Водещи новини - дясно Добрич Общество

Заповед за удължаване на противоепидемичните мерки издаде кметът на Добрич

Заповед, с която се удължава срокът на въведените временни противоепидемични мерки до 31 януари 2021 година, издаде кметът на Добрич Йордан Йорданов. В нея се посочва, че от 4 януари 2021 година се допуска изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

Ето и цялата заповед на кмета:

З А П О В Е Д

№ 1877

гр. Добрич, 21.12. 2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, удължена с Решения на Министерския съвет и Заповед № РД-01-718/18.12.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Изменям и допълвам Заповед № 1748/26.11.2020 г., както следва:

1. Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.:

2.  Създава се т. 1а:

„1а. От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.“

3. В т. 2 се създава изречение второ:

„От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната само за провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки“.

4. Точка 3 се изменя така:

„3. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на провеждането на държавни изпити.“

5. В т. 4 се създава изречение второ:

„От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни групи на центъра“.

6. Създава се т. 5а:

„5а. От 4.01.2021 г. се възобновяват посещенията в детски градини и детски ясли“.

7.  В т. 6 се създава изречение второ:

„Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони.“

8. Точка 7 се изменя така:

„7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице. От 4.01.2021 г. се допускат и посещенията на музеи и галерии, при използване на 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.“

9. Точка 9 се изменя така:

„9. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.“

10. Създава се точка 11а:

„11а. Изключение от забраната по т. 11 се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа“.

11.  Точка 13 се изменя така:

“13. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни и комунални услуги и услуги по химическо чистене в тях“

12.  Точка 25 се изменя така:

„25. Ресорните заместник – кметове, управителите на общински търговски дружества и общински предприятия, Началника на I РУ на МВР – Добрич съгласно функционалната си компетентност да предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на Община град Добрич, като усилията бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на тази заповед, Заповед № 1748/26.11.2020г. и Заповед  № РД-01-675/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България.

II. В останалата си част  Заповед № 1748/26.11.2020г. остава без промяна.

ІІІ. Настоящата заповед влиза в сила от 22.12.2020 г.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община град Добрич.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ Кмет на Община гр. Добрич

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *