Добрич Здраве Образование Общество

Корекция на кметска Заповед за дейността на Дневните центрове в Добрич

С нова своя Заповед, кметът на град Добрич регламентира работата на социалните услуги на територията на града, считано от 10 август 2020 година.

Предходната Заповед на градоначалника, касаеща дейността на трите институции за социални услуги – Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция, бе издадена в началото на седмицата (на 3 август т.г.). С настоящата – Заповед №1120, се отменят точки 1 и 2 в Заповед №1073.

Пълен текст на най-новата кметска Заповед – от 7 август 2020 г.

ЗАПОВЕД
№ 1120
Град Добрич, 07.08.2020 г.   

На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-446/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с влошената епидемиологична обстановка, повишената заболеваемост от COVID 19 в Община град Добрич и риска за потребителите на

ЗАПОВЯДВАМ:

Изменям заповед № 1073 от дата 03.08.2020 г., както следва:

1.Да бъде възстановена дейността на социалните услуги Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция, считано от 10.08.2020г. при следната организация:

  1. Груповата социална работа с деца и пълнолетни потребители да се осъществява в групи до 5 лица , само по желание на потребителите или техните законни представители, с изричното условие, че ще спазват правилата за работа в социалните услуги по време на извънредната епидемиологична обстановка.
  2. В консултативните услуги да се предоставят само почасови услуги. Работата да продължи с всеки един потребител индивидуално, като се използват различни форми и методи на подкрепа, включително и дистанционна психо-социална работа – онлайн и интерактивна. За целта всеки специалист следва да изготви график за извършваните дейности за подкрепа и да информира потребителите за начина и формата за дистанционно предоставяне на социалните услуги.
  3. Отменят се т. 1 и т. 2 от горецитираната заповед.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Д-р Емилия Баева – зам.-кмет „ХД”

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *