Общество

Готов е списъкът на одобрените за социалната услуга “Топъл обяд” в Добрич

Комисия, определена от кмета на Добрич Йордан Йорданов, извърши подбор на крайните потребители по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община град Добрич”. Тя разгледа подадената информация за 161 лица, желаещи да получават топъл обяд. От Дирекция „Социално подпомагане“ са предоставени и поименни списъци на кандидат-потребителите, доказващи тяхната принадлежност към конкретните целеви групи по проекта.

Включени са лица с ниски доходи, под линията на бедност, за времето, в което са поставени под задължителна карантина. На подпомагане подлежат също възрастни над 65 г., без доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки, които да се грихат за тях и в условията на извънредно положение, обявено за страната  не са в състояние да си осигурят прехраната. Право на подпомагане имат и хора, които поради възрастта си, трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите потребности от храна.

От разгледаната информация за  161  лица, комисията одобри и класира 150 потребители по проекта и определи 11 резерви по критерии.

Комисията реши, че при освободено място поради напуснал проекта по различни причини потребител, в рамките на деня комисията  разглежда списъка с резервите, като преценява всяка една кандидатура. При наличие на кандидат-потребители, които не са включени в списъците, но за които има информация, че са крайно нуждаещи се и са в затруднение да осигурят прехраната си, подадената информация се проверява от социалните работници на ДСП.  При наличието на нова информация се провежда заседание на Комисията, изготвя се протокол с приложени към него актуални списъци, който се утвърждава от кмета

.

Списък на одобрените лица, които ще ползват социалната услуга по проект ”Целево подпомагане с топъл обяд в Община гр.Добрич”

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯАДРЕС
1Илия Жеков ВълчевСтудентско общежитие №1,ап.209
2Татяна Димитрова Тодоровабул.Русия №49,ап.48
3Блага Василева Стефановаул.Хан Тервел №196,ап.6
4Ахмед Карани ХалилСтудентско общежитие №1,ап.210
5Янка Лалова Янчевабул.Русия №53,ап.83
6Таня Иванова Вълчевабул.Добруджа №26, вх. Б,ап.4
7Николай Няголов Дичевул.Ил.Макариополски”№45,ап.1
8Асен Ангелов Асеновул.Бойчо Огнянов№8
9Асие Зекерие Алишул.Ил.Макариополски”№45,ап.1
10Венцислава Николаева Вълчеважк.Дружба №30,вх.г,ап.8
11Филип Руменов Вълчевбул.Добруджа №26, вх.Б,ап.4
12Злати Славов ЗлатевСтудентско общежитие №1,ап.308
13Христо Георгиев Генчевул.Осми март №27
14Виолета Кирилова Ивановажк.Строител№55
15Митка Петкова Костадиноважк.Балик №12,вх.б,ап.32
16Георги Евтимов Георгиевул.Цар Симеон №13,вх.а,ап.7
17Мелек Джавад Ахмедовакв.Лозята ,Втори  път №27
18Катя Димитрова Димитроваул.Ив.Вазов №7,ап.2
19Катерина Костадинова Енчеваул.Батовска №17,ет.2
20Никола Манов Димитровбул.Русия №59,ап.70
21Стоян Митев Костовул.Силистра №9
22Стоян Маринов СтояновКв. ,Първи  път №61
23Димитра Георгиева Костадиноваул.Страцин №13
24Добра Иванова Петроваул.Силистра №51,вх.б,ап.7
25Мария Димитрова Петковаул.Ив.Вазов №7,ап.4
26Неджибе Али Ахмедул.Бойчо Огнянов№8
27Константин Атанасов Константиовжк.Балик №12,вх.б,ап.32
28Маринка Иванова Евтимоваул.Цар Симеон №13,вх.а,ап.7
29Велико Костадинов Петковул.Ив.Вазов №7,ап.4
30Милка Костова Костоваул.Силистра №9
31Стоян Георгиев Стояновул.м-рВекилски№8,ап.1
32Цветанка Петрова Керановаул.Опълченска №35
33Ели Данаилова Торлеваул.Отец Паисий№33,вх.а,ап.15
34Ганчо Николов Тиневжк.Иглика №1,вх.б,ап.23
35Красимира Димитрова Куртеважк.Балик №27,вх.в,ап.13
36Донка Стоянова Вълковаул.Хр.Ботев №8,вх.в,ап.3
37Димитричка Стоянова Николовабул.Трети март №14,ап.34
38Маринела Василева Мариноваул.Хр.Ботев №9,вх.д,ап.17
39Димитър Митев Боневбул.25-ти септември№62,ап.16
40Ивелин Манев ДимитровСтудентско общежитие №1,ап.117
41Пенко Александров Недевул.Д.Ковачев №8,вх.б,ап.4
42Геновева Колева Клочковажк.Дружба №30,вх.г,ап.8
43Димитричка Петкова СтояноваУл.Драва №2б
44Серчин Шенгюлер Демировжк.Иглика №2,вх.г,ап.1
45Станко Петков Станковул.Драва №2б
46Фердес Ибрям Мехмедоважк.Иглика №2,вх.г,ап.1
47Галина Мирчева АтанасоваСтудентско общежитие №1,ап.202
48Виктор – Пламен Даринов Илиевул.Кап.Андреев№2,ап.17
49Ивелин Георгиев Райновул.В.Търново №80б
50Дарина Витанова Илиеваул.Кап.Андреев№2,ап.17
51Тодор Колев Тодоровул.Кирил Методий №
52Петър Димитров Петровжк.Дружба №12,вхг,ап.4
53Ганка Атанасова АтанасоваСтудентско общежитие №1,ап.202
54Стефан Борисов ВладимировСтудентско общежитие №1,ап.103
55Димитър Иванов Рачевул.Брацигово №16а
56Василка Костадинова Кателиеваул.Дунав №18,вх.г,ап.22
57Елисавета Стефанова Никоваул.В.Априлов №1,вх.б,ап.2
58Елена Йорданова Радушеважк.Добротица №24,вх.б,ап.8
59Тихомир Андреев Василевул.Ст.Михайловски №5,ап.6
60Живко Андреев Василевул.Ст.Михайловски №5,ап.6
61Мария Славова Кондоваул.Б.Огнянов№45
62Сашо Евстатиев Консуловул.Отец Паисий №13,вх.д,ап.11
63Иванка Димитрова Слободниковаул.Волга №56,вх.г,ап.7
64Поля Великова Георгиеваул.Цар Ив.Асен №2
65Яна Георгиева Продановаул.Цар Ив.Асен №2
66Божидар Константинов Петковул.Отец Паисий №24а
67Катя Иванова Христоважк.Балик №55,вх.е,ап.2
68Исмаил Али Хасанбул.Русия №60
69Ангелинка Маринчева Георгиеваул.Хр.Ботев №3,вх.а,ап.3
70Станка Иванова Рачеваул.Й.Йовков №2,ап.3
71Елка Георгиева Стефановаул.П.Богомил №16
72Володя Стоянов Йордановул.Д.Ковачев №38,вх.г,ап.9
73Галина Христова Георгиеваул.Трепетлика №1а
74Жечка Славова Върбановаул.П.Богомил №16
75Пена Тодорова Георгиеважк.Балик №9,вх.г,ап.4
76Христо Георгиев Димитровул.Трепетлика №1а
77Стоянка Митева Боневаул.Хр.Ботев №3,вх.а,ап.3
78Марин Вълчев Мариновул.Оборище №56
79Емануил Йорданов Господиновул.Силистра №18
80Февзи Тахир Яшарул.Люле Бургас №53
81Ева Галинова Георгиеваул.Тимок №6
82Веска Стефанова Господиноваул.Силистра №18
83Едие Ибрям Хасановабул.Русия №60
84Надежда Петрова Георгиеваул.Тимок №6
85Краси Стоянова Димитроваул.»Трепетлика» №1а
86Нонка Георгиева Кателиеваул.Дунав №18,вх.г,ап.22
87Ридван Сали Рифатбул.Русия №59,ап.19
88Нина Миткова Ивановаул.Боряна №48
89Себает  Сюлейман Рифатбул.Русия №59,ап.19
90Фикриг Осман Реджебжк.Балик №24,В,8,30
91Георги Драганов Илиевул.Петър Алексиев №5
92Галина Димитрова Дичевабул.Трети март №12,4,15
93Неджмедин Мустафа Реджебжк.Балик №24,В,8,30
94Васил Илиев Василевбул.25-ти септември №18,4,19
95Надежда Генова Стойковажк. Строител №60,А,2,7
96Юлиян Христов Илиевжк. Строител №71,Б,7,20
97Дора Николова Лазароважк.Дружба №12,Г,3,8
98Гина Василева Лазароважк.Дружба №12,Г,3,8
99Явор Атанасов Кировбул.25-ти септември №18,12,66
100Стоянка Иванова Илиеваул.Петър Алексиев №5
101Йорданка Димова Коеважк.Добротица №16,Г,5,14
102Гинка Славова Опълченоваул.Ил.Макариополски”№44
103Станка Божилова Ивановаул.П.Р.Славейков №21а
104Борислав Илиев Белевбул.Русия №49,6,42
105Иванка Боянова Симеоноважк.Дружба №41,5,ап.21
106Цветанка Ангелова Николоважк.Дружба №9,2,8
107Виктория Викторова Станчеваул.Отец Паисий №33,Б,9, тав.стая
108Христо Маринов Станчевул.Отец Паисий №33,Б,9, тав.стая
109Мирослава Стоянова Георгиевабул.25-ти септември №37,Д,4,11
110Стойка Димитрова Воеважк.Добротица №6,А,2,4
111Стоянка Добрева Дянковабул.Трети март №40,Д,2,6
112Радослав Цветелинов Георгиевул.Ил.Макариополски”№44
113Елена Колева Илиеваул.Богдан №4
114Живко Димитров ДимитровСтудентско общежитие №1,ап.215
115Веска Костова Георгиеваул.Велико Търново№26
116Ангелина Маринова Йовчеваул.Ген .Колев№78
117Величка Драганова Гочевабул.Русия №57,2,9
118Айдън Мехмед Мусрефул.Ген.Г.Попов№30а
119Петър Георгиев Петровул.Богдан №4
120Младен Георгиев Павловул.Кочо Честименски№3
121Антонина Стефанова Ганевабул.Русия №57,10,70
122Гинка Костадинова Ичеренскаул.Ал.Стамболийски№35
123Нина Николова Костадиноважк.Балик №42,Б,1,2
124Марияна Стоянова Ивановаул.Отец Паисий №35,Д,3,9
125Лъчезар Великов КолевРилци, ул.Искър №16
126Никола Проданов Николовбул.Русия №53,7,41
127Иван Станев Ивановжк.Балик №38,Б,1,2
128Станьо Иванов Димитровжк.Балик №38,Б,1,2
129Теодора Христова Георгиеваул.Трепетлика №1а
130Селиме Алиул.Роза №23
131Катя Ивановаул.Детелина №23
132Дженка Салиеваул.Ружа №30а
133Златка Стефановаул.Купен №79
134Геновева Янковаул.Купен №15а
135Мевлида Ибрямул.Купен №16а
136Петър Георгиев Петровул.Емона №2,Б,6,17
137Христо Асенов Мариновул.Агликина поляна №33
138Катя Ямар Сюлейманул.Купен №15
139Севда Асенова Ангеловаул.Агликина поляна №54а
140Станка Славоваул.Купен №8
141Баядин Мехмедул.Девня №3а
142Исмаил Хюсеинул.Купен №45
143Красимира Колеваул.Купен №21
144Зюмбюл Мехмедул.Купен №43
145Раим Ахметул.Купен №50
146Гюсюм Ахметул.Купен №89
147Донка Кироваул.Детелина №25
148Добра Георгиеваул.Роза №9
149Кадрие Салиул.Роза№32а
150Нурел Селим Билялул.Ген.Скобелев №23

СПИСЪК

На  резервните лица  по проект ”Целево подпомагане с топъл обяд в Община гр.Добрич”

1Фарие Мехмедул.Купен №68
2Емине Асанул.Купен №67
3Ася Станеваул.Купен №44
4Станко Асенов Николовул.Агликина поляна №58
5Анка Стоянова Ивановаул.Агликина поляна №25
6Зина Стоиловаул.Купен №8
7Сехер Исмаилул.Девня №2а
8Джумазие Хасанжк.Балик №45,А,4,12
9Албена Радева Русеваул.Купен №20
10Здравка Събева Илиеваул.Агликина поляна №56
11Кемал Арифул.Тракия №10
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *