Водещи новини - дясно Общество

На почти 95 процента е изпълнена Стратегията на ВОМР на МИГ Добричка

Постигнатите резултати от изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на МИГ Добричка бе представена днес от изпълнителния директор Надежда Василева пред Общинския съвет на Община Добричка.

Стана ясно, че бюджетът за проекта на Стратегията е в размер на 2 933 000 лева. За времето от подписване на споразумение за изпълнение на Стратегията – 5 април 2018, до октомври т. г. в МИГ Добричка са проведени седем процедури за подбор на проектни предложения по пет от мерките. Пет от тях са официално одобрени от Държавен фонд „Земеделие”, последните две се разглеждат в момента. Внесени и оценени са общо 48 проектни предложения със стойност на разходите, за които се кандидатства, в размер на 6 225 404 лева и стойност на одобрената субсидия 2 780 597 лева. През периода са консултирани над 150 души, над 140 души са участвали в обучения. В дейности за популяризиране са се включили над 1 000 души. Изпълнени са 18 дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност.

По подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” бюджетът от СВОМР е 850 000 лева. Одобрени са 14 проектни предложения на стойност 839 660 лева. По подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на СС продукти” бюджетът от СВОМР е 491 000 лева. Подписани са два административни договора за предоставяне на финансова помощ за: „Закупуване на оборудване на цех за преработка на сурово мляко” за кравеферма „Рогови” в село Котленци за 54 185 лева и „Закупуване на оборудване на винарска изба в с. Стожер, община Добричка” с кандидат „М-Агро” ЕООД на стойност 99 962 лева. За останалите 77 294 лева е планиран прием в периода 20 ноември-21 декември.

По подмярка 19.2-6.4  „Инвестиции в неземеделски дейности” бюджетът от СВОМР е 492 000 лева. Подадени са четири проектни предложения на обща стойност 690 125 лева със стойност на субсидията 491 949 лева. По подмярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” бюджетът от СВОМР е 850 000 лева. От Община Добричка са подадени четири проектни предложения на стойност 854 496 лева. През май е подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 164 574 лева.

По подмярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” бюджетът от СВОМР е 200 000 лева. От Община Добричка е подадено едно проектно предложение на стойност 185 281 лева. По подмярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка” планираният първи прием е за периода от 20 ноември до 21 декември.

Посочено бе, че изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие към месец октомври е 2 780 597 лева или 94.8 процента.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *