Водещи новини - дясно Общество

Добрич в списъка на общините с финансови затруднения през 2020 г. на МФ

Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините към края на 2019 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване. Анализът на данните показва, че в края на 2019 г.  намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване.

Общините, които отговарят на три и повече от критериите по чл. 130 а от Закона за публичните финанси за класирането им като общини с финансови затруднения през 2020 г. са 16, което е 6 % от всички в страната. Сред тях е и Община Добрич. Анализът е  направен въз основа на данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджетите на общините, оборотните ведомости и информацията по  Закона за местните данъци и такси към края на 2019 г.

Добрич е сред общините, които за първи път попадат в списъка за финансово оздравяване през 2020 г.

Анализът сочи още, че през 2019 г. 8 общини или 3 % от всички общини, нарушават правилото по чл. 32, ал. 1 от закона, регламентиращо, че годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години. Сред общините с нарушение са Каварна (20,4 %) и Добрич (17,7 %).

Освен това, по отношение на чл. 130 а т. 3, която казва, че има наличие към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общините надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, като за Добрич е 56,7%.

По отношение на т. 6 от същия член осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година. За Община Добрич тя е 71%.

За пръв път от въвеждането на условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ, като общини с финансови затруднения са определени общините Аврен и Добрич.

Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 144 общини (54,3% от общия брой общини). Просрочените задължения на Община Добрич към декември 2019 г. са 6 222 697 лева, при 3 637 540 лева към декември 2018 г. Общият размер на просрочените задължения на общините нараства с 57,1 млн. лв. в края на 2019 г. спрямо края на края на 2018 година.
Комплексният анализ на показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи за четвъртото тримесечие на 2019 г. показва, че с най-добри параметри на тези показатели са 10 общини, сред които и Крушари.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *