Добрич Здраве Общество

С кметска Заповед спира работата на нощните заведения на закрито в Добрич

С нова своя Заповед № 906, отменяща предходната – Заповед № 855/01.07.2020 г., кметът на Добрич преустановява от днес (10 юли):

 • всички присъствени занятия в учебните заведения (с определени изключения)
 • посещението на закрити нощни заведения (с изключение на откритите)
 • свижданията в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции
 • посещенията в клубовете на пенсионера на територията на града
 • допускането на публика до всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер

* * *

Пълното съдържание на Заповед № 906 гр. Добрич, 9.07. 2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето и във връзка с Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната, както и Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на МЗ

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 10 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г:

 • 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти, специализанти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:
  • а) присъствието на деца,, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;
  • б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на МЗ.
 1. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито се провеждат без публика.
 2. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II  от Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на МЗ..
 3. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на МЗ.
 4. Не се разрешават посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на открито се допуска при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на МЗ.
 5. Не се разрешават групови празненства с присъствие над 30 човека на открито и на закрито (в т.ч сватби, балове, кръщенета и други празненства), като се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на МЗ.
 6. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
 7. Клубовете на пенсионера на територията на Община град Добрич да преустановят дейността си.
 8. Настаняването в Дом за стари хора, град Добрич и в другите социални услуги от резидентен тип на територията на Община град Добрич да става съгласно указания на АСП и МТСП.
 9.  Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на МЗ.

ІІ. Отменям моя Заповед № 855/01.07.2020 г.

ІІІ. Настоящата Заповед влиза в сила от 10.07.2020 г. ІV. Да се уведомят териториалните органи на Министерство на вътрешните работи за издадената заповед, които да създадат организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредената мярка.   Настоящата ми заповед да се публикува на интернет страницата на Община град Добрич.  Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.    

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.