Образование Общество

Осигуреността на област Добрич с места в детските ясли е под средната за страната

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2019 година общо за област Добрич е 16.4 на 100 деца до 3-годишна възраст, съобщават от Статистиката. За страната процентът е 17.9 %. Най-висока е осигуреността с места в областите Габрово (26.3%), Благоевград (23.4%) и Враца (22.6%).

През 2019 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 511 деца, или с 68 деца по-малко в сравнение с 2018 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 578 деца, от които момчета са 270, а момичета – 308.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2019 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 82.7%, а децата на 1 година – 17.1%.

В края на 2019 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 17.1%, а за област Добрич е 14.2%.

Към 31.12.2019 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 190 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 71. 58 от тях са медицински сестри, като цифрата е най-малка в сравнение с последните няколко години.

В разглеждания период в област Добрич функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 667 места в тях.