Водещи новини Здраве Общество

РИОСВ: Димните газове от сметището в Богдан се насочват към Добрич

Инспекцията е регистрирала единични превишения от четири пъти над нормите на фини прахови частици

Експерти на РИОСВ-Варна извършиха на 31 юли последващ контрол на „Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан“ във връзка с дадените предписания на кмета на община Добрич за предприемане на незабавни действия по потушаване огнищата на тлеене на пожара. Това съобщиха от РИОСВ в отговор на запитване на Про Нюз Добрич. В писмото до медията ни се казва:

„Констатирано е, че вследствие на предприетите действия от община Добрич и РС ПБЗН – Добрич, тлеенето на депото е ограничено до участък с приблизителна площ от един декар (по южния скат). Посоката на вятъра е от юг и димните газове се насочват към Добрич. Дейностите по запръстяване на участъка продължават. В изпълнение на предписанията в РИОСВ-Варна е постъпила и програма от мерки, набелязани от община град Добрич за потушаване тлеенето на депото.

Добрич пак обгазен, източникът още не е локализиран

За осъществяване на контрол по основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух (КАВ) в приземния слой на града, Мобилната автоматична станция (МАС) на РЛ-Варна бе позиционирана на центъра на Добрич, площад „Свобода“, за периода 24-28 юли т.г.

При извършената оценка на резултатите е констатирано:

  • по замърсител ФПЧ10 – резултатите са под средноденонощната норма (СДН) за опазване на човешкото здраве ( 50 μg/m3 ), като най-високата регистрирана стойност е – 34 μg/m3. В ранните часове на денонощията за периоди от около два часа  са регистрирани единични превишения, достигащи до 209 μg/m3  по същия показател.
  • по замърсители серен диоксид, въглероден оксид, азотен диоксид и озон данните са значително под нормите за съответния замърсител

Кой обгазява Добрич?

В законодателството по опазване на околната среда (което е изцяло хармонизирано с Европейските екологични норми) няма норми за неприятни миризми. 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.