Бизнес Добрич Новини

ВАС потвърди решение на КЗК в полза на „Добруджа билдинг” срещу Община Добрич

Върховният административен съд /ВАС/ потвърди решение на Комисията за защита на конкуренция /КЗК/, която се произнесе в полза на “Добруджа билдинг” ЕООД срещу решение на Община Добрич. Строителната компания обжалва на 17 февруари 2020 г. пред КЗК решение No Р-4/07 февруари 2020 г. на кмета на Община град Добрич Йордан Йорданов за определяне на изпълнител и по двете обособени позиции на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на Община град Добрич по обособени позиции”, открита с Решение No Р-40 от 06.08.2019 г. на възложителя. Обособена позиция №1 се отнася за „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на Община град Добрич“, а обособена позиция №2 за „Извършване на строителни и монтажни работи при изпълнение на основни ремонти, реконструкции, укрепителни и възстановителни работи и преустройства на съществуващи сгради, обекти“.

В своето решение КЗК е стигнала до мотивирано заключение, че фирма “Добруджа билдинг” ЕООД неправилно е отстранена от участие по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2 на обществената поръчка. Доказателствата по делото са дали основание на КЗК да задължи възложителя  – Община Добрич, да разгледа повторно техническото предложение на “Добруджа билдинг” ЕООД. Според КЗК неправилно са оценени техническите предложения и на спечелилите дружества по двете обособени позиции “ХАЯ-С” ООД и “Хранкотош” ЕООД, които противоречат на изискванията на самата Община.

Съгласно документацията на възложителя към обществената поръчка и критериите за възлагане „На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качественото изпълнение на поръчката, изразяващи се в: – посочване на дейности и/ или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат; – представяне на Строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържа противоречия и/ или разминавания водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности”.

Решението на КЗК е обжалвано от участника “ХАЯ-С” ООД пред Върховния административен съд на България. ВАС потвърждава на 28 юли 2020 г. изцяло изводите на КЗК за неправилно оценяване на техническите предложения на участниците и отхвърля жалбата на “ХАЯ-С” ООД срещу решението на КЗК. ВАС окончателно задължи община Добрич да преразгледа предложенията на участниците, като при това разглеждане се съобрази със задължителните мотиви в решението на КЗК, което определи решението на Община Добрич като незаконосъобразно, връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие с принципа за публичност и прозрачност и изложените в решението мотиви. Община Добрич трябва да заплати 6 180 лева за разноските по производството пред КЗК, като сумата представлява държавна такса и адвокатство възнаграждение. Оставено е без уважение искането на кмета на Община град Добрич за възлагане на направените по производството разноски. Магистратите от Върховния административен съд постановиха варненската компания „Хая-С“ да заплати и сумата от 1 680 лева, представляваща адвокатско възнаграждение за съдебното производство. Решението на съда е окончателно.

„Решението на Върховния административен съд е справедливо. Седалището на „Добруджа билдинг“ е в Добрич. Ние смe строителна компания от национално ниво с над 14-годишна история – със сериозно и авторитетно портфолио. През всички тези години ние реализирахме мащабни проекти – основно промишлени и жилищни сгради. Създаваме работни места, грижим се за над 100 семействата на своите служители в Добрич и региона, изряден данъкоплатец сме и не заслужаваме такова пренебрежително отношение и некоректно отстраняване от комисията, назначена от кмета на Добрич. Решението на магистратите ни дава възможност да съхраним работните места в една изключително сложна обстановка на пандемия, отговорно и професионално да продължим не само своето развитие, но и да защитим обществения интерес и интересите на добричлии, тъй като поръчката е за ремонт и поддържане на сгради и терени общинска собственост /които всички ние ползваме/ за период от три години. Тази поръчка ще се финансира изцяло от бюджета на Общината /тоест от нашите пари/, а предложените от нас цени са 5 пъти по-ниски от тези на класираните на първо и второ място от кмета на Добрич варненски фирми.“, заяви собственикът на добричката компания „Добруджа билдинг“ Мирослав Петров. 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *