Водещи новини Каварна Общество

Кметът на Каварна: Наложих стриктна финансова дисциплина и има резултат

Интервю с кмета на Община Каварна Елена Балтаджиева – за отиващата си 2020 година и за очакванията от новата 2021-ва

Госпожо Балтаджиева, изпращаме една много трудна година. За Вас беше още по-трудна, предвид лошото финансово състояние на Община Каварна, оставено от предния кмет. Какви бяха задълженията на Общината и как се справихте с тях?

Беше много трудна година за община Каварна, не само заради дефицита в бюджета, но и заради пандемията от COVID-19. Заварих Общината с финансов дефицит от 3,5 млн. лв. Днес обаче, отговорно мога да заявя, че 30% от всички задължения са погасени. Просрочените задължения към доставчици в размер на 1 537 205 лв. към 31.10.2019 г. са намалени на 977 661 към 31.10.2020 г. Изплатени са към Община Балчик всички стари задължения за преработка и извозване на отпадъци на стойност 584 394 лв. Изплатени са всички задължения към ЕНЕРГО ПРО- Продажби АД и няма неразплатени разходи за електроенергия. Изплатени са всички задължения за вода от 2017 г. до 2019 г. Възстановени са 100 000 лв. от ползвания заем от набирателната сметка и 86 000 лв. към сметката по Проект „Реконструкция и рехабилитация на общинските пътища в Община Каварна“. Възстановени са изхарчените дарения в размер на 42 600 лв. и са изплатени направените разходи.

Бюджетът на Община Каварна в размер на 17 576 891 лв. е приет с решение №58 от 12.02.2020 г. Същият е актуализиран на основание чл. 56, чл. 125, ал. 2 от Закона за публичните финанси и към 31.10.2020 г. е в размер на 18 223 878 лв., в това число 10 422 089 лв. за държавни дейности и 7 801 789 лв. за местни дейности.

Предстои да бъдат изплатени стари задължения, включително и от 2016 г. за културни дейности и патронажна грижа в Община Каварна в размер на 165 000 лв. Изплатени са погасителни вноски по облигационен заем и различни договори. Изплатен е временен заем на Общината. Намалени са разходите за културата поради ситуацията с пандемията и заради множеството неразплатени средства от предходен мандат. Без закъснение се разплащат текущи сметки. Генерирана е икономия от няколко десетки хиляди лева от преместването на пенсионерския клуб, вместо наложителния ремонт на старата база. Наложен е строг финансов контрол на разходите, на приходите, на събираемостта на наеми и по изтекли договори с Общината. Наложих стриктна финансова дисциплина и както виждате, има резултат.

През отиващата си година Община Каварна е първенец в област Добрич по събираемостта на приходите. 78% от планираните местни данъци и такси са влезли в хазната на Общината. Това и изключителен успех, като се има предвид, че годината беше тежка и за туристическия бранш, и за земеделието – които са сред основните в района.

Като кмет считам, че с всичко сме се справили – и като нововъзникнали обстоятелства, и като обичайна работа за една администрация.

Какви проблеми възникнаха в Общината предвид корона пандемията? Как се отразиха на бюджета?

Заради пандемията, знаете, бяха затворени границите, не работеха хотели, ресторанти и други заведения. Бяха затворени туристически и исторически обекти. Беше ограничена бройката туристи в групи. Като цяло ограничаването на свободното придвижване доведе до по-малък поток туристи от чужбина. Поне успяхме да запазим българските туристи. Това доведе до намаляване на приходите от туристически данък. От друга страна възникнаха нови разходи – за препарати и мероприятия по ограничаване разпространението на вируса. Системно бяха и се обработват всички общински сгради с препарати за недопускане на заразата.

Как Община Каварна подпомогна бизнеса и гражданите в корона кризата?

Ситуацията и в Каварна, и в държавата, както и в целия свят беше еднаква, само мащабите са различни. Това, което трябваше да правя, е да вземам незабавни решения по различни казуси, без да имам опит, а понякога и изпреварвайки нормативната база.

Подобрена е комуникацията между администрацията и гражданите. Отговаряме на всички жалби. Стига да са в нормите на закона удовлетворяваме всички искания. Всички срокове за административни услуги са спазени.

Във връзка със стимулиране на икономиката и малкия и среден бизнес чрез административна помощ, чрез местни политики за подпомагане на бизнеса, предложих на Общинския съвет и бе взето решение във връзка с пандемията и обявеното извънредно положение в България да бъдат освободени от наем за периода на извънредното положение търговските обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията. Всеки, който е поискал от Общината петно и разрешително за поставяем обект, го е получил там, където е законосъобразно за развитие на търговската си дейност. Отказала съм такива, които са в непосредствена близост до общински и републикански пътища с цел предотвратяване на предпоставките за пътнотранспортни произшествия. Всеки одобрен е получил разрешението си своевременно, в законово предвидения срок.

Община Каварна осигурява патронажна грижа на 50 възрастни в неравностойно положение и хора с увреждания. Дейността е по европейски проект. Със средства от него е закупен нов автомобил, който направи адекватни и навременни грижите за хората. Оборудвах социалната кухня, като възстанових средствата от дарение – след като същите бяха неправомерно пренасочени за заплати през предния мандат.

Лично поканих на среща директорът на Регионалната здравна инспекция в Добрич и граждани с медицинско образование за подпомагане работата на МБАЛ- Каварна, и организиране работата на COVID19-отделението. С лични средства купих и дарих шлемове, маски и дезинфектанти на МБАЛ-Каварна, пазара, кметствата, Общината.

Какъв беше летният сезон на Община Каварна?

Аз съм оптимист. Наясно съм, че Каварна предоставя уникални възможности и като природни дадености, и като история, и като опит за туризма. Именно това беше тезата в изложението ми пред дипломатическия корпус в България. Община Каварна, избрана сред много други, бе допусната да презентира всички възможности за туристическа дейност в района си пред дипломатическия корпус. На нея присъстваха представители не само от нашия континент. За нас това не бе никак маловажно, пък и за мен самата, като кмет.

Ние не сме обикновена община, както и друг път съм казвала – имаме култура, история, море, атракции. Вярвам – и добро бъдеще. Има доста още какво да се направи, за да се привличат повече хора на наша територия. Смятам, че няколкото различни формати, реализирани в посока рекламиране на Каварна като уникална морска дестинация, са стъпки в правилната посока за развитието на туризма в общината.

Въпреки тежката криза, какви проекти успя да реализира Община Каварна?

Не всичко заложено в програмата за капиталови разходи през 2020 г. е осъществено, но са стартирани обществените поръчки и са избрани изпълнители на дейностите. А пък част от дейностите, заложени в капиталовата програма, са реализирани благодарение на дарения.

През годината е завършен проект за пътищата в Каварна, който е финансиран по Програмата за развитие на селските райони. Стартира и проект за рекултивацията на депото, чието начало е дадено още при управлението на Цонко Цонев. Тази година бяха осигурени средствата по ОП „Околна среда“ и вече се работи по рекултивацията на депото, което е успех. През изминалата година отчетохме проект за заетостта на младите хора, заети в туризма, одобрен в рамките на програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България. И тази година продължаваме да изпълняваме проект за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна. В процес на изпълнение е село Божурец, за където беше подписан анекс на 02.11.2020 г. и предстоят довършителни дейности. На ул.“Сава Ганчев“ в Каварна текат дейности по изграждане на канализационната мрежа, което спира изпълнението на проекта.

Тече изпълнението на проект за реконструкция на водопроводната мрежа в населени места на Община Каварна. Открити са строителни площадки в село Септемврийци и в село Белгун, извършени са изцяло строително-монтажните работи по водопроводите. В село Видно са приключили строително-монтажните работи и предстои асфалтиране. В село Българево е открита строителната площадка и предстои стартиране на строително-монтажните дейности. В процес на изпълнение е проект за изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура. Кандидатствахме чрез ПУДООС с проекти по тема „Обичам природата“. Оказах съдействие на кметовете на село Септемврийци и на село Българево и ги подпомогнахме да участват с проекти. Същите бяха одобрени и изпълнени, както и в град Каварна.

В процес на подготовка е искане за окончателно плащане по проект „Благоустрояване на детска площадка в градски парк Каварна” от Националната Кампания „Чиста Околна Среда”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ №13330/09.06.2020г. от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. В сферата на социалните услуги са в ход 6 проекта. Помислено е за пенсионерите и за младите хора.

Какви са очакванията Ви за следващата година?

Може да Ви изглежда странно, но очакванията ми и за следващата година са – първо да сме живи и здрави. Второ – хората да бъдат мотивирани да работят на пълни обороти в полза на гражданите на общината. Очакванията ми са и идната година да се справим с всичко, което трябва да се свърши и заслужено да се поздравим, както и в края на тази година.

В чисто професионален план предстои подписване на договор по обществени поръчки за изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в град Каварна, реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Ст. Караджа“ – и двете с европейско финансиране. В процес на подготовка е искане за окончателно плащане по проект „Благоустрояване на детска площадка в градски парк Каварна” от Националната Кампания „Чиста Околна Среда”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ №13330/09.06.2020 г. от ПУДООС.

Подадени са две проектни предложения, които очакват одобрение и финансиране: „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 година, Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”.

Тук искам да заявя, че не смятам за добра идея да се поставят приоритети за следващата година. Моето виждане е, че във всяка област трябва да се прави каквото може. Дори и да е малко, ще има полза. Така е по-правилно, отколкото да се съсредоточава общинския ресурс в една или две области.

Какво ще пожелаете на жителите на Община Каварна по повод Коледните и Новогодишни празници?

Първо искам да благодаря на всички, които по един или друг начин са помагали през тази година. Във всеки разговор има зрънце конструктивизъм. Да кажа, че не съм отказала разговор с никого. Уважавам всяко мнение и смятам, че когато сме концентрирани в общополезните дейности, има смисъл от нас.

За един от най-топлите, светли празници – Рождество Христово, пожелавам на всички да са живи и здрави – те и семействата им, и близките им! Да отворим сърцата си с добри мисли и дела! Да сме Благодарни за всичко, което имаме! Да живеем спокойно, за да изградим заедно едно по-мирно, по-красиво и хармонично общо битие!

Бъдете благословени, скъпи съграждани!

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *