Генерал Тошево Общество

Направиха първа копка на дейностите по закриване на общинското депо в Ген. Тошево

Първа копка на дейностите по закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в кв. „Пастир” в Генерал Тошево бе направена днес. Депото е разположено на площ от 54 дка. Дейностите имат за цел максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха. Рекултивацията на депото ще протече на два етапа – техническа рекултивация и биологична.

Техническата рекултивация ще включва пробутване, локализиране на отпадъците в новооформено тяло на депото, почистване и изграждане на газоотвеждаща система. Биологичната рекултивация ще включва облагородяване на терена със затревяване тревни растителни видове, съответстващи на района.

Площта, предвидена за рекултивиране, е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.

С реализацията на проекта  ще се постигнат следните цели: рекултивиране и закриване на старо общинско депо за битови отпадъци; намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци; вписване в релефа на околния терен на тялото но отпадъците; намалени рискове за човешкото здраве в общината; подобряване на жизнената среда на населението; създаване на условия за контрол на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.

Проектът е на стойност 3 174 395,38 лв.

????????????????????????????????????

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.