Крими Общество

Приключени са делата за 905 престъпления, извършени в област Добрич през 2019 г.

905 са приключените дела за извършени престъпления през 2019 година на територията на Добричка област, съобщават от Отдел „Статистически изследвания-Добрич”. За 341 от тях съдебните производства са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 449 – с условно осъждане, за 7 – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, и за 104 – с освобождаване от наказание. С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 790 извършени престъпления, което е с 2.1% повече в сравнение с предходната година.

През 2019 г. в област Добрич обвиняеми са били 863 лица. От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 320 лица, или 37.1% от общия брой на обвиняемите. Условно осъдени са 421 (48.8%) лица, освободени от наказателна отговорност са 111 (12.9%), оправдани са 7 обвиняеми, на 4 лица делата са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Добрич през 2019 г. е 741, като в сравнение с 2018 г. нараства с 3.2%.

Осъдените непълнолетни лица (14-17 години) са 22, или 3.0% от всички осъдени. През 2019 г. коефициентът на криминална активност 1 за област Добрич е 494 на 100 000 души от средногодишното наказателноотговорно население и нараства с 4.4% в сравнение с 2018 г., когато е бил 473 на 100 000 души. За страната този показател през 2019 г. е 388 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население.

С най-голям брой и относителен дял в структурата на наказаната престъпност през 2019 г. в област Добрич са общоопасните престъпления и престъпленията против собствеността. Общоопасните престъпления са 479, или 60.6% от общия брой. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 426, или 57.5% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2019 г. се наблюдава увеличение както на броя на престъпленията, така и на осъдените лица за извършени общоопасни престъпления, съответно с 5.7 и 4.9%.

В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията – 369, или 77.0% от общия брой. За извършването на този вид престъпления са осъдени 342 лица, или 80.3% от осъдените за извършени общоопасни престъпления. Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2019 г., са 100, а наказаните за тях лица са 68.

С осъдителна присъда са приключили делата за 152 извършени престъпления против собствеността (19.2% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 167 лица, или 22.5% от общия брой на осъдените през 2019 година. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество с 67.7% относителен дял от престъпленията против собствеността и 13.0% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане в област Добрич. С осъдителна присъда са приключили делата за 103 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 119. По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2019 г. за 8 грабежа са осъдени 8 лица. За 9 измами са осъдени 9 лица.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *