Бизнес Общество

Актуални и планирани процедури представи пред работодатели ОИЦ-Добрич

Пред близо 30 работодатели от област Добрич Областен информационен център/ОИЦ/ представи актуалните и планирани процедури за запазване и осигуряване на заетост, изграждане на детски кътове на работното място, осигуряването на оперативен капитал за малките предприятия и за реорганизация и адаптиране на работните места в контекста на COVID-19.

Чрез процедурата BG05M9OP001-1.096 “Детски кътове” работодателите и органи на изпълнителната и местната власт имат възможност да създадат детски кът на работното място, като по този начин ще осигурят условия на служителите и работниците си за по-добро съвместяване на личния и професионалния живот. Бюджетът е 15 млн. лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ е от 50 хил. лв. до 150 хил. лв. Максималният размер на финансовата подкрепа е до 90% за микро- и малки предприятия, до 80 % средните, а големите могат да получат до 70% от допустимите разходи по проекта. Средствата могат да бъдат вложени в адаптирането и оборудването на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за минимум 15 деца до 12 години; подбор, обучение за полагане на грижи и осигуряване на заетост до 12 месеца на безработни лица. Едно безработно лице може да полага грижи за минимум 5 деца. Крайният срок за представяне на предложенията е 15.12.2020 г., 17.30 ч. чрез ИСУН 2020 г.

Присъстващите бяха запознати с условията за допустимост на работодатели по проектите на Агенцията по заетостта : „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ и „Заетост за теб”.

Геновева Друмева, управител на ОИЦ-Добрич, представи подробно предстоящата процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. С бюджет от 78 233 200  лв. ще се осигури оперативен капитал за малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., които имат две приключени финансови години. Важно условие за допустимост е кандидатите да имат общо за три избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. Размерът на помощта е до 50 000 лв., с която предприятията могат покрият разходите са за суровини, материали, персонал, режийни и други, извършени след 01.02.2020 г. до крайната дата на изпълнение на проекта.

Най-голям интерес предизвика предстоящата процедура BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“. По нея ще бъде предоставена подкрепа на микро, малки  и средни предприятия за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19. Максималният размера на безвъзмездната финансова помощ е от 15 хил. лв. за микро предприятие, 30 хил. лв. за малките и до 75 хил. лв. за  средните предприятия, като безвъзмездната помощ е до 70% от общите разходи по проекта. Допустими разходи по процедурата са за дълготрайни материални и нематериални активи, СМР, материали и консумативи, свързани с осигуряване на колективни средства за защита, оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/ софтуер за отдалечен достъп, климатизация и вентилация и други.

Очаква се обявяване на прием на проектни предложения и по двете процедури в края на октомври.

Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за въпроси и разяснения относно кандидатстването на телефон 058 602758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg или на място в офиса на първия етаж в сградата на Община град Добрич.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *