свободно придвижване донякъде намали събираемостта на местните приходи през първото полугодие. До края на годината успяхме да наваксаме пропуснатото и крайният резултат за тази критична година ни удовлетворява.

Въпреки трудностите какви проекти реализира тази година Община Крушари? С какво те допринесоха за повишаване благосъстоянието на населението?

За общини с бюджета на Община Крушари, както и спрямо големината, броя жители, държавната субсидия, за реализиране на дейности, които пряко да влияят върху качеството на живот на хората, разчитаме най-вече на проектно финансиране. Въпреки кризата Община Крушари успя да реализира достатъчно на брой проекти, както като размер на осигуреното външно финансиране, така и като разнообразие.

Най-големите инфраструктурни проекти свързваме със завършването на проекта по подмяна на водопреносната мрежа 6 населени места от община Крушари. Проектът се финансира по ПРСР и общата му стойност е 3 198 646 лв.

За ремонт на улици в населените места община Крушари осигури целево финансиране за 548 416. лв., като с тях бяха основно ремонтирани улици в селата Бистрец, Телериг, Ефрейтор Бакалово и Капитан Димитрово.

За междуобщински пътища, свързващи селата Капитан Димитрово и Габер, осигуреното финансиране бе на стойност 401 043 лв., а за довеждащия път до с.  Зимница инвестицията е на стойност 336 807 лв.

За пръв път община Крушари реализира и три проекта, финансирани от ПУДООС, чрез Националната кампания „Обичам природата и аз участвам 2020“ . 30 000 лв. проектно финансиране бяха насочени по проекти на селата Крушари, Бистрец и Ефрейтор Бакалово. Облагородени бяха площи за широко обществено ползване, монтирано бе парково обзавеждане и оборудване и в трите села. Залесяването и зацветяването на пространствата бе извършено с труда на доброволци.

Социалните проекти на Общината винаги са били водещи в общинските политики, предвид демографския профил на Общината и оценените дефицити. Над 400 000 лв. през 2020 г. са изплатените средства по социални мерки и програми чрез осигуряване на младежка заетост за лица до 29 години; наемане на безработни лица в дейности по оказване на помощ на възрастни и лица с увреждания в домашна среда. Топъл обяд на крайно нуждаещи се семейства бе предоставен през цялата 2020 г. ,като за определени месеци изпълнението на дейността се финансираше от собствени средства. По проект за оказване на патронажна грижа четири работници се грижат ежедневно за над 16 потребители. В момента Общината подготвя нов проект по схемата за Патронажна грижа, като в дейности ще се планира и подкрепа за служителите и потребителите в Дома за стари хора в с. Добрин и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в с. Крушари.

Какви са очакванията Ви за 2021 година?

За 2021 г. година планираме с умерен оптимизъм. Надяваме се светът да намери изход от кризата – здравна, икономическа, социална, породила се от Ковид-19.

Предстоят ни трудни дни, белязани от неизвестност и непредвидимост. Всички наши действия са проекция на ставащото в целия свят, принудени сме ежедневно да работим в условията на кризисна ситуация. Поради това е необходимо преди всичко да вдъхнем спокойствие на своите жители, увереност в способността на местната власт да реагира адекватно и да защити своите граждани. Надяваме се на стабилни местни приходи, даващи ни възможност да работим по малки инфраструктурни обекти.

Всяка възможност, която бъде предоставена на Общината за привличане на външно финансиране, насочено към изпълнение на проекти в областта на социалните, образователните, културните  услуги, ще бъда използвана.

Разчитаме и на подкрепа от страна на централната власт, на оперативните програми, за реализирането на големи инфраструктурни проекти, свързани с изграждането на нов водопровод за селата Лозенец и Северци, почистване и укрепване на дерета, ремонт на пътища от ІІІ-ти клас, свързващи Добрич с гранично-пропускателния пункт в с. Северняк, решаване на проблема с остарялото улично осветление чрез изграждането на нови системи за соларно осветление.

Проблемите пред общинските власти са многобройни, но всеки проблем ни дава нова гледна точка за състоянието в общината, а намереното решение в полза на хората носи само удовлетворение. 

Както ще пожелаете на жителите на община Крушари по повод настъпващите Коледни и Новогодишни празници?

В навечерието на празниците пожелавам на всички жители на община Крушари една нова и по-различна година, в която простите неща от живота ни да се върнат в нашето ежедневие.

Имахме достатъчно време да оценим дребните неща като това да сме здрави, незлобливи, толерантни и човечни.

Пожелавам на всички здрави, спокойни и щедри дни.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *