Без категория Добрич

Позиция на Община град Добрич по повод отвореното писмо на “Добруджа билдинг”

В изпълнение на съдебното решение № 10320/28.07.2020 г., постановено по административно дело № 5896/2020 по описа на Върховен административен съд /ВАС/, е издадена Заповед № 1250/10.09.2020 г. на кмета на Община град Добрич за възобновяване работата на комисията, с указан срок за приключване на работата й до 20.12.2020 г.

Помощният орган на Възложителя е документирал дейността си в Протокол № 4/ 14.10.2020 г., от който е видно, че от 23.09.2020 г. до 14.10.2020г. в поредица закрити заседания са разгледани техническите предложения на участниците, при стриктно спазване на дадените указания в постановените актове, както в производството пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, така и в производството пред ВАС.

Протоколът, ведно с Доклада от работата на комисията, са предадени за утвърждаване на Възложителя на 14.10.2020 г., като възприемайки изцяло мотивите на комисията и утвърждавайки цитирания по-горе Доклад, Възложителят е издал Решение № Р-65/15.10.2020 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнители по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащите към тях терени за нуждите на Община град Добрич“ публикувани в „Профила на купувача“ нa 15.10.2020 г.

Задължение на помощния орган на Възложителя, в лицето на комисията за разглеждане на постъпилите оферти, е да ги разгледа в своята същност, съвкупност и цялост и да прецени отговарят ли на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие. Членовете на комисията са тези, които притежават съответната професионална компетентност и преценят дали всяка една оферта отговаря на изискванията или не и излагат своите мотиви, а не кметът и неговият екип.

Фирма от Добрич осъди Общината за незаконосъобразно отстраняване от обществена поръчка

Кьм настоящия момент има подадена жалба до КЗК срещу Решение № Р- 65/15.10.2020 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнители от „Добруджа билдинг” ЕООД и предстои последващо решение.

Решението по настоящата обществена поръчка, предмет на обжалване, касае възлагане за бъдещи периоди. Към момента Община град Добрич изпълнява план-графика за извършване на ремонти на общински сгради и обекти, планирани през 2020 г. Вече са ремонтирани голяма част от обектите, сред които Часовниковата кула в АЕМО „Старият Добрич“, ремонт на покрива на детски хор „Захари Медникаров”, ремонти на фасади и покриви на детски заведения и други.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *