Водещи новини - дясно Общество

Обявяват зоната „Росица-Лозница” в община Ген. Тошево за защитена

Министерството на околната среда и водите публикува проект на заповед за изменения в защитена зона BG0000572 „Росица-Лозница“ на територията на Община Генерал Тошево. В срок до 30 декември 2020 г., заинтересованите лица могат да представят мотивирани писмени становища, възражения и предложения, относно забраните или ограниченията, предвидени в заповедта. Те трябва да са входирани в  Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна, гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4 или Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 22. 

В границите на защитените зони важат редица забрани, сред които: забрана за провеждане на състезания с моторни превозни средства; движение на мотоциклети, бъгита, ATV и UTV; промяна на начина на трайно ползване; разораване; залесяване; превръщане в трайни насаждения; търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми; употреба на пестициди, минерали и други биологично активни вещества; палене на стърнища и др.

 Защитена зона BG0000572 „Росица-Лозница“ в землищата на селата Лозница и Росица е с обща площ от 18 119,824 дка. Предмет на опазване в тази защитена зона са:

  • типът природно местообитание 6210
  • полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик
  • бозайници – европейски вълк, пъстър пор, степен пор и лалугер
  • влечуги – пъстър смок, шипоопашата костенурка и шипобедрена костенурка
  • безгръбначни – бръмбар рогач, обикновен сечко, буков сечко, алпийска розалия, четириточкова меча пеперуда

Защитената зона се обявява с цел опазване и поддържане на типа природно местообитание, неговата популация и разпространение и подобряване на структурата и функциите му.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *